Vysokoškolské instituce vyzvaly k snazší prostupnosti napříč evropským vysokoškolským prostorem

English see bellow


Brusel/Praha, 29. dubna 2024 – Na konferenci o plánu evropského titulu, tzv. European degree, která se dnes konala v Bruselu, vyzvaly vysokoškolské instituce z celé EU Evropskou komisi, členské státy a širší sektor vysokoškolského vzdělávání, aby podnikly další kroky k uskutečnění vytvoření společného evropského titulu, především k lepší prostupnosti pro studující v rámci evropského vysokoškolského prostoru a vytváření společných studijních programů. Univerzita Karlova zde jako vedoucí instituce reprezentovala vysokoškolskou alianci 4EU+ v projektu 51 evropských univerzit ED-AFFICHE. Setkání se účastnilo více než 300 účastníků prezenčně a téměř 1400 online, zastupovali evropské univerzity, národní ministerstva a akreditační úřady a Evropskou Komisi.


Jde o to umožnit v evropském vysokoškolském vzdělávacím prostoru našim studujícím snazší prostupnost, a tak následně atraktivní a udržitelnou kariéru,“ popsala výhody European degree, kdy budou moci vysokoškoláci studovat zároveň na více partnerských univerzitách a na konci studia získají společný diplom, rektorka Univerzity Karlovy profesorka Milena Králíčková.


Vytvoření nové podoby vzdělávání na evropském kontinentu a implementace tohoto přístupu vyžaduje konsensus a koordinaci mezi členskými státy i evropskými institucemi, legislativní změny a dostatečné financování na evropské, národní a regionální úrovni.

 


V uplynulém roce testovalo 10 pilotních projektů programu Erasmus+ poskytování European labelu a zavedení evropského právního statusu pro aliance vysokoškolských institucí v rámci evropského práva. Během dnešní akce, kterou uspořádaly pilotní projekty programu Erasmus+ ve spolupráci s Evropskou komisí, představily výsledky své práce. European label (určitá „značka kvality“) by připravil půdu pro nový typ společných vzdělávacích programů, které by byly poskytovány na dobrovolném základě na národní, regionální nebo institucionální úrovni a vycházely ze společného souboru kritérií dohodnutých na evropské úrovni. Vysokoškolským institucím po celé Evropě to usnadní vytváření nadnárodních společných studijních programů, zvýší mobilitu ve vzdělávání v rámci EU, posílí průřezové dovednosti studujících a pomůže uspokojit požadavky trhu práce, čímž se absolventi stanou atraktivnějšími pro budoucí zaměstnavatele. Kromě toho přiláká na jednotlivé univerzity studenty z celého světa a posílí evropskou konkurenceschopnost.


Cílem pilotních projektů bylo otestovat navržená evropská kritéria, posoudit již existující a akreditované Joint Degree programy, porovnat legislativy jednotlivých členských zemí v této oblasti včetně konzultace s národními ministerstvy a akreditačními úřady a navrhnout doporučení kritérií pro usnadnění rozvoje a zavádění společných evropských titulů. Potřebujeme takový právní status, který jakémukoli typu vysokoškolských aliancí a jejich institucí poskytne možnost na dobrovolné bázi společně jednat a vytvářet společné studijní programy při splnění požadované kvality. Karlova Univerzita, která je hrdá na nejvyšší počet společných evropských studijních programů v rámci 4EU+ byla vůdčí univerzitou zastupující 4EU+,“ doplnila členka kolegia rektorky UK pro činnost aliance 4EU+ profesorka Lenka Rovná.


4EU+ a Univerzita Karlova hodlají využít poznatky získané během pilotní práce a společně s dalšími vysokoškolskými institucemi se chtějí zapojit do dalších diskusí s Evropskou komisí a členskými státy prostřednictvím pracovních skupin: European Degree Policy Lab a European Degree Forum. Mělo by vzniknout společné chápání zásad a kritérií, na nichž je evropský diplom založen. Na podzim 2024 Evropská komise rovněž předloží závěrečnou zprávu shrnující výsledky pilotních projektů programu Erasmus+.


Tisková zpráva ke stažení zde.


Univerzita Karlova

· založena v roce 1348

· 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni)

· 8 800 zaměstnankyň a zaměstnanců

· 51 000 studentek a studentů

· 8 000 absolventek a absolventů ročně

· 16 000 účastnic a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání ročně

· 86. místo v žebříčku QS World University Rankings: Europe 2024
Around 1000 higher education institutions and Member States representatives gathered to call for the implementation of the European degreeDuring a conference on a blueprint for a European degree on 29 April in Brussels, which brought together more than 1000 participants – both in person and online -, higher education institutions from all across the EU have called on the European Commission, Member States and the wider higher education sector to take the next steps to make the blueprint for a European degree a reality. They stressed the need for strong coordination between Member States, legislative changes and sufficient funding at European, national and regional level for what promises to reshape the landscape of higher education across the continent.


10 Erasmus+ pilot projects have been testing over the past year the delivery of a European degree (label) and the establishment of a possible European legal status for alliances of higher education institutions. During the event, organised by the Erasmus+ pilot projects in cooperation with the European Commission, they presented the results of their work. They showcased the clear added value of increased and institutionalised transnational cooperation fostered by the European degree, both for students, staff, employers, higher education institutions, higher education systems and the EU as a whole.


The conference was the first large event following the recent adoption of the European degree package comprising a Communication on a blueprint for a European degree and two proposals for Council recommendations to support the higher education sector.


The European degree would pave the way for a new type of joint programmes, delivered on a voluntary basis at national, regional, or institutional level, and based on a common set of criteria agreed at European level. It is expected to make it easier for higher education institutions across Europe to set-up transnational joint degree programmes, boost learning mobility within the EU, enhance students' transversal skills, and help meet labour market demands, making graduates more attractive to future employers. Furthermore, it will attract students from around the world and bolster European competitiveness.


Next steps

This proposal for a blueprint is only the first step on the pathway towards a European degree. It launches formal discussions with the Council of the EU to adopt the European criteria and with Member States to engage in necessary reforms.

Looking forward, the pilot projects are eager to capitalise on the insights gained during the pilots work and together with the wider higher education institutions engage in further discussions with the European Commission and Member States through the planned European Degree Policy Lab and the European Degree Forum, in order to develop a common understanding of the principles and criteria underlying the European degree. In autumn 2024, the Commission will also present the final report synthesising the results of the Erasmus+ pilot projects.


Background

In 2022, the European Commission launched an Erasmus+ call on the joint European degree (label) and the European legal status for alliances of higher education institutions. Ten Erasmus+ pilot projects started their operations in Spring 2023.

Six pilots aimed to test the European criteria for a European degree (label), pilot a joint European degree (label) and provide recommendations to facilitate the development and implementation of joint degrees in Europe in line with these European criteria. Four pilots involving alliances of higher education institutions tested a possible European legal status for these alliances. The aim of this legal status is to give any type of alliance of higher education institutions, on a voluntary basis, the latitude to act together, including on designing joint curricula. The projects provided recommendations for a possible future European legal status, with specific features tailored to the higher education sector.

The full recording of the conference is available here: CIVIS a European Civic University - YouTubeCharles University

· founded in 1348

· 17 faculties (14 in Prague, 2 in Hradec Králové and 1 in Pilsen)

· 8 800 employees

· 51 000 students

· 8 000 graduates per year

· 16 000 participants in lifelong learning courses per year

· 86th place in the QS World University Rankings: Europe 2024Poslední změna: 2. květen 2024 08:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám