Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 15. ledna 2007

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 15. ledna 2007

Přítomni členové předsednictva:

Marie Dohalská, Daniel Frynta, Jan Hála, Josef Staša, Tomáš Tvaroh


Přítomní hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc, J.M. pan rektor UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Doručeno bylo:

  • Petice studentů PF. Studenti vznesli požadavek, aby předseda AS UK předal petici J.M. panu rektorovi.

  • Oznámení mgr. Petra Breziny o ukončení studia na FHS a zániku mandátu člena senátu.

  • Návrh Oldřicha Řeháčka předsedy Sociální komise na jmenování mgr. Petra Breziny extramulárním členem komise.

  • Návrh dr. Josefa Staši, předsedy Legislativní komise , na jmenování mgr. Petra Breziny extramulárním členem komise.

  • Protokol o výsledku doplňovacích voleb do AS K na MFF.

  • Zápis ze zasedání Vědecké rady UK ze dne 20. října 2006.

  • Dopis předsedy AS HTF k petici studentů této fakulty.

  • Modifikace návrhu Pravidel podpory zájmové činnosti studentů na UK předkladatelem.

  • Pozměňovací návrhy k Pravidlům podpory zájmové činnosti studentů na UK dr. Josefa Staši, Oldřicha Řeháčka, Jakuba Jareše, Sociální komise.

  • Stanoviska FF, MFF, 1.LF a HTF k návrhu Pravidel zájmové činnosti studentů na UK.

 2. J.M. pan rektor informoval o situaci na 2. lékařské fakultě. Pan rektor se setka s vedením fakultní nemocnice a fakulty ve snaze dosáhnout rychlé vyřešení situace po vypovězení základní smlouvy ze strany fakultní nemocnice. Vedení fakulty se následně podařilo dohodnout s vedením fakultní nemocnice o uzavření nové smlouvy mezi fakultou a nemocnicí do konce léta 2007.

  Dále pan rektor informoval o situaci na Husitské teologické fakultě, pan rektor spolu s panem prorektorem prof. Janem Bednářem 13. prosince 2006 účastnili zasedání Akademického senátu Husitské teologické fakulty, kde pan rektor akademický senát podrobně rozebral situaci v níž se fakulta nachází a způsoby řešení. Pan rektor upozornil, že na zasedání fakultního senátu 3. ledna 2007 bylo navrženo, aby na dalším zasedání fakultního senátu byly vyhlášené volby děkana. Pan rektor požádal předsednictvo AS UK o stanovisko.

  Usnesení Předsednictva AS UK:

  Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.

  Dále pan rektor informoval o zasedání České konference rektorů, která se konala ve dnech 7. až 8. prosince 2006 v Hradci na Moravici. Rektoři nebyli jednotní v otázce výkladu novely vysokoškolského zákona schválené poslaneckou sněmovnou 1. prosince 2006. Rektoři se zabývali i otázkou přípravy prováděcího předpisu vysokoškolského zákona. Náměstek ministryně školství prof. Petr Matějů, přislíbil že prováděcí předpis bude v přiměřené lhůtě projednán s reprezentací vysokých škol. V souvislostí s přípravou prováděcího předpisu upozornil na rizika spojené s vydáváním vyhlášky. Stručně pan rektor informoval o jmenování nového náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a o sestavování nové vlády ČR.

  Pan rektor dále informoval o hodnocení návrhů výzkumných záměrů s termínem zahájení od 1. ledna 2007. Ze 17 hodnocených UK, kriteria efektivnosti VaV splnily všechny podané návrhy, poskytovatel však nemá finanční zdroje na poskytnutí podpory více výzkumným záměrům. Z fakult, které neuspěli v hodnocení návrhů výzkumných záměrů v roce 2005, nově podporu nezískala KTF a PedF získala podporu na financování 1 návrhu ze tří podaných. Pan rektor také upozornil o možném ukončení financování výzkumných záměrů, budoucím zdrojem financování výzkumu na vysokých školách by mohl být sedmý rámcový program. Stručně pan rektor informoval o hodnocení dosavadního průběhu výzkumných záměrů. V souvislosti s tím chce pan rektor, aby se v rámci Vědecké rady UK konalo interní univerzitní hodnocení zpráv od řešitelů projektů, kde by bylo řešení hodnoceno po věcné stránce.

 3. Předsednictvo AS UK projednalo Návrh programu zasedání:

  1. Zahájení, určení skrutátorů, předání osvědčení novým členům AS UK

  2. Kontrola zápisu ze zasedání AS UK 1. prosince 2006

  3. Vnitřní předpisy univerzity

  4. Vystoupení J.M. pana rektora UK a členů kolegia rektora UK

  5. Vnitřní předpisy fakult

  6. Návrhy smluv

  7. Zpráva o činnosti AS UK za období únor 2006 - leden 2007

  8. Informace z komisí AS UK

  9. Informace z RVŠ

  10. Různé

 4. Další zasedání Předsednictva AS UK se bude konat 26. února 2007 v 9:00 na sekretariátu AS UK.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

Předseda AS UKZapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám