Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 20. února 2006

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 20. února 2006

Přítomní členové předsednictva:

Dohalská, Hála, Philippová, Staša, Tvaroh


Přítomní hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., J.M. rektor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Doručeny byly následující dokumenty:

  • Zápis z Vědecké rady UK

  • Návrhy změn Statutu Přírodovědecké fakulty (postoupeno Legislativní komisi AS UK)

  • Pozvánka na zasedání Rady vysokých škol 23. února 2006

 2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí usnesení Akademického senátu Filozofické fakulty UK ze dne 9. února 2006, kde Akademický senát FF UK uvádí, že považuje výzvu AS UK k opakování voleb do AS FF UK, ze dne 3. února 2006, za neodůvodněnou. Toto své stanovisko Akademický senát FF UK doloží důvodovou zprávou adresovanou akademické obci FF UK a Předsednictvu AS UK. Předsednictvo dále konstatovalo, že další postup bude projednávat po obdržení příslušné důvodové zprávy.

  Pan kancléř v této souvislosti informoval Předsednictvo AS UK, že J.M. pan rektor obdržel od členů Akademické obce FF UK podnět, aby se též zabýval záležitostí voleb do AS FF UK; bylo dohodnuto, že vedení UK také vyčká důvodové zprávy AS FF UK.

 3. Předseda AS UK informoval předsednictvo o své činnosti v pracovní komisi předsedů akademických senátu Rady vysokých škol. Po volbě předsedou byl v této funkci, jako nečlen Rady vysokých škol, potvrzen sněmem Rady vysokých škol. Na zasedání komise, které následovalo po sněmu předsedové akademických senátu jednali o praxi, kterou jsou obvyklé na jednotlivých vysokých školách, při projednávání rozpočtu těchto vysokých škol.

 4. Pan kvestor informoval o přípravě rozpočtu Univerzity a rozpisu státní dotace na Univerzitě. Do 20. února 2006 ještě nebyl doručen rozpis státní dotace na rok 2006 z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pan kancléř informoval o okolnostech projednávání rozpisu na MŠMT. Ministerstvo zaslalo dotaz na Ministerstvo financí na výklad novelizovaného znění Zákona č. 118/1998 Sb, o vysokých školách, které zavádí do způsobů financování vysokých škol poskytování příspěvku. Sporné je ustanovení, že na příspěvek se vztahují obecná pravidla pro poskytování dotací, resp. vztah tohoto ust. vůči vypořádávání příspěvku se státním rozpočtem.

  Tyto okolnosti zapříčinily, že vedení Univerzity nemohlo předložit návrh Rozpočtu Univerzity a Rozpisu státní dotace pro rok 2006 na Univerzitě. Pan kvestor a pan kancléř požádali předsednictvo, aby posunulo termín zasedání senátu o dva týdny.

  Předsednictvo AS UK vzhledem k tomu, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nedoručilo Rozpis státní dotace pro rok 2006, a nebylo tedy možné, aby vedení Univerzity předložilo návrh Rozpočtu Univerzity a návrh Rozpisu státní dotace pro rok 2006 na Univerzitě, rozhodlo, aby termín zasedání AS UK, který byl původně stanovený časovým plánem na 3. března 2006, byl změněný na 17. března 2006 v 10:00.

 5. Předsednictvo dohodlo s p. kancléřem harmonogram projednávání úprav vnitřních předpisů UK, aby odpovídaly novele vysokoškolského zákona.

  Návrhy změn příslušných vnitřních předpisů Univerzity budou vedením UK předloženy 3. března 2006, aby mohly být projednány na zasedání AS UK dne 21. dubna 2006. K novele vysokoškolského zákona a její implementaci na UK se uskuteční dne 16. března 2006 v 16:00 pracovní seminář. Zasedání Legislativní komise, která projedná stanovisko k návrhům změn vnitřních předpisů Univerzity a případných připomínek nebo pozměňovacích návrhů se uskuteční dne 18. dubna 2006.

  Přehled harmonogramu:

  Předložení návrhů

  3. března 2006

  Pracovní seminář

  16. března 2006, 16:00 (RUK, Zelená posluchárna)

  Zasedání Legislativní komise

  18. dubna 2006, 10:00

  Projednávání návrhů senátem

  21. dubna 2006.

 6. Předsednictvo konstatovalo, že případné úpravy vnitřních předpisů fakult v souvislosti s novelou zákona by měly být předkládány až poté, co budou známy změny předpisů univerzitních. V této souvislosti p. kancléř konstatoval, že ve věci studijního a zkušebního řádu UK, resp. zrušení studijních a zkušebních řádů fakult, vedení UK zpracovává podklady ve shodě se závěry diskuse na Legislativní komisi AS UK a s výkladem čl. 67 odst. 2 Statutu UK schváleném AS UK dne 2. prosince 2005.

 7. Příští zasedání předsednictva se bude konat 6. března 2006 v 18:30 na sekretariátu senátu.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UKzapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám