Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 30. června 2005

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK 30. června 2005, 15:30

Členové předsednictva:

Frynta, Hála, Jareš, Royt, Staša, Vychytil


Hosté:

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř

 1. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu. Byli doručené tyto návrhy pro volby kandidáta na rektora:

  Prof. MUDr. Štěpán Svačina., DrSc., MBA

  Návrh podali:

  - členové AS UK:

  Doc. MUDr. Petr Hach, CSc. (1.LF), Doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc. (1.LF), MUDr. Lukáš Zlatohlávek (1.LF) a Pavel Vychytil (1.LF)

  - Akademický senát PedF UK

  - Akademický senát 1.LF

  - Akademický senát MFF UK

  Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

  Návrh podal:

  - Akademický senát 2. LF UK

  Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

  Návrh podal:

  - Akademický senát 3. LF UK

 2. Pan rektor se omluvil za zasedání předsednictva AS UK, v čase zasedání předsednictva se koná důležité zasedání Vědecké rady UK.

 3. Pan kvestor informoval o návrhu smlouvy o výpůjčce pozemků v k.ú. Zahrádky u České Lípy a smlouvy o smlouvě budoucí o pronájmu prostor koleje na Větrníku. Předsednictvo vzalo se souhlasem na vědomí smlouvu o výpůjčce pozemků v k.ú. Zahrádky u České Lípy. Smlouvu o smlouvě budoucí postoupilo k projednání v Ekonomické komisi AS UK a dále požádalo o stanovisko Kolegium rektora.

 4. Dále pan kvestor informoval o transformačně-rozvojových projektech na rok 2006, mimo celouniverzitní projekty, mohou být předkládány centrální fakultní projekty. Projekty by měly být předloženy na ministerstvo za celou univerzitu do 31. října 2005.

 5. Předsednictvo se zabývalo dotazem členů AS UK ze studentské komory o možnostech náhrady výdajů spojených z výkonem funkce člena AS UK. Po diskusi předsednictvo požaduje upřesnit informace o výdejích spojených s výkonem funkce (zejména telefonování).

 6. Předsednictvo projednalo žádost paní MgA. Kopecké ze dne 20. června 2005, se kterou fakulta neprodloužila pracovní poměr přesto, že je na JAMU v habilitačním řízení. Předsednictvo však konstatovalo, že situace žadatelky chápe, ale záležitost není v kompetenci AS UK. Proto postupuje její žádost děkanovi fakulty a rektorovi UK.

 7. Kancléř informoval o průběhu registrace změny Stipendijního řádu UK Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo předběžně upozornilo na údajné nedostatky změny. Změna nevylučuje přidělení stipendia na podporu ubytování studentům, kteří dostávají vládní stipendia. Těmto studentům je vládní stipendium navýšeno zavedením ubytovacího stipendia. Dále změna obsahuje ustanovení, že stipendium na podporu ubytování nemůže být přiděleno studentům studujícím v cizojazyčném studijním programu, takovéto ustanovení MŠMT považuje za diskriminační. Předsednictvo jednohlasně souhlasilo podat rozklad v případě rozhodnutí MŠMT zamítnout registraci změny Stipendijního řádu UK.

 8. Předsednictvo projednalo definitivní návrh vzoru smlouvu ubytování v kolejích. Tento návrh byl již projednán Grémiem předsedů kolejních rad i Sociální komisí AS UK. V návrhu, který je předkládaný předsednictvu, jsou zohledněné připomínky vzešlé ze zmíněných grémií.

  Předsednictvo vzalo návrh vzoru smlouvy o ubytování se souhlasem na vědomí.

 9. Dále pan kancléř informoval o stavu podávání žádostí o ubytování v kolejích UK. V systému pro podávání žádostí o ubytování studentů bylo zatím vytvořeno cca. 11 000 žádostí, 2/3 z nich bylo již také kompletně podány. Oproti loňskému roku je zaznamenaný prozatímní úbytek žádostí o cca. 1 500 žádostí.

 10. Pan kancléř také informoval o jmenování třetiny členů Správní rady UK.

 11. Příští zasedání předsednictva se bude konat 15. srpna 2005 v 16:00 na Sekretariátu AS UK.


prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., v.r.

předseda AS UKzapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám