Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 2. října 2006

Zápis ze zasedání Předsednictva AS UK ze dne 2. října 2006


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Josef Staša, Daniel Frynta, Lenka Phillipová, Tomáš Tvaroh, Marie Dohalská


Přítomní hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc, J.M. pan rektor UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Doručeno bylo:

  • Požadavky na uvolnění prostředků z rezervy (KTF, CERGE) – postoupit Ekonomické komisi

  • Žádost Jána Říhy o kompenzaci nákladů spojených se výkonem funkce zástupce UK v RVŠ

  • Rezignaci prof. Červinky (LF HK). Daniel Feranc, tajemník informoval o náhradníkovi na uprázdněné místo člena AS UK.

  • Informace AS FaF o stanovení termínu řádných voleb do AS UK a usnesení o nekonání doplňovacích voleb do AS UK. Předsednictvo AS UK vzalo usnesení AS FaF na vědomí.

  • Návrhy vnitřních předpisů HTF. Předsednictvo AS UK postoupilo Legislativní komisi.

 2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace vedení UK:

    a. 

  J.M. pan rektor informoval o přípravě Aktualizace dlouhodobého záměru UK na akademický rok 2006/2007, dále informoval o přípravě rozvojových projektů. Pan rektor dále informoval o sestavování státního rozpočtu ČR. Informoval o personálních změnách na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

    b. 

  Pan kvestor seznámil s žádostí KTF o dotaci z titulu neuznaných výzkumných záměrů v roce 2005 (připomenuto stanovisko AS UK), a s předloženými návrhy smluv.

    c. 

  Pan kancléř informoval o návrhu Opatření rektora ve věci poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK.

  Předsednictvo AS UK zvážilo oprávněné požadavky studentů na brzké zveřejnění kritérií pro poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK i projednání návrhu Opatření rektora v Sociální komisi AS UK, která návrh doporučila, a vyjádřilo k návrhu Opatření rektora ve věci poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK kladné stanovisko.

 3. Předsednictvo AS UK zvážilo oprávněné požadavky studentů na brzké zveřejnění kritérií pro poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK i projednání návrhu Opatření rektora v Sociální komisi AS UK, která návrh doporučila, a vyjádřilo k návrhu Opatření rektora ve věci poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK kladné stanovisko.

 4. Předsednictvo projednalo návrh programu zasedání AS UK 13. října 2006.

  1. Zahájení, určení skrutátorů, předání osvědčení novým členům AS UK

  2. Kontrola zápisu ze dne 2. června 2006

  3. Informace o činnosti Předsednictva AS UK v době letních prázdnin

  4. Vystoupení J. M. rektora UK a členů kolegia rektora UK

  5. Aktualizace dlouhodobého záměru univerzity pro akademický rok 2006/2007

  6. Vnitřní předpisy fakult UK

  7. Návrhy smluv

  8. Uvolnění prostředků z rezervy na celouniverzitní aktivity

  9. Informace z pracovních komisí AS UK

  10. Informace z RVŠ

  11. Různé

 5. Příští zasedání Předsednictva AS UK se uskuteční 13. října 2006 v 9:00.


Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám