Univerzita Karlova bude díky EU lákat nové postdoktorandky a postdoktorandy

English see below


Praha, 28. 6. 2024 – Univerzita Karlova letos jako jediný žadatel z České republiky získala pro svůj projekt Charleston v rámci stěžejního programu EU pro doktorské a postdoktorské vzdělávání 60 milionů korun na podporu mladých vědkyň a vědců. Ti se ve svých výzkumech soustředí na oblast udržitelnosti.


Po dobu pěti let bude Univerzita Karlova díky projektu Charleston podporovat dvacet postdoktorandských výzkumných stáží v délce 30 měsíců. Jsou určeny pro mladé vědce, kteří mají dlouhodobou zahraniční zkušenost ve výzkumu.


Postdoktorandská část kariéry a jejího dalšího rozvoje jsou v České republice stále spíše rozvíjející se oblastí. Získání tohoto projektu si velmi vážím a věřím, že přispěje k standardizaci a dalšímu budování prostředí postdoktorských stáží a silnějšího zapojení do mezinárodního postdoktorandského trhu,” zdůrazňuje prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost profesor Ladislav Krištoufek důležitost získání projektu.


Ambicí a dlouhodobou prioritou Univerzity Karlovy je přispívat k naplňování Cílů udržitelného rozvoje. Proto bude UK od mladých vědeckých kapacit v projektu Charleston požadovat, aby se na udržitelnost svých výzkumných projektů zaměřili a svými výsledky přispívali k jejich naplňování. Kromě životního prostředí do udržitelnosti spadají i oblasti jako např. kvalitní vzdělávání, rovné příležitosti, zdraví a kvalitní život, inovace a další.


Součástí výzkumných pobytů budou i povinné stáže postdoktorandů v soukromých firmách nebo státních institucích. Univerzita tak cílí i na přenos znalostí mimo akademickou půdu. Kromě samotných výzkumných stáží přinese projekt Charleston mladým vědeckým pracovníkům na UK zbrusu nové možnosti pro kariérní rozvoj – nově budou moci využít rozsáhlou nabídku vzdělávání nebo mentoringový program.


První výzva pro podávání žádosti o financování tohoto postdoktorandského pobytu na UK bude vypsána počátkem roku 2025. Celkový rozpočet projektu Charleston je 120 mil. Kč, z čehož polovinu tvoří příspěvek Evropské komise, která vyhlásila výsledky výzvy Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) na spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů (COFUND) v rámci klíčového programu EU pro financování výzkumu a inovací Horizont Evropa.Kdo je postdoktorand na Univerzitě Karlově?

Postdoktorandi jsou akademičtí nebo vědečtí pracovníci a pracovnice, kteří mají s univerzitou pracovní poměr na dobu určitou (zpravidla 1–3 roky), a kteří dosáhli akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu (dále jen „Ph.D.“) před maximálně osmi lety. 


Tisková zpráva je stažení zde.


Univerzita Karlova

· založena v roce 1348

· 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni)

· 8 800 zaměstnankyň a zaměstnanců

· 51 000 studentek a studentů

· 8 000 absolventek a absolventů ročně

· 16 000 účastnic a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání ročně

· 86. místo v žebříčku QS World University Rankings: Europe 2024

Charles University will attract new postdocs thanks to the EU


Prague, 1 July 2024 - This year, Charles University was the only applicant from the Czech Republic to be awarded CZK 60 million for its Charleston project under the EU's flagship programme for doctoral and postdoctoral training to support young scientists.Their research focuses on sustainability.


Over a period of five years, the Charleston project will support 20 postdoctoral research fellowships of 30 months each. They are aimed at young researchers with long-term research experience abroad.

"The postdoctoral part of the career and its further development is still a rather new area in the Czech Republic. I very much appreciate the award of this project and I believe that it will contribute to the standardisation and further development of the postdoctoral internship environment and to a stronger involvement in the international postdoctoral market," emphasises the Vice-Rector for Scientific and Creative Activities, Professor Ladislav Krištoufek.


Charles University's ambition and long-term priority is to contribute to the Sustainable Development Goals. Therefore, the UK will require the young researchers in the Charleston project to focus on the sustainability of their research projects and contribute to their results. In addition to the environment, sustainability includes areas such as quality education, equal opportunities, health and quality of life, innovation and others.

The research grants will also include mandatory internships for post-doctoral researchers in private companies or government institutions. The university also aims to transfer knowledge outside of academia. In addition to the research fellowships themselves, the Charleston project will bring a whole new set of career development opportunities for young researchers in the UK - they will now be able to take advantage of a comprehensive training and mentoring programme.


The first call for applications to fund this postdoctoral fellowship in the UK will be launched in early 2025. The total budget of the Charleston project is €120 million. The Charleston programme is worth €120 million, half of which is a contribution from the European Commission, which has announced the results of the Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) call for proposals.Who is a postdoctoral researcher at Charles University?

Postdoctoral fellows are academic or research staff who have a fixed-term (usually 1-3 years) employment relationship with the University and who have obtained the academic degree of a Ph.D. or its equivalent (hereinafter "Ph.D.") no more than eight years ago.Charles University

· founded in 1348

· 17 faculties (14 in Prague, 2 in Hradec Králové and 1 in Pilsen)

· 8 800 employees

· 51 000 students

· 8 000 graduates per year

· 16 000 participants in lifelong learning courses per year

· 86th place in the QS World University Rankings: Europe 2024
Poslední změna: 3. červenec 2024 09:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám