Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 25. února 2005, odpoledne

Zápis ze zasedání Předsednictva AS UK ze dne 7. října 2005, odpoledne


Přítomni členové:

Frynta, Hála, Jareš, Royt, Staša, Vychytil


Hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


 1. Předsednictvo AS UK vyhlásilo doplňovací volbu člena AS UK (studentská kurie) na Fakultě humanitních studií.

 2. Předsednictvo AS UK vyslechlo zprávu tajemníka AS UK o jednáních s Akademickými senáty fakult, které při kontrole archivace vnitřních předpisů fakult zjistili, že některé originály vnitřních předpisů v archivu chybí. Akademické senáty těch fakult, které zjistily ztrátu originálů vnitřních předpisů, se obrátily na sekretariát AS UK se žádosti o vyhotovení kopie ztracených vnitřních předpisů. Šetřením se však zjistilo, že při projednávání vnitřních předpisů fakult je Akademickému senátu Univerzity Karlovy předkládán pouze jeden originál. Po projednání a schválení dotyčného předpisu je vyhotovená kopie, která je pak uložena v archivu AS UK. Po zjištění těchto skutečností navrhl tajemník AS UK jako řešení, aby byla vyhotovena nová kopie vnitřního předpisu, po porovnání kopií uložených v archivu AS UK a v archivu právního odboru RUK, a opatřena potvrzením ve znění:


  „Potvrzení


  Po prostudování dokumentace vnitřních předpisů uložené v archivu Akademického senátu Univerzity Karlovy a v archivu Rektorátu Univerzity Karlovy v Praze potvrzuji, že Akademický senát Univerzity Karlovy schválil ………………(název vnitřního předpisu) dne …………(datum schválení AS UK) v tomto znění:“


  Předsednictvo AS UK zmocnilo Daniela Ferance, tajemníka AS UK po porovnání příslušných dokumentů pořizovat kopie příslušných dokumentů.

  Tajemník AS UK, aby se předešlo těmto případům navrhl, aby v budoucnu byly návrhy vnitřních předpisů předkládány AS UK ve třech vyhotoveních.

 3. Předsednictvo AS UK připravilo návrh pravidel pro předvolební zasedání Akademického senátu:

  1. Vystoupení kandidátů.

   Podle vylosovaného pořadí. Doba vystoupení je maximálně 15 minut.

  2. Diskuse mezi kandidáty.

   Doba dotazu je maximálně 2 minuty. Doba odpovědi je maximálně 5 minut. Celková doba diskuse mezi kandidáty je maximálně 45 minut.

  3. Diskuse kandidátů se členy Akademického senátu UK, ostatními členy Akademické obce UK a dalšími pracovníky UK.

   Pořadí diskutujících se určuje podle přihlášek do diskuse. Na základě jedné přihlášky do diskuse je možné vznést jeden dotaz jednomu, dvěma nebo všem třem kandidátům. Přednost má přihláška osoby, která dotaz ještě nevznesla. Přihlášky členů AS UK mají přednost před přihláškami členů Akademické obce UK a přihláškami dalších pracovníků UK. Přednost mezi členy AS UK určuje přihláška. Přihlášky členů Akademické obce UK mají přednost před přihláškami dalších pracovníků UK. Doba dotazu je maximálně 2 minuty, doba odpovědi je maximálně 5 minut. Po zodpovězení dotazu je přípustný jeden doplňující dotaz v maximální době 2 minut. Doba doplňující odpovědi je maximálně 2 minuty. Celková doba předvolebního zasedání AS UK je maximálně 6 hodin.

 4. Příští zasedání AS UK se bude konat 19. října 2005 v 9:00.

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., v.r.

předseda AS UK


Zapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám