Univerzita Karlova hostí mezinárodní konferenci společných studijních programů

English see bellow


17. 5. 2024, Praha – Univerzita Karlova (UK) pořádá pod záštitou její rektorky prof. Mileny Králíčkové konferenci "Building Excellence in International Joint Study Programmes“. Setkání českých i zahraničních odbornic a odborníků je zaměřené na mezinárodní společné studijní programy, problematiku jejich realizace, finanční podpory nebo propagace.


Popularita společných mezinárodních studijních programů, které probíhají ve spolupráci dvou a více škol z různých států, stále roste. Pro vysoké školy jsou tyto možnosti studia jednou z cest, jak naplňují své závazky v oblasti internacionalizace, posilují svá vzájemná strategická partnerství a zvyšují svou mezinárodní prestiž. Prostřednictvím společných programů univerzity také podporují mezinárodní mobilitu, a to nejen svých studujících, ale také akademického personálu a realizačního managementu škol. Univerzita Karlova má navázáno 19 takových společných studijních programů se zahraničními univerzitami.


Studijní programy, na nichž se společně podílí několik vysokých škol z různých zemí – tzv. joint degree, double degree či multiple degree –, se od klasických "tuzemských" programů liší v několika ohledech. Z povahy věci nepobývají studující pouze na „domovské“ vysoké škole, ale během studia navštíví minimálně jednu partnerskou univerzitu. Partnerských vysokých škol může být dokonce více než dvě. Školy se proto sdružují do tzv. konsorcií vzdělávacích institucí, které programy společně zaštiťují (zajišťují). Hlavní postavení má v případě několikačlenného konsorcia tzv. koordinátor, tedy vysoká škola pověřená řízením celého společně realizovaného programu.


Samotný průběh těchto programů se různí. V některých je předem stanoveno, na které vysoké škole studující začíná studovat a kam poté pokračuje, v jiných programech si mohou z partnerských škol vybrat ty, kde bude studovat, v závislosti na zvolené specializaci. O podmínkách i organizaci studia, ale třeba i o podobě diplomu tohoto typu studia mezi sebou univerzity uzavírají smlouvy. Diplom bývá zpravidla společný, nebo vysoké školy udílejí své standardní diplomy s uvedením skutečnosti, že je udílejí právě v rámci společně realizovaného studijního programu.


Mezinárodní konference Building Excellence in International Joint Study Programmes nabízí odborníkům ve vysokoškolském vzdělávání prostor pro sdílení praktických zkušeností s realizací společných studijních programů. Experti z řad veřejných i soukromých vysokých škol na ní budou mít příležitost získat informace o možnostech grantového zajištění a navázat kontakty s protějšky na domácích i zahraničních institucích.
Univerzita Karlova

· založena v roce 1348

· 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni)

· 8 800 zaměstnankyň a zaměstnanců

· 51 000 studentek a studentů

· 8 000 absolventek a absolventů ročně

· 16 000 účastnic a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání ročně

· 86. místo v žebříčku QS World University Rankings: Europe 2024

Charles University to host international conference on joint study programmes


17 May 2024, Prague - Under the auspices of its Rector, Prof. Milena Králíčková, Charles University is organising a conference entitled "Building Excellence in International Joint Study Programmes". The meeting of Czech and foreign experts will focus on international joint study programmes, their implementation, financial support or promotion.

 

International joint study programmes, which are organised in cooperation between two or more schools from different countries, are becoming increasingly popular. For universities, these study opportunities are one of the ways in which they can fulfil their commitment to internationalisation, strengthen their strategic partnerships with each other and enhance their international reputation. Through joint programmes, universities also promote international mobility, not only of their students, but also of academic staff and school management. Charles University has established 19 such joint study programmes with foreign universities.

 

Study programmes in which several universities from different countries are involved - so-called joint degrees, double degrees or multiple degrees - differ in several respects from traditional "domestic" programmes. By their very nature, students do not stay at their "home" university alone, but visit at least one partner university during their studies. There may even be more than two partner institutions. Schools are therefore grouped together in so-called consortia of educational institutions, which jointly sponsor (deliver) the programmes. In the case of a multi-member consortium, the main position is held by the so-called coordinator, i.e. the university which is responsible for the management of the entire jointly implemented programme.


The actual structure of these programmes varies. In some programmes, the university where the student starts and finishes his/her studies is predetermined, while in other programmes the partner universities can choose the universities where the student will study, depending on the chosen specialisation. The universities conclude agreements with each other on the conditions and organisation of the studies and even on the form of the diploma for this type of study. The diplomas are usually joint, or the universities award their standard diplomas, stating that they are awarded as part of a joint programme of study.

 

The conference Building Excellence in International Joint Study Programmes provides a forum for higher education professionals to share practical experiences in implementing joint study programmes. It will provide an opportunity for experts from public and private universities to learn about funding opportunities and to network with colleagues from home and abroad.Charles University

· founded in 1348

· 17 faculties (14 in Prague, 2 in Hradec Králové and 1 in Pilsen)

· 8 800 employees

· 51 000 students

· 8 000 graduates per year

· 16 000 participants in lifelong learning courses per year

· 86th place in the QS World University Rankings: Europe 2024
Poslední změna: 17. květen 2024 10:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám