UK podpořila dostupnost zdravotní péče svým studentkám a studentům

For English see bellow


Praha, 26. 3. 2024 – Univerzita Karlova podepsala memorandum o spolupráci s poskytovatelem zdravotní péče AGEL a. s. Obě strany se zavázaly v budoucnu spolupracovat v oblasti podpory dostupnosti základní zdravotní péče pro studentky a studenty Univerzity Karlovy.


Univerzita Karlova v dohodě o spolupráci přislíbila poskytnout studentkám a studentům informace o zdravotnických zařízeních společnosti AGEL. Studující, kteří mají svého všeobecného praktického lékaře či stomatologa v místě svého trvalého bydliště, tak získají od univerzity informace, kam se lze v případě nutnosti ošetření obrátit i v místě jejich studia. Tato nabídka je samozřejmě nezavazuje k využití nabízených služeb.


Tato spolupráce ukazuje, jak vážně univerzita bere zdraví a pohodu svých studentek a studentů, a je to skvělý příklad toho, jak mohou akademické instituce posilovat podporu svých studujících. Jde o další pozitivní krok k tomu, aby se studenti cítili v akademickém prostředí dobře, protože budou v případě zdravotních problémů nejrůznějšího rázu vědět, kam se obrátit,“ uvedla k podpisu memoranda rektorka Univerzity Karlovy prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.


Foto: Michal Novotný, UK


Společnost AGEL přislíbila vyčlenit kapacity pro poskytování zdravotní péče studentkám a studentům UK, a to zejména v ordinacích všeobecného praktického lékaře (pro registrované pojištěnce i v rámci nepravidelné péče) v Praze a Plzni. Nabídne také kapacity stomatologické ambulance v Praze. Tyto kapacity se budou i nadále navyšovat dle aktuálních možností společnosti AGEL.

 

Pro AGEL jako největšího poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě, při vědomí společenské odpovědnosti za kvalitní zdravotní péči, je ctí podílet se na zajištění této péče studentům největšího centra vzdělanosti v České republice – Univerzity Karlovy. Naši lékaři budou s vedením univerzity spolupracovat na koordinaci této péče a věříme, že ji zajistíme v kvalitě, která odpovídá očekáváním našich i zahraničních studentů,” doplnila místopředsedkyně představenstva AGEL MUDr. Marie Marsová, MBA, LL.M.Tisková zpráva ke stažení zde.


Univerzita Karlova

· založena v roce 1348

· 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni)

· 8 800 zaměstnankyň a zaměstnanců

· 51 000 studentek a studentů

· 8 000 absolventek a absolventů ročně

· 16 000 účastnic a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání ročně

· 86. místo v žebříčku QS World University Rankings: Europe 2024AGEL a.s., jako největší soukromý poskytovatel zdravotní péče ve střední Evropě, v současnosti provozuje v České a Slovenské republice:

· 30 nemocnic

· 9 poliklinik

· více než 15 specializovaných zdravotnických zařízení

· vlastní síť laboratoří, lékárny a dopravní zdravotní službu

· zaměstnává více než 16000 zaměstnanců

· NADACE a NADÁCIE AGEL prostřednictvím své činnosti nabízí pomoc těm, kteří ji potřebují nejvíce, a zároveň podporují zájem o přirozenou, humánní pomoc směřovanou k lidem v tíživéživotní situaci.

· prostřednictvím spolupráce s univerzitami nebo vlastními odbornými konferencemi vzdělává další generace lékařů i odbornou veřejnost
UK supports access to healthcare for its students


Prague, 26 March 2024 - Charles University has signed a memorandum of cooperation with the healthcare provider AGEL a.s. Both parties have agreed to cooperate in the future in the area of supporting access to basic healthcare for students of Charles University.


In the cooperation agreement, Charles University undertook to provide students with information about AGEL's healthcare facilities. Students who have a general practitioner or dentist at home will receive information from the university on where to go if they need treatment in their place of study. Of course, this offer does not oblige them to use the services offered.


"This collaboration demonstrates how seriously the University takes the health and well-being of its students and is a great example of how academic institutions can strengthen support for their students. It is another positive step towards making students feel comfortable in the academic environment by knowing where to turn in case of health problems of various kinds," said the Rector of Charles University, Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., at the signing of the memorandum.


AGEL promised to provide health care capacity for students of Charles University, especially in general practitioners' offices (for registered patients and within the framework of irregular care) in Prague and Pilsen. It will also provide capacity for a dental clinic in Prague. These capacities will continue to grow in line with AGEL's current capabilities.


"As the largest healthcare provider in Central Europe, AGEL, aware of its social responsibility for quality healthcare, is honoured to participate in providing this care to the students of the largest educational centre in the Czech Republic - Charles University. Our doctors will coordinate this care with the university management, and we believe that we will provide it in a quality that will meet the expectations of our and foreign students," added AGEL's Vice Chairman of the Board MUDr. Marie Marsová, MBA, LL.M.Charles University

- Founded in 1348

- 17 faculties (14 in Prague, 2 in Hradec Králové and 1 in Pilsen)

- 8 800 employees

- 51,000 students

- 8,000 graduates per year

- 16,000 participants in lifelong learning courses each year

- 86th in the QS World University Rankings Europe 2024AGEL a.s. is the largest private healthcare provider in Central Europe and currently operates in the Czech and Slovak Republics:

- 30 hospitals

- 9 polyclinics

- more than 15 specialised medical centres

- its own network of laboratories, pharmacies and a medical transport service

- employs more than 16,000 people

- Through its activities, the AGEL FOUNDATION offers help to those who need it most, while at the same time promoting interest in natural, humane help for people in difficult life situations.

- It educates the next generation of doctors and the general public through cooperation with universities and its own conferences.Poslední změna: 27. březen 2024 08:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám