Nejlepší studující Univerzity Karlovy převzali prestižní ocenění za svou vynikající práci

Praha 16. dubna 2024 – Studentky a studenti Univerzity Karlovy dnes převzali z rukou rektorky profesorky Mileny Králíčkové a dalších členek a členů vedení UK ve Vlasteneckém sále Karolina Cenu rektorky a Bolzanovu cenu. Tato prestižní ocenění obdrželi ti, kteří v průběhu studia vytvořili mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem, a kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti.


„Považuji za nesmírně důležité, aby naše studentky a naši studenti cítili podporu a motivaci ze strany Univerzity Karlovy. Jejich výjimečná práce není opomíjena a velmi si ceníme jejich významného přínosu nejen pro univerzitu, ale pro celou společnost. Je mi proto velkou ctí jim dnes předat tato ocenění a pevně věřím, že budou i nadále svou prací obohacovat svět kolem sebe,“ říká rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.


Bolzanova cena je prestižním studentským oceněním Univerzity Karlovy. Je udělována za mimořádně objevné studentské práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované v průběhu studia. Ocenění lze získat v kategorii přírodovědné, biomedicínské a společenskovědní včetně teologických oborů.


V kategorii přírodovědné získala ocenění práce s názvem „Quantum fluid dynamics and quantum turbulence probed using micro - and nanoresonators“ od Mgr. Šimona Midlíka, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Práce Dr. Midlíka je rozsáhlou studií dynamiky kvantových kapalin prostřednictvím ponořených mechanických rezonátorů o rozměrech menších než milimetr. Takové rezonátory mají velký potenciál pro studium kvantových kapalin na úrovni jednotlivých kvantových vírů a jejich dynamiky.


V kategorii biomedicínské zvítězila práce MUDr. MgA. Pavly Tiché, Ph.D. z 3. lékařské fakulty UK s názvem „Objektivní a subjektivní faktory v hodnocení výsledků rekonstrukce prsu po mastektomii“. Cílem práce Dr. Tiché bylo porovnat časné pooperační a dlouhodobé klinické výsledky, a spokojenost a kvalitu života u pacientek s rekonstrukcí implantátem, autologní rekonstrukcí břišním lalokem a kombinovanou rekonstrukcí.


V kategorii společenskovědní byla oceněna práce s názvem „Šíření vojenské teorie v raném novověku: Vojenské příručky vytištěné ve střední Evropě v letech 1550-1650“ od Mgr. et Mgr. Kláry Andresové, Ph.D., z Filozofické fakulty UK. Výzkum Dr. Andersové se hlásí k tzv. kulturním dějinám vojenství a hnutí New Military History, mezi jehož charakteristiky patří ambice aplikovat při bádání na vojenskou problematiku metody obvyklé při výzkumu témat z oblasti nemilitárních dějin a pohlížet na vojenské dějiny optikou pramenů, které byly dosud vytěženy málo, nebo vůbec. Mezi výzkumné metody patřila především retrospektivní bibliografie, ale též další kvantitativní i kvalitativní metody jako prosopografie a analýza textu, typografie a ilustrací.


Cena rektorky pro nejlepší absolventky a absolventy může být každoročně udělena jednomu absolventovi/absolventce bakalářského studijního programu a jednomu absolventovi/absolventce magisterského studijního programu, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Tato cena se uděluje v pěti kategoriích.


Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských programů získala MUDr. Veronika Viktoria Matraszek z 3. lékařské fakulty UK, která absolvovala magisterský studijní program Všeobecné lékařství k 5. 6. 2023. Po celou dobu studia se angažovala v celé řadě mimoškolních aktivit. Stala se například součástí Koordinačního týmu dobrovolníků 3. LF, který se v době koronavirové pandemie věnoval propojení pomoci ze strany nemocnic a nabídky ze strany studentů – působila i jako sanitářka a ošetřovatelka na centrálním příjmu interních klinik Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. V roce 2022 se vydala na humanitární misi Itibo do Keni. Se svou vědeckou prací „Význam protilátek proti kardiolipinu (ACLA) v těhotenství“ získala 2. místo v klinické sekci na Studentské konferenci pořádané 3. LF. V akademickém roce 2023/2024 studuje doktorský studijní program Preventivní medicína a epidemiologie.


Ocenění prof. MUDr. Karla Weignera získala také Bc. Valentýna Solařová z 3. lékařské fakulty UK, která absolvovala bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie k 8. 9. 2023. Absolventka byla nejen vynikající studentkou, ale rovněž reprezentovala svými mimoškolními aktivitami Univerzitu Karlovu. Jejími nejcennějšími sportovními úspěchy jsou titul juniorské mistryně světa 2016 a 4. místo na seniorském mistrovství světa do 23 let v roce 2021 ve veslování. V roce 2022 zvítězila na Akademickém mistrovství Evropy a v roce 2023 reprezentovala ČR na Univerziádě v Číně. Potřetí za sebou také vyhrála pražské Primátorky jak za Univerzitu Karlovu v závodě akademických osmiveslic, tak i v hlavním závodě. Kromě studijních a sportovních povinností věnuje svůj čas nejen juniorským sportovcům, ale i lidem s tělesným hendikepem. V akademickém roce 2023/2024 studuje navazující magisterský studijní program Aplikovaná fyziologie na FTVS.


Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních a humanitních programů obdržela Mgr. Kristina Doležalová z Filozofické fakulty UK. Ta absolvovala navazující magisterský studijní program Historické vědy, obor Klasická archeologie k 4. 9. 2023. Ve své diplomové práci „The tale of volcanic rocks. Assessing the grinding stones and their chaîne opératoire in 2nd Millennium BC Western Anatolia“ interdisciplinárním způsobem zpracovala rozsáhlý nálezový soubor 385 mlecích kamenů z významné opevněné výšinné lokality v západním Turecku, dlouhodobě studovaný mezinárodním týmem. Práce představuje příklad kombinace archeologických a geologicko-petrografických přístupů s uplatněním nejnovějších metodologických postupů. Diplomová práce dosahuje parametrů a kvality běžné spíše u prací disertačních, z tohoto důvodu a z důvodu složitosti tématu se školitel práce obrátil rovnou na dva oponenty, kteří byli nadmíru spokojeni a doporučili práci publikovat prakticky tak, jak byla předložena. V akademickém roce 2023/2024 studuje doktorský studijní program Klasická archeologie.


Cenu prof. JUDr. Karla Engliše získal rovněž Jakub Kozák z Filozofické fakulty UK, který absolvoval bakalářský studijní program Řecká a latinská studia, obor Latinský jazyk a kultura antiky a středověku k 8. 9. 2023. Celé své studium absolvoval s vynikajícím prospěchem. Ovládá latinu, řečtinu, paleografii i digital humanities, hovoří plynně anglicky a německy, čte v několika dalších jazycích. Úspěšně publikoval dvě odborné studie, které jsou cenným příspěvkem k poznání rukopisné kultury i recepce antiky v pozdním středověku. Pracoval s dosud zcela neznámým rukopisným materiálem, který zdárně interpretoval. Své vědecké výsledky prezentoval na několika mezinárodních i národních fórech. Podílel se rovněž na přípravě dvou výstav včetně výroby videa, pexesa a dalších doprovodných materiálů a realizaci komentovaných prohlídek a popularizačních přednášek. V akademickém roce 2023/2024 studuje navazující magisterský studijní program Řecká a latinská studia.


Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných programů obdržel Mgr. Martin Orságh z Přírodovědecké fakulty UK, který absolvoval navazující magisterský studijní program Makromolekulární chemie, k 6. 6. 2023, s celkovým studijním průměrem 1,0. Jeho diplomová práce „Syntéza triblokových terpolymerů jako cesta k přípravě chytrých nanosystémů pro cílený transport léčiv“ je mimořádným přínosem v oblasti syntézy blokových kopolymerů reagujících na vnější podněty. Tyto a podobné systémy v blízké budoucnosti mohou znamenat průlom v nanotechnologiích pro medicínské aplikace. Vedle magisterského projektu se podílel na poměrně velkém množství dalších projektů, a to i mimo výzkumnou skupinu Soft Matter. Výsledky některých těchto projektů již byly publikovány v mezinárodních časopisech. V akademickém roce 2023/2024 studuje doktorský studijní program Makromolekulární chemie.


Dalším, kdo získal ocenění prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského, je Bc. Samuel Jankových z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Ten absolvoval bakalářský studijní program Fyzika, k 21. 6. 2023, s celkovým studijním průměrem 1,0. Obhájil bakalářskou práci na téma rozpoznávání kvarkového či gluonového původu jetů v datech experimentu ATLAS v CERN. Ke své práci používá nejmodernější techniky strojového učení. Problém rozpoznávání původu jetů – výtrysků částic rodících se ve srážkách urychlených protonů – je velice obtížný, protože rozdíly mezi vlastnostmi jetů vzniklých z kvarků a z gluonů jsou velmi malé. Proto představují hluboké neuronové sítě pro tento úkol velkou příležitost. Na experimentu ATLAS se této příležitosti chopil jako první a ukázal, že nejmodernější techniky strojového učení skutečně předčí doposud používané metody. Jeho programátorské a výpočetní dovednosti převyšují typické doktorandy. V akademickém roce 2023/2024 studuje navazující magisterský studijní program Částicová a jaderná fyzika.


Cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických programů si odnesla Mgr. Radka Franců z Evangelické teologické fakulty UK, která absolvovala navazující magisterský studijní program Teologie, studijní obor Křesťanská krizová a pastorační práce – diakonika, k 12. 6. 2023. Tématem její diplomové práce byla spiritualita a duchovní doprovázení lidí s mentálním postižením, což je oblast, které se věnuje poměrně málo pozornosti. Absolventka se tématem zabývá jak z hlediska své dlouholeté praxe, tak i po stránce teoretické. Dospívá k závěru, že spirituální potřeby lidí s mentálním postižením se neliší od ostatní populace. Vychází z toho i poznatek, že zájem a podpora v této oblasti má důležitý vliv na kvalitu života. Autorka musela překonat celou řadu obtíží – najít nové způsoby komunikace, pracovat s lidmi, kde je třeba dlouhodobé, kontinuální práce, aplikovat metodu participativního výzkumu se specifickou skupinou atd. Výsledky práce mohou dobře posloužit např. při vzdělávání pracovníků v dané oblasti nebo pro další studenty, kteří se připravují na práci s lidmi s mentálním postižením.


Cenu Josefa Dobrovského rovněž získal PharmDr. Bc. Pavel Rychetský z Katolické teologické fakulty UK. Ten absolvoval bakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky, k 15. 9. 2023. Ve své bakalářské práci se zaměřil na postavu Beránka a dění kolem něj v Knize Zjevení, a to z hlediska její vazby na starozákonní podklady (obrazy, narážky, citace, ideové souvislosti) a zároveň z hlediska jejího významu pro celou knihu a její poselství. Autor prokázal velkou schopnost práce s biblickým textem a odbornou literaturou, schopnost analýzy i syntézy. Práce svou kvalitou převyšuje úroveň požadovanou od bakalářské práce. V akademickém roce 2023/2024 studuje navazující magisterský studijní program Teologické nauky.


Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia obdržel Mgr. Oldřich Mokruša z Přírodovědecké fakulty UK, který absolvoval navazující magisterský studijní program Učitelství geografie pro střední školy, k 13. 9. 2023. Dosahoval excelentních výsledků především v kurzech pedagogicko-psychologického bloku a také v didaktických předmětech, či zacílených na využití moderních technologií ve výuce. Zpracoval mimořádně kvalitní diplomovou práci na téma „Vliv využití 3D modelů ve výuce na miskoncepce žáků o vrstevnicích“. Touto prací navázal na dlouhodobé výzkumné zaměření pracoviště v oblasti práce s mapou ve výuce, přičemž tyto teoretické přístupy kombinuje s poznatky konstruktivismu (tj. miskoncepcí žáků) a aktuálními trendy využívání technologií ve vzdělávání. Tato kombinace východisek práce ústí, mimo jiné, v odbornou diskuzi poměrně rozsáhlého souboru české i zahraniční odborné literatury. Výsledky práce budou zaslány do recenzního řízení zahraničních impaktovaných časopisů.


Cena prof. PhDr. Václava Příhody byla rovněž udělena Bc. Kláře Koběrské z Přírodovědecké fakulty UK. Klára Koběrská absolvovala bakalářský studijní program Chemie se zaměřením na vzdělávání – biologie se zaměřením na vzdělávání, k 13. 6. 2023. Studium ukončila úspěšně obhajobou bakalářské práce s názvem „Chemické experimenty v domácím prostředí a jejich didaktické zpracování“. Práci zaměřila na experimenty, které mohou žáci provést bezpečně mimo chemickou laboratoř. Skrze obsáhlou rešerši zhodnotila dostupné didaktické materiály k domácím experimentům a na jejím základě vytvořila soubor Chemických experimentů na doma. Ty byly nejen hodnoceny učiteli základních i středních škol, ale i realizovány žáky, kteří hodnotili práci jako přínosnou a doporučili by soubor pracovních listů využívat ve výuce. Aktivitám souvisejících se vzděláváním se aktivně věnuje i mimo své studium – pracuje jako lektorka příměstských táborů, věnuje se výukovým programům pro žáky v Pražské ZOO a je vedoucí mládeže v katolickém hnutí Světlo – Život.


Tisková zpráva ke stažení ZDE


Za správnost:

Václav Hájek

OVV RUK
Poslední změna: 16. duben 2024 15:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám