Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 19. září 2005

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK 19. září 2005, 17:00


Členové předsednictva:

Hála, Jareš, Royt, Staša, Vychytil


Hosté:

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK


 1. Předsednictvo projednalo a schválilo připomínky k zápisu ze zasedání Předsednictva AS UK ze dne 15. srpna 2005.

 2. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu:

    a. 

  Odpověď MVČR na výzvu Předsednictva AS UK z 15. srpna 2005 k důkladnému prošetřední zásahu Policie ČR proti technopárty na Tachovsku.

    b. 

  Návrhy kandidátů pro volbu kandidáta na rektora UK

  - Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

  člen AS UK Oldřich Řeháček (čj. 214/2005)

  členové AS UK Tomáš Tvaroh a Daniel Feranc (čj. 219/2005).

    c. 

  Výzva předsedy RVŠ, aby AS UK do 11. listopadu 2005 delegoval své reprezentaci do RVŠ. Předsednictvo konstatovalo, že vzhledem k napnutému časovému plánu zasedání AS UK, bude AS UK projednávat delegaci v RVŠ až 2. prosince 2005. Předsednictvo AS UK vyzývá Akademické senáty fakult UK, aby dodaly návrhy delegátů za fakulty nejpozději do 15. listopadu 2005.

    d. 

  Návrhy vnitřních předpisů:

  - Studijní a zkušební řád 1.LF

  - Stipendijní řád FSV

  (byly postoupeny Legislativní komisi AS UK)

    e. 

  Návrhy smluv:

  - návrh smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 83 v k.ú. Hradec Králové Statutárnímu městu Hradec Králové k provedení rekonstrukce teras v památkové zóně města

  - návrh kupní smlouvy na odprodej pozemku p.č.83 v k.ú. Hradec Králové městu po provedení stavebních úprav

  - návrh smlouvy s Galerií hl. města Prahy o pronájmu prostor krytu civilní obrany v areálu Kolejí a menz UK v Praze – Hostivaři, Weilova 2,

  - návrh na změnu smlouvy s Ladislavou Priehodovou o pronájmu nebytových prostor v objektu Koleje Hvězda

  - záměr koupě ideálního Ľ podílu pozemků parc. č. 11641/1, 11641/2, 11641/3, 11643, 11644, 11645/1, 1695/2, to vše v k.ú. Plzeň, obec Plzeň

  (byly postoupeny Ekonomické komisi AS UK)

 3. Pan rektor informoval o přípravě státního rozpočtu na rok 2006. Předsednictvo konference rektorů českých vysokých škol jednalo s předsedou vlády před zasedáním vlády o argumentech pro nutného navýšení rozpočtu pro vysoké školy. Vláda při projednávání státního rozpočtu pro rok 2006 schválila navýšení oproti letošnímu roku o 10 %, co činí 2,819 mld. Mělo by dojít také k navýšení prostředků na výzkum. Pro přístí rok se nepodaří vyhodnotit stávající výzkumné záměry a financovat nové. Vláda schválila i aktualizaci rozvoje vysokých škol, která by měla zabezpečit reformu vysokých škol. Aktualizace počítá s nárůstem o 3 miliony korun.

  Dále pan rektor informoval o přípravě ubytovacích stipendiích na další rok. Plánuje se navýšení 200 mil. prostředků. na ubytovací stipendia. S velkou pravděpodobností má dojít k modifikaci pravidel.

  Pan rektor dále informoval o nabídce, kterou učinila UK studentům z New Orleans, aby mohli dále, minimálně na jeden semestr, studovat na UK. Také se podařilo ujednat s univerzitami v New Orleans pomoc studentům UK, kteří se v době přírodní katastrofy v New Orleans studovali a utrpěli hmotné škody. Někteří z těchto studentů hodlají studovat v New Orleans dále.

  Na závěr informoval o otevření kanceláře pražských vysokých škol v pražském domě v Brusselu, která má poskytovat informace týkajících se evropských programů.

 4. Pan kvestor podrobněji informoval o předložených návrzích smluv. Dále informoval o řešení nevyhovující výše cen za pořízení fotografií a videí z promocí konaných v Karolinu. Vedení univerzity rozhodlo, že bude ukončena smlouva s firmou Foto Real, která v současnosti tito služby poskytuje a bude vyhlášeno výběrové řízení na nového poskytovatele.

 5. Pan kancléř informoval o přípravě Aktualizace dlouhodobého záměru UK, Návrhu opatření rektora pro poskytování stipendia na ubytování.

  Dále pan kancléř informoval o uveřejnění zákona o veřejných výzkumných institucích ve Sbírce zákonů (Zákon č. 341/2005 Sb.).

  Pan kancléř dále zhodnotil průběh přezkumného řízení. Většina žádostí o přezkum bylo vyřízena, kromě žádostí zájemců o příjetí ke studiu na PF. Nezávislá hodnotitelská komise označila 7 ze 105 otázek přijímacího testu na PF za sporné.

 6. Předsednictvo projednalo Návrh kompenzací nákladů spojených s výkonem funkce senátora AS UK formou předplacených karet mobilních operátorů

  Na kompenzaci má nárok senátor, který

  • je členem komise AS UK nebo předsednictva AS UK

  • podá odůvodněnou žádost předsedovi komise, který se k ní písemně vyjádří. Žádost předá předseda komise předsednictvu AS UK, které žádost schválí.

  • celkem vyplacené náhrady nesmí přesáhnout hodnotu 2000 Kč za rok.

  Kompenzace budou vypláceny formou předplacených karet mobilních operátorů působících v ČR.

 7. Předsednictvo AS UK stanovilo pravidla pro prezentaci kandidátů na rektora UK:

  1. Na adrese http://iforum.cuni.cz/ bude od 27. 9. do 25. 10. 2005 zprovozněna prezentace materiálů a příspěvků nominovaných kandidátů za účelem představit je akademické obci Univerzity Karlovy v Praze a široké veřejnosti.

  2. Příspěvky jsou možné v podobě textové, obrázkové, popř. i standardních audio a video souborů. Nejsou přípustné např. spustitelné programy.

  3. Za obsah a věcnou správnost materiálů nesou zodpovědnost výhradně kandidáti, nikoli redakce časopisu i-FORUM. Rozsah příspěvků není omezen s tím, že příspěvky musí respektovat pravidla pražské akademické sítě (je vyloučena reklama mimouniverzitních subjektů, soukromých firem, přímé odkazy na jejich stránky apod.).

  4. Redakce i-FORUM zaručuje, že příspevky zveřejní nejpozději do 48 hodin po jejich obdržení s kandidáty domluveným způsobem; tato lhůta neběží o víkendech a státních svátcích.

  5. K příspěvkům nebude umožněna diskuze, a to zejména z důvodů nemožnosti relevantního ověření totožnosti diskutujících.

 8. Příští zasedání předsednictva se bude konat 7. října 2005 v 9:00 na Sekretariátu AS UK.
prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UK

Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám