Opatření rektora UK č. 20/2007

Název:

Zásady prázdninového ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v roce 2007 - dodatek k opatření č. 15/2006

K provedení:

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

14. květen 2007


Zásady prázdninového ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v roce 2007


Čl. 1

Úvodní ustanovení


 1. Tyto Zásady prázdninového ubytování na kolejích Univerzity Karlovy v Praze v roce 2007 (dále jen "zásady") upravují ve smyslu Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze (dále "ŘVŠK") ubytování studentů o prázdninách v roce 2007 v kolejích Univerzity Karlovy v Praze (dále "UK") v Praze a Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, v Hradci Králové a Plzni.

   


 2. Prázdninové ubytování začíná dnem 30. června 2007 a končí dnem 18. září 2007. Pokud tomu nebudou bránit závažné provozní důvody, bude žadatelům ve vyčleněných kapacitách kolejí umožněna návaznost ubytování. Mezi závažné důvody patří:

    a. 

  optimalizace kapacit za účelem efektivního využití kolejí v prázdninovém období (od 30. června do 18. září 2007),

    b. 

  provádění údržby, oprav a servisních prací.

   


 3. Pro účely těchto zásad se zavádí pojem "ubytovací oblast", která se dělí na:

    a. 

  ubytovací oblast Praha - zahrnuje Prahu, Brandýs nad Labem - Starou Boleslav,

    b. 

  ubytovací oblast Plzeň,

    c. 

  ubytovací oblast Hradec Králové.

   


 4. Tyto zásady se zveřejňují na vývěsních deskách jednotlivých kolejí a na internetové adrese "http://www.ubytovani.cuni.cz/". Zásady obdrží též studijní oddělení jednotlivých fakult UK.

   


 5. Podmínky pro ubytování zahraničních studentů studujících v českém jazyce jsou stejné jako u českých studentů.Čl. 2

Skupiny osob ubytovávaných za standardní ceny


Za standardní ceny s koeficientem 1,1 jsou ubytovávány tyto skupiny osob:

  a. 

Studenti UK v prezenční či kombinované formě studia v českém jazyce a uchazeči přijatí ke studiu na UK v prezenční či kombinované formě studia v českém jazyce v akademickém roce 2007/2008 - žádají o ubytování dle čl. 4.

  b. 

Studenti jiných VŠ (mimo UK), studující v českém studijním programu - mohou požádat o ubytování ve volné kapacitě dle čl. 4 na základě předložení dokladu o studiu (index, potvrzení o studiu, popř. průkaz studenta VŠ).

  c. 

Účastníci CŽV UK - mohou být ubytováni na základě písemné objednávky fakulty UK, popř. osobně na základě předložení dokladu o studiu.

  d. 

Nestudující osobní asistent resp. průvodce studenta se ZTP, resp. ZTP-P - může být ubytován na základě předložení čestného prohlášení o ošetřování ubytovaného studenta a kopie studentova průkazu ZTP.

  e. 

Nestudující partner ubytovaný společně se studentem a dítětem v manželské koleji - může být ubytován na základě předložení oddacího listu nebo čestného prohlášení o spolužití partnerů.

  f. 

Stážisté - jsou ubytováváni na základě písemné objednávky fakulty UK.

  g. 

Studenti programů Erasmus/Sokrates - jsou ubytováváni na základě písemné objednávky Evropské kanceláře UK.

  h. 

Zaměstnanci UK a jiných vysokých škol- jsou ubytováváni na základě předložení platného zaměstnaneckého průkazu.Čl. 3

Prodlužování stávajících smluv o ubytování


 1. Ubytovaný, který má uzavřenou Smlouvu o ubytování na období do 29. 6. 2007, může nejpozději do tohoto termínu v ubytovací kanceláři příslušné koleje požádat o prodloužení doby ubytování do 18. 9. 2007. V případě nedostatku volné kapacity na dané koleji může požádat o realizaci tohoto prodloužení na jiné koleji, a to v ubytovací kanceláři dané koleje nebo prostřednictvím ředitelství Kolejí a menz. Úhrada za ubytování bude žadateli přepočítána podle platného koeficientu v souladu s Opatřením rektora č. 17/2006 v platném znění a to tak, že se obě doby realizovaného ubytování sečtou.

   


 2. Úhrada za pobyt v kolejích UK v případě prodloužení Smlouvy o ubytování podle odstavce 1, bude zúčtována podle platného koeficientu v souladu s Opatřením rektora č. 17/2006 v platném znění při ukončení pobytu.


Čl. 4

Podávání a vyřizování žádostí


 1. Formuláře žádostí o prázdninové ubytování budou k dispozici od 21. května 2007 na adrese "http://www.ubytovani.cuni.cz/".

   


 2. Žádosti o ubytování bodou přijímány po 1. červnu 2007 a průběžně po celou dobu prázdninového ubytování s tím, že tyto žádosti jsou vyřizovány na základě aktuální volné kapacity.

   


 3. Žadatel, který žádá o prázdninové ubytování ve stejné koleji, kde bydlí v průběhu roku, podává žádost v ubytovací kanceláři této koleje.

   


 4. Studenti - rodiče s dětmi, ubytovaní v kolejích UK, mohou zůstat v době prázdninového ubytování v téže koleji a za stejných podmínek jako ve školním roce. Žádosti nepodávají.

   


 5. Žadatel, který žádá o prázdninové ubytování v jiné koleji, než na které bydlí v průběhu roku, podává žádost podle ubytovací oblasti:

    a. 

  pro ubytování v Praze - v ubytovací kanceláři příslušné koleje nebo v ubytovací kanceláři ředitelství Kolejí a menz, Voršilská 1, Praha 1,

    b. 

  pro ubytování v Plzni - v ubytovací kanceláři koleje Bolevecká (J. Baslová)

  adresa: Bolevecká 34, 301 00 Plzeň,

    c. 

  pro ubytování v Hradci Králové - v ubytovací kanceláři koleje Na Kotli (J. Fričová)

  adresa: Na Kotli 1147, 502 96 Hradec Králové.

   


 6. Žádost lze doručit osobně, doporučeným dopisem či faxem. Úřední hodiny, ve kterých je možno žádosti osobně odevzdávat, budou zveřejněny na vývěsní desce každé koleje a na adrese http://www.kam.cuni.cz.

   


 7. V prázdninovém období je možné zajistit ubytování pro:

    a. 

  kategorie studentů a zaměstnanců uvedených v čl. 2 za standardní ceny s koeficientem 1,1,

    b. 

  budoucí studenty UK (přijaté ke studiu na rok 2007/2008) za standardní ceny s koeficientem 1,1,

    c. 

  studenty, kteří studují paralelní studijní program v cizím jazyce (dále jen "samoplátci") za zvýhodněnou tržní cenu,

    d. 

  kategorii hostů UK a jiných VŠ na základě objednávky z dané fakulty za standardní ceny podle Opatření rektora č. 17/2006.

   


 8. Student žádající ubytování za standardní cenu předloží v příslušné ubytovací kanceláři průkaz studenta, potvrzení o studiu nebo platný index, v případě uchazečů přijatých ke studiu na UK předloží žadatel potvrzení o přijetí.

   


 9. Pokud bude dostačovat kapacita dané koleje, bude žádosti o ubytování vyhověno. V případě, že požadavky překročí kapacitní možnosti dané koleje, budou žadateli doporučeny jiné volné kapacity. Žádosti jsou vyřizovány podle data přijetí.

   


 10. V rámci prázdninového ubytování nemohou být ubytováni studenti, vůči kterým Koleje a menzy UK (dále "KaM") evidují finanční pohledávku za předchozí ubytování. Veškeré pohledávky musí být splaceny nejpozději v den nástupu k prázdninovému ubytování.

   Čl. 5

Vyhrazení kapacit, organizace ubytování a platby


 1. Vyhrazení kapacit pro prázdninové ubytování je v pravomoci ředitele KaM. Vyhrazené kapacity pro prázdninové ubytování budou zveřejněny do 18. května 2007 na adrese http://www.kam.cuni.cz.

   


 2. Samoplátci jsou ubytováváni mimo kapacity vyhrazené pro prázdninové ubytování. Ubytováni budou v Praze v kolejích Komenského, Kajetánka a Hostivař, v Plzni v koleji Bolevecká a v Hradci Králové v koleji Jana Palacha a pokud tomu nebrání závažné provozní důvody, mají nárok na ubytování ve stejné koleji, ve které jsou ubytováni v průběhu školního roku. Žádosti nepodávají. Smlouvu uzavírají v ubytovací kanceláři příslušné koleje.

   


 3. Vedoucí koleje ve spolupráci s provozním útvarem KaM a KR příslušné koleje (dále jen "KR") vyčlení kapacity pro prázdninové ubytování. Vyčlenění kapacit je prováděno s ohledem na požadavky na ubytování, provozní a technické podmínky koleje a podléhá schválení ředitelem KaM. O takto vyčleněných kapacitách informuje vedoucí koleje příslušnou KR. Informace bude zveřejněna též prostřednictvím vývěsní desky dané koleje a na adrese http://www.kam.cuni.cz v dostatečném předstihu umožňujícím plynulé přestěhovávání ubytovaných na takto vyčleněná místa.

   


 4. Poskytnutí prázdninového ubytování nezakládá nárok na ubytování ve stejném pokoji, buňce nebo koleji, jako v průběhu akademického roku. KR nebo její delegovaný zástupce může vznést návrhy na rezervace pokojů na prázdninové ubytování. Těmto návrhům bude vyhověno, pokud to nebude na překážku plnému vytížení všech lůžek v průběhu celého prázdninového ubytování.

   


 5. V případě uvolnění lůžka v kapacitě vyhrazené pro prázdninové ubytování před začátkem prázdninového ubytování bude žadatelům umožněno nastěhovat se na dané lůžko ještě před začátkem prázdninového ubytování.

   


 6. Ubytovanému na prázdninovém ubytování bude umožněn přechod na ubytování v běžném školním roce dle platných rezervací nejméně týden před prvním termínem nástupu na toto ubytování v dané koleji, bude-li mu tato kolej pro běžný školní rok přidělena a nebude-li místo obsazené jiným studentem na prázdninovém ubytování.

   


 7. Při přestěhování na prázdninové ubytování a též z prázdninového ubytování jsou studenti povinni se přestěhovat dle pokynů vedoucích příslušné koleje. Pokud je místo, kde byl student ubytován v průběhu prázdninového ubytování, rezervováno pro jiného studenta na běžný školní rok, je ubytovaný student povinen toto místo opustit nejpozději tři pracovní dny před prvním termínem nástupu na ubytování ve školním roce v dané koleji, nestanoví-li vedoucí dané koleje termín pozdější.

   


 8. Úhrada předpisu na prázdninové ubytování se provádí na daný počet dní povoleného ubytování v určitém kalendářním měsíci. Platby budou přijímány v hotovosti v ubytovací kanceláři příslušné koleje do prvního dne daného měsíce (1. července, 1. srpna, 1. září), nebo nejpozději v den nastěhování v případě, že ubytování žadatele v daném měsíci začíná později než prvního.

   


 9. Vzhledem k nutnosti vystavit povolení k pobytu bude u zahraničních studentů (vyjma občanů SR) vyžadována dopředu platba za ubytování na časové období shodné s dobou, pro které bude pro letní období potvrzení o pobytu vystaveno.


Čl. 6

Závěrečná ustanovení


 1. Ubytování studenta na dvou kolejích v jedné ubytovací oblasti současně nebo uvedení údajů v žádosti o ubytování, které se ukázaly jako zásadně nesprávné, se považuje za hrubé porušení podmínek pro poskytnutí ubytování.

   


 2. O kolej Houšťka nelze žádat.

   


 3. O kolej Vokovice při Fakultě tělesné výchovy a sportu (dále "FTVS") není možné žádat prostřednictvím KaM. Podrobnosti k podávání žádostí, jejich vyřizování stanoví a zveřejní FTVS.

   


 4. Pro účely těchto zásad se za standardní ceny považují režijní ceny stanovené Opatřením rektora č. 17/2006.

   


 5. Tyto zásady se nevztahují na studenty ubytované na kolejích UK v rámci dlouhodobého ubytování na základě smlouvy o ubytování uzavřené s KaM podle Zásad ubytování v akademickém roce 2006/07.

 6. KaM může ubytovanému na jeho žádost v případě volné kapacity poskytnut k ubytování celý vícelůžkový pokoj, a to za cenu ve výši standardní ceny násobené počtem lůžek na daném pokoji, nestanoví-li ředitel KaM cenu nižší.


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.pdf ke stažení, .doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám