Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 2. prosince 2005

Zápis ze zasedání předseditva AS UK 2. prosince 2005

Přítomni členové:

Hála, Frynta, Jareš, Vychytil, Royt


Hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek  1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu.

    • Odmítnutí dr. Václava Matouška (FHS) povolání za člena AS UK

      Vzhledem ke skutečnosti, že dr. Matoušek byl jediným náhradníkem předsednictvo AS UK vyhlásilo doplňovací volbu.

    • Protokoly o výsledku voleb do AS UK 3.LF, 1.LF, KTF (postoupeno Hlavní volební komisi)

  2. Předsednictvo AS UK projednalo pořad jednání AS UK Daniel Feranc, tajemník AS UK informoval o doručení návrhu Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Filozofické fakulty UK. Jedná se o návrh vnitřního předpisu, který byl předložen k projednání již 20. února 2004. Projednávání bylo přerušeno 28. května 2004 do doby doručení znění se zapracovanými připomínkami Legislativní komise AS UK. Toto znění bylo doručeno 29. září 2005, bylo projednáno pověřenými členy Legislativní komise, kteří konstatovali, že je v souladu se stanoviskem Legislativní komise AS UK z roku 2004. Předsednictvo AS UK navrhlo doplnit pořad jednání AS UK o nový bod „7a. Vnitřní předpisy fakult“.

  3. Příští zasedání AS UK se bude konat 15. prosince 2005, 17:00.
prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., v.r.

předseda AS UK


zapsal: Daniel FerancPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám