Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 6. března 2006

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 3. března 2006

Přítomní členové předsednictva:

Dohalská, Frynta, Hála, Philippová, Staša, Tvaroh


Přítomní hosté:

Prof. Václav Hampl - rektor UK

Ing. Josef Kubíček - kvestor UK

Dr. Tomáš Jelínek - kancléř UK


 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci AS UK. Doručeno bylo:

  • Pozvánka na 3. zasedání předsednictva RVŠ, které se uskuteční 16. března 2006

  • Stižnosti doc. Kuchty na průběh a výsledek voleb do AS FF UK ze dne 3. března 2006

  • Výzva sl. Machkové ke spolupráci.

   Předsednictvo pověřilo za AS UK koordinací této činností Lenku Phillipovou a Tomáše Tvaroha.

  • Přehled čerpání prostředků AS UK

  • Žádost Jána Říhy o kompenzací nákladů spojených s výkonem funkce delegáta v SK RVŠ.

   Oldiřch Řeháček, předseda Sociální komise AS UK, kompenzaci písemně doporučil.

   Předsednictvo kompenzaci schválilo a pověřilo Daniela Ferance, tajemníka AS UK, aby kompenzaci provedl.

  • Žádost Oldřicha Řeháčka, předsedy Sociální komise AS UK, o posunutí červnovéo zasedání o dva týdny a požadavek, aby na webové stránce AS UK věnované sociální komise byl umíštěn odkaz na grémium předsedů kolejních rad. Tuto žádost bude předsednictvo AS UK projednávat na svém příštím zasedání.

 2. Předsednictvo AS UK konstatovalo, že AS FF UK ještě nedoručil důvodovou zprávu ke svému usnesení, ve kterém odmítá požadavek AS UK z 6. února na opakování voleb do AS FF UK.

 3. Předsednictvo AS UK projednalo návrh programu zasedání AS UK 17. března 2006.

  1. Zahájení, určení skrutátorů

  2. Kontrola zápisů ze zasedání AS UK 3. února 2006

  3. Vystoupení J.M. pana rektora UK

  4. Vystoupení členů kolegia rektora UK

  5. Vyjádření k návrhu J.M. pana rektora na jmenování prorektora pro zahraniční styky a mobilitu

  6. Schválení rozpočtu UK na rok 2006

  7. Schválení Rozpisu dotace na UK na rok 2006

  8. Schválení návrhu J.M. pana rektora UK na odvolání členů stávající Vědecké rady UK a na jmenování nových řádných členů Vědecké rady UK

  9. Smlouvy

  10. Vnitřní předpisy

  11. Různé

 4. J.M. pan rektor informoval předsedictvo AS UK o svém rozhodnutí nejmenovat prof. Svačinu prorektorem pro zahraniční styky a mobilitu. Po úvaze navrhuje nového kandidáta prof. Škrhu.

  Dále pan rektor představil návrh kandidátů na jmenování členy Vědecké rady UK. Z návrhu je patrna snaha o proporcionální zastoupení celé univerity. Je zvykem, že členy vědecké rady nebývají děkani fakult, přestože pan prof. Liguš bude ještě několik týdnů děkanem HTF v posledním funkčním období, pan rektor se rozhodl v tomto případě do konce funkčního období profesroa Liguše tento zvyk nezohledňovat.

  Informoval o jednání České konference rektorů. Rektoři mimořádně volili do svého čela nového předsedu. Na funkci předsedy ČKR kandidovali prof. Hron, rektor Zemědělské univerzity, a prof. Sáha, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který pro výkon předsedy získal podporu více rektorů. Jeho protikandidát se stal místopředsedou pro ekonomické záležitosti konference. Pan rektor Univerzity Karlovy prof. Hampl kandidoval a byl zvolen místopředsedou pro vnější záležitostí. Předsednictvo ČKR bude takto složené do léta, kdy se má uskutečnit řádná volba.

 5. Pan kvestor informoval o přípravě návru rozpočtu UK a rozpisu dotace na UK, jejiž příprava byla zkomplikovaná pozdním vypracováním rozpočtu MŠMT a stručně seznámil s obsahem návrhů.

  Dále stučně informoval o předládaných návrzích smluv.

 6. Pan kancléř informoval o přípravě transformační komise. Na příštích zasedáních Sociální komise AS UK se mají projednat úkoly a složení transformační komise. Je předběžně navržena osmičlenná komise, která by měla úměrně zastupovat jak zaměstnance, studenty. Ze zaměstnanců by to měly být proděkan a tajemník, pak ředitel KaM a zástupce AS UK z komory akademických pracovníků. Zástupce studentů bude delegovat Sociální komise AS UK.

  Pan kancléř dále informoval o návrzích změn vnitřních předpisů univerzity a jejich obsahu. Tyto návrhy by měly být projednány v jednotlivých pracovních komisích AS UK.

 7. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 17. března 2006, v 9:00.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


zapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám