Opatření rektora UK č. 16/2007

Název:

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2007/2008

K provedení:

čl. 5 a čl. 3 odst. 6 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. květen 2007Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2007/2008

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Zásady ubytování na kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2007/2008 (dále "zásady") upravují ve smyslu Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze (dále "ŘVŠK") ubytování studentů v akademickém roce 2007/2008 (dále "akad. r.") v kolejích Univerzity Karlovy v Praze (dále "UK") v Praze a Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, v Hradci Králové a Plzni.

 2. Pro účely těchto zásad se zavádí pojem "ubytovací oblast", která se dělí na:

    a. 

  ubytovací oblast Praha - zahrnuje Prahu, Brandýs nad Labem - Starou Boleslav,

    b. 

  ubytovací oblast Plzeň,

    c. 

  ubytovací oblast Hradec Králové

 3. Tyto zásady se zveřejňují na vývěsních deskách jednotlivých kolejí a dále na internetové adrese "http://www.ubytovani.cuni.cz" (dále "síť" nebo "web"). Zásady obdrží též studijní oddělení jednotlivých fakult.

 4. Dodržování termínů, systému a organizace podávání a vyhodnocování žádostí o ubytování v kolejích UK zajišťuje od 1. června 2007 do 10. srpna 2007 rektorát UK (dále "RUK") a v dalším období Koleje a menzy (dále "KaM"). Dodržování termínů, systému a organizace nástupu do koleje, podpisu Smlouvy o ubytování (dále "ubytovací smlouva"), vybírání záloh, plateb za ubytování a služby s ním spojené (dále "ubytování") zajišťují KaM. Ve věcech upravených těmito zásadami a v záležitostech s těmito zásadami souvisejících, zejména probíhajících do 10. srpna 2007, jedná prorektor pro vnější vztahy (dále "prorektor").

 5. Harmonogram termínů je uveden v čl. 11.

 6. Není-li uvedeno jinak, budou všechny dokumenty a formuláře uvedené v těchto zásadách vystaveny na síti.

 7. Pro podávání žádostí, jejich hodnocení, a k podávání námitek slouží do 10. srpna 2007 elektronický systém "Mašinka" přístupný na síti na adrese "http://www.ubytovani.cuni.cz" (dále "systém"). V tomto systému budou jednotlivým žadatelům k dispozici výsledky hodnocení žádostí a výsledky řízení o námitkách.

 8. Informace k ubytování lze získat zejména z ŘVŠK, těchto zásad, webových stránek "http://www.ubytovani.cuni.cz" a "http://www.kam.cuni.cz" a ze stránky odpovědí na často kladené dotazy umístěné také na adrese "http://www.ubytovani.cuni.cz". Pro získání nezbytných informací k ubytování, které na těchto místech nejsou uvedeny, slouží do 10. srpna 2007 výhradně tzv. "Ubytovací poradna". Ubytovací poradna je součástí webového systému "Mašinka", kontaktovat ji lze pouze prostřednictvím tohoto systému. Po 10. srpnu 2007 podávají informace k ubytování jednotlivé ubytovací kanceláře.

 9. K identifikaci žadatele v systému "Mašinka" slouží tzv. číslo osoby uvedené na průkazu studenta UK, žádost o ubytování může podat pouze držitel tohoto průkazu. Výjimku tvoří žadatelé, kteří v akad. r. 2004/2005 až 2006/2007 neměli nárok na vydání průkazu (např. z důvodu přerušení studia, studenti jiných VŠ, dlouhodobá zahraniční stáž apod.), nebo uchazeči o studium přijatí do prvního ročníku v akad. r. 2007/2008.


Čl. 2

Skupiny osob ubytovávaných za standardní ceny


Za standardní ceny jsou ubytovávány tyto skupiny osob:

  a. 

Studenti UK v prezenční či kombinované formě studia v českém jazyce a uchazeči přijatí ke studiu na UK v prezenční či kombinované formě studia v českém jazyce v akad. r. 2007/2008 - žádají o ubytování dle čl. 4.

  b. 

Studenti jiných VŠ (mimo UK), studující v českém studijním programu - mohou požádat o ubytování od 17. srpna 2007 v ubytovacích kancelářích jednotlivých kolejí na základě předložení dokladu o studiu (index, potvrzení o studiu, popř. průkaz studenta VŠ).

  c. 

Účastníci CŽV UK - mohou být ubytováni na základě písemné objednávky fakulty UK, popř. osobně na základě předložení dokladu o studiu.

  d. 

Nestudující osobní asistent resp. průvodce studenta se ZTP, resp. ZTP-P, - může být ubytován na základě předložení čestného prohlášení o ošetřování ubytovaného studenta a kopie studentova průkazu ZTP.

  e. 

Nestudující partner ubytovaný společně se studentem a dítětem v manželské koleji - může být ubytován na základě předložení oddacího listu nebo čestného prohlášení o spolužití partnerů.

  f. 

Stážisté - jsou ubytováváni na základě písemné objednávky fakulty UK.

  g. 

Studenti programů LLP-Erasmus - jsou ubytováváni na základě písemné objednávky Evropské kanceláře UK.

  h. 

Zaměstnanci UK - jsou ubytováváni na základě předložení platného zaměstnaneckého průkazu.

  i. 

Hosté fakult a dalších součástí UK a hosté jiných VŠ - jsou ubytováváni na základě objednávky daného subjektu.


Čl. 3

Žadatelé se zvláštními potřebami


Žadateli o ubytování, který je

  a. 

osobou dlouhodobě zdravotně postiženou nebo osobou dlouhodobě těžce zdravotně postiženou ve smyslu ust. § 9 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění, či držitelem průkazu ZTP či ZTP-P,

  b. 

oboustranným sirotkem nebo

  c. 

osobou v hmotné nouzi dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění,

se vyhoví vždy, je-li studentem UK nebo uchazečem přijatým ke studiu na UK, doloží-li danou skutečnost a je-li požadovaný typ pokoje možné poskytnout.


Čl. 4

Podávání žádostí


 1. Studenti UK a uchazeči o studium na UK (čl. 2 písm. a)) podávají elektronickou žádost prostřednictvím webového systému "Mašinka" v termínu od 1. června do 4. července 2007. Neúspěšní žadatelé a noví zájemci o ubytování (studenti a uchazeči přijatí ke studiu na UK) mohou o ubytování dále požádat od 17. srpna 2007 v ubytovacích kancelářích příslušných kolejí.

 2. Studenti studující paralelní studijní program v cizím jazyce, kteří byli přijati ke studiu v akad. r. 2006/2007 či dříve, žádají o ubytování v ubytovací kanceláři koleje, ve které byli ubytováni v akademickém roce 2006/2007. Uchazeči o studium paralelního studijního programu v cizím jazyce přijatí ke studiu v akad. r. 2007/2008 podávají žádost o ubytování na zahraničním oddělení dané fakulty. Ubytování zájemců o ubytování přijatých a studujících v rámci CERGE a ÚJOP je řešeno dohodou mezi ředitelem KaM a danými dalšími součástmi Univerzity Karlovy v Praze; další ustanovení tohoto článku se na studenty studující paralelní studijní program v cizím jazyce a studenty přijaté a studující v rámci CERGE a ÚJOP nevztahují.

 3. Studenti jiných VŠ mohou požádat o ubytování od 17. srpna 2007 v ubytovacích kancelářích příslušných kolejí. Žádostem bude vyhověno na základě volných kapacit. Seznam volných kapacit bude zveřejněn také na webu na adrese "http://www.ubytovani.cuni.cz". Další ustanovení tohoto článku se na studenty jiných VŠ nevztahují.

 4. Pokud nebude možné žadateli - studentu či uchazeči přijatému ke studiu na UK (čl. 2 písm. a)) v rámci hromadného hodnocení (čl. 5 odst. 1) přidělit ubytování požadovaného typu, bude mu případně nabídnuta k ubytování jiná vhodná volná kapacita. Dále bude žadatel elektronickou formou informován o volných ubytovacích kapacitách. Na základě těchto nabídek si bude moci vybrat a požádat o ubytování v příslušné ubytovací kanceláři. Žadatel bude mít dále možnost v ubytovací kanceláři požádat o ubytování ve volné ubytovací kapacitě uveřejněné na webu na adrese na adrese "http://www.ubytovani.cuni.cz".

 5. V případě studentů - rodičů s dětmi podává společnou žádost jen jeden z partnerů, v žádosti uvádí svého partnera a děti. Obdobným způsobem žádá student - držitel průkazu ZTP-P o ubytování pro svého asistenta.

 6. Žadatel - uchazeč o studium na UK, který má podanou platnou přihlášku k doktorskému studijnímu programu (dále "DS"), je posuzován jako student DS. V případě, že příslušná fakulta nepotvrdí včas přijetí tohoto uchazeče, bude uchazeč vyzván při nástupu ubytování, aby předložil v ubytovací kanceláři potvrzení o přijetí do doktorského studia. V případě nedoložení přijetí bude ubytován, pokud bude volná kapacita.

 7. Pokud uchazeč přijatý ke studiu DS požádá o ubytování až v době od 17. srpna 2007 v ubytovací kanceláři, předkládá k žádosti vždy potvrzení o přijetí ke studiu DS. Tito žadatelé budou ubytováváni ve volné kapacitě.

 8. Veškerá potvrzení, kromě potvrzení o přijetí ke studiu, potřebná pro žádost (např. doložení skutečností pro uznání absolutního kritéria - čl. 9 odst. 3) je žadatel povinen doručit nejpozději v termínu podání žádosti dle harmonogramu (do 4. července 2007), a to výhradně na příslušném formuláři, který bude mít k dispozici na síti. Potvrzení žadatel doručí na RUK jedním z následujících způsobů:

    a. 

  osobně, (do podatelny RUK, Ovocný trh 5, přízemí dveře č. 2, v pracovní době),

    b. 

  doporučeným dopisem, přičemž rozhodující je datum doručení (výhradní adresa pro zaslání je: Univerzita Karlova v Praze, studijní odbor - ubytování, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1),

    c. 

  faxem na číslo uvedené na síti (výhradně v případě podávání žádosti ze zahraničí).

 9. Nepovinnou přílohou elektronické žádosti pro stávající studenty bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programů je seznam absolvovaných předmětů a k nim příslušejících známek (dále "studijní výsledky"), který je rozhodující pro možné přidělení bodů za kritérium studijních výsledků (čl. 9 odst. 5). Žadatel studující fakultu, která dodá studijní výsledky studentů elektronicky ve formátu a způsobem dle pokynu prorektora, bude mít pro usnadnění vyplňování v systému připravený pomocný seznam předmětů dodaný fakultou. Žadatel pomocný seznam převede do tzv. výsledného seznamu, zkontroluje, případně opraví a doplní o chybějící předměty (nedodá-li fakulta elektronicky žádné studijní výsledky, zadává je do seznamu žadatel), a následně potvrdí správnost výsledného seznamu, který se tak stane přílohou žádosti. Potvrdí-li žadatel nepravdivé či nekompletní studijní výsledky v žádosti, je to posuzováno podle čl. 12 odst. 1 a příslušných vnitřních předpisů UK.

  Do seznamu předmětů se zahrnují všechny zkoušky a klasifikované zápočty získané od začátku studia tohoto programu do 29. června 2007. Jde o předměty skutečně vykonané v tomto studiu, tj. uznané zkoušky či zápočty se do seznamu nezahrnují. Zkouškou se pro tyto účely rozumí každá zkouška (dílčí, rozdílová, souborná, postupová i části státních zkoušek). Do seznamu studijních výsledků se neuvádějí zápočty a kolokvia hodnocená pouze stupnicí "prospěl" - "neprospěl" nebo "započteno" - "nezapočteno", klauzurní práce, písemné testy a průběžné hodnocení praxe. Nesplněné předměty a předměty hodnocené známkou 4 se do seznamu zahrnují v případě uvádění studijních výsledků na Lékařské fakultě v Plzni, jinak při opakování zkoušky se do seznamu zapisuje pouze poslední známka. V případě, že některá fakulta UK užívá jiný způsob hodnocení než je uveden ve Studijním a zkušebním řádu UK, je povinna své studenty před začátkem podávání žádostí (viz. harmonogram) informovat o způsobu převodu tohoto hodnocení na hodnocení podle uvedeného řádu.

 10. Žadatel uvádí v nepovinné příloze výhradně studijní výsledky programu, který začal studovat v akad. r. 2006/2007 nebo dříve, v jehož studiu hodlá v akad. r. 2007/2008 pokračovat, a pro který tedy požaduje ubytování. Výjimku tvoří následující případy:

    a. 

  v případě, že žadatel ze současného studovaného programu hodlá pro akad. r. 2007/2008 oficiálně přestoupit na jiný program, uvádí výsledky ze stávajícího programu,

    b. 

  v případě přestupu uskutečněného v akad. r. 2006/2007, či dříve, žadatel uvádí výsledky z programu, ze kterého přestoupil, a dále i studijní výsledky ze současného programu, na který přestoupil,

    c. 

  v případě postupu žadatele z bakalářského programu do prvního ročníku navazujícího magisterského programu pro akad. r. 2007/2008, uvádí žadatel studijní výsledky bakalářského programu.

  Žadatel - student již studující navazující magisterský program v akad. r. 2006/2007, či dříve, který hodlá ve studiu tohoto programu pokračovat v akad. r. 2007/2008 a požaduje pro něj ubytování, uvádí studijní výsledky jen z tohoto navazujícího studia, výsledky předchozího bakalářského studia neuvádí.

  Nezadání studijních výsledků nevyřazuje žádost z hodnocení, takováto žádost je hodnocena s nulovým počtem bodů za studijní výsledky.

 11. Žadatel v elektronické žádosti uvádí nejvýše 6 preferenčních skupin ubytování, v každé takové skupině nejvýše 4 konkrétní typy ubytování (s rozlišením koleje, typu a příp. vybavenosti pokoje a délky ubytování). Preferenční skupiny vyjadřují pořadí preferencí žadatele. Typy ubytování uvedené v rámci jedné preferenční skupiny jsou považovány za rovnocenné a pořadí se u nich nerozlišuje. Pro zvýšení šancí získat ubytování je doporučeno vyplnit více typů preferovaného ubytování. Délkou ubytování se rozumí ubytování buď na období školního roku nebo na celý akademický rok (včetně prázdnin).

 12. Neobsahuje-li žádost patřičné náležitosti nebo má-li jiné vady, bude žadatel vyzván k doplnění žádosti ve stanovené lhůtě. Výzva k doplnění žádosti bude adresována na emailovou adresu uvedenou v žádosti. Žadatel si bude mít rovněž možnost v systému ověřit, zda byla jeho žádost řádně podána, či zda je potřeba doplnění. Nedojde-li k doplnění žádosti v daném termínu, má se za to, že vůbec nebyla podána. Nebude-li k žádosti přiloženo potvrzení k některému z požadovaných absolutních kritérií, ale jinak bude bez vad, bude žádost dále považována za řádně podanou, ale nedoložená kritéria nebudou uznána.

 13. Žadatel o ubytování může v termínu stanoveném pro řádné podání žádosti podat pouze jednu platnou žádost, jakékoliv změny na ní může provádět pouze do termínu uzávěrky podávání žádostí.

 14. Studenti bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programů, kteří mají výrazný podíl na vědecko-výzkumné práci fakulty, při řešení projektů, grantů a prezentaci výsledků na studentských konferencích, sympoziích a dalších aktivitách, které ohodnotí děkan fakulty, mohou požádat děkana příslušné fakulty o přidělení tzv. absolutního kritéria pro ubytování na kolejích. Tuto žádost podávají písemně na studijní oddělení dané fakulty, vzor žádosti bude k dispozici na síti. Děkan na základě došlých žádostí a stanovené kapacity vybere studenty, kteří budou zvýhodněni. Termín pro podání žádosti stanoví děkan tak (zpravidla 9. června 2007), aby výsledek jejího posouzení byl žadateli znám nejpozději dne 21. června 2007. Fakulty předají prorektorovi ke stejnému datu seznam takto preferovaných studentů. Zvýhodnění děkana podle tohoto odstavce může být žadateli při hodnocení žádosti dle čl. 5 uznáno pouze v případě, že žadatel ve své žádosti o ubytování (odstavec 1) uvede zároveň požadavek na děkanské zvýhodnění.

 15. Pokud chce žadatel uplatnit zvýhodnění za absolutní kritérium (čl. 9 odst. 3), musí požadavek na zvýhodnění uvést ve své elektronické žádosti. Výjimku tvoří pouze případy zvýhodnění za studium DS (čl. 9. odst. 3 písm. d) a i)).Čl. 5

Vyřizování žádostí


 1. Hodnocení žádostí bude provedeno v jednom hromadném kole (dále "hromadné hodnocení") na základě kritérií uvedených v čl. 9. Pokud nebude žádosti přiřazeno ubytování na základě uvedených preferencí, bude žadatel vyrozuměn o dalších volných kapacitách e-mailem a bude si moci na základě kontaktování příslušných ubytovacích kanceláří vybrat z volných studentských ubytovacích kapacit. Neúspěšní žadatelé budou dále obesláni e-mailovou poštou s nabídkou volných ubytovacích kapacit po 17. srpnu 2007.

 2. Žadatelům, kteří vyjádří zájem o ubytování po hromadném kole hodnocení, bude vyhověno od 17. srpna 2007 v rámci volné kapacity určené pro studentské ubytování.

 3. Výsledek hromadného hodnocení elektronické žádosti bude zaslán na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti a bude uveden v systému "Mašinka" na síti. RUK a KaM nenesou odpovědnost za nedoručení výsledku - např. v případě chybně zadané elektronické adresy nebo v případě přeplněné e-mailové schránky žadatele.Čl. 6

Vyřizování námitek


 1. Proti výsledku hodnocení žádosti lze počínaje dnem následujícím po dni sdělení výsledku (čl. 5 odst. 3) ve lhůtě 8 kalendářních dnů podat elektronickou formou námitku.

 2. Námitku žadatel podává výhradně elektronicky prostřednictvím systému "Mašinka". Případné přílohy doručí žadatel spolu s průvodkou (vytištěnou žadatelem ze systému):

    a. 

  osobně (do podatelny RUK, Ovocný trh 5, přízemí dveře č. 2, v pracovní době), nebo

    b. 

  doporučeným dopisem (výhradní adresa pro zaslání je: Univerzita Karlova v Praze, studijní odbor - ubytování, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1).

  Přílohy je třeba doručit ve stejné lhůtě jako je lhůta pro podání elektronické námitky, přičemž rozhodující je datum doručení příloh.

 3. Výsledek řízení o námitkách bude namítajícímu sdělen do 21 kalendářních dnů ode dne doručení námitky prostřednictvím systému "Mašinka" a též zasláním emailové zprávy.

 4. Námitce se vždy vyhoví v případě pochybení při vyhodnocení žádosti, dále lze námitce vyhovět v závažných zdravotních nebo sociálních případech náležitě doložených, popř. je-li k dispozici volná kapacita.

 5. Vyřízení námitek prorektorem je konečné.Čl. 7

Ubytovací smlouva, rezervace a dlouhodobá záloha


 1. V  případě kladného vyřízení žádosti o ubytování v kolejích UK bude žadateli zaslán písemně návrh ubytovací smlouvy podepsaný za KaM. Písemným zasláním se v tomto případě rozumí PDF soubor obsahující návrh ubytovací smlouvy s podpisem za KaM zaslaný na emailovou adresu žadatele s tím, že KaM na webu zároveň zveřejní vzor smlouvy pro kontrolu a způsob, kterým se bude moci žadatel osobně přesvědčit o tom, že byla vypracována písemná podoba tohoto návrhu smlouvy podepsaná KaM. Pokud žadatel ubytovací smlouvu neobdrží do 2. srpna 2007 (v případě námitek nebo ubytování přiděleného po 17. srpnu 2007 do 7 kalendářních dnů ode dne přidělení ubytování), je povinen kontaktovat příslušnou ubytovací kancelář, která mu ubytovací smlouvu opět zašle.

 2. Na základě kladného vyřízení žádosti vzniká žadateli tzv. rezervace ubytování. Platnost rezervace je podmíněna zaplacením zúčtovatelné zálohy ve výši 1.800,- Kč do 10. srpna 2007 včetně. Pokud záloha nebude uhrazena do 10. srpna 2007, rezervace se stává neplatnou, není-li dále stanoveno jinak. Zúčtování zálohy upravuje ŘVŠK a ubytovací smlouva. Přidělenou rezervaci na základě vyhodnocení nelze měnit; lze ji pouze odmítnout nezaplacením dlouhodobé zálohy. Následně lze využít pro ubytování volné kapacity po 17. srpnu 2007.

 3. V případě kladně vyřízené námitky musí žadatel uhradit zálohu do 24. srpna 2007. V případě kladně vyřízených požadavků na ubytování v termínech po 17. srpnu 2007 vzniká žadateli povinnost uhrazení zálohy do 10 kalendářních dnů od provedení rezervace. V případě neuhrazení zálohy, je kapacita nabídnuta dalším žadatelům.

 4. Zahraniční studenti (kromě studentů ze SR), a dále zahraniční uchazeči nově přijatí ke studiu do prvního ročníku (včetně uchazečů ze SR) mohou zúčtovatelnou zálohu složit případně až při nástupu k ubytování v příslušné ubytovací kanceláři za podmínky, že zašlou nejpozději do 10. srpna 2007 do příslušné ubytovací kanceláře písemnou formou potvrzení rezervace s žádostí o odklad splatnosti zálohy na den nástupu na kolej (rozhodující je datum doručení). V případě rezervace vzniklé na základě kladně vyřízené námitky je nejzazší termín pro doručení potvrzení rezervace a žádosti o odklad splatnosti zálohy 24. srpen 2007 a u rezervací založených po 17. srpnu 2007 do 10 dnů od vzniku rezervace.

 5. Zálohu lze uhradit následujícími způsoby:

    a. 

  v hotovosti v ubytovací kanceláři příslušné koleje,

    b. 

  bezhotovostním převodem na účet KaM s tím, že se doporučuje výhradně platba v Kč z bankovního ústavu v ČR,

    c. 

  bezhotovostním převodem na účet KaM z účtu vedeného v zahraniční - vzniklé náklady spojené s připsáním platby z účtu vedeného v zahraniční budou zúčtovány ze strany KaM na vrub ubytovaného,

    d. 

  poštovní poukázkou České pošty na účet KaM.

  V případě platby převodem nebo poukázkou je rozhodující datum připsání částky na účet KaM, resp. doručení poukázky Českou poštou. Bankovní spojení, včetně povinných variabilních symbolů a příklady pro vyplnění složenky a příkazu k úhradě budou umístěny na internetových stránkách "http://www.kam.cuni.cz".

 6. Uhradil-li žadatel zálohu, má se zato, že návrh ubytovací smlouvy přijal, přičemž dnem uhrazení zálohy ubytovací smlouva nabývá účinnosti.

 7. Při nástupu k ubytování předkládá ubytovávaný jedno vyhotovení ubytovací smlouvy v ubytovací kanceláři spolu s dokladem o zaplacení zálohy.

 8. Pokud žadatel o ubytování nenastoupí do koleje do 27. září 2007, obdržel ubytovací smlouvu a má zaplacenou zálohu, je ze strany KaM pokládán za ubytovaného a bude mu účtována standardní cena podle přiděleného typu ubytování od data, které je mu určeno pro zahájení ubytování v dané koleji. Toto neplatí, pokud žadatel do 27. září 2007 doloží referentkám studentského ubytování provozního útvaru KaM důvody (zdravotní, sociální či studijní), které jej opravňují k pozdějšímu nástupu do koleje.

 9. Termíny pro nástupy do kolejí budou zveřejněny nejpozději 3. září 2007 na internetových stránkách KaM na adrese "http://www.kam.cuni.cz". Nástupy k ubytování v kolejích budou zahájeny od 17. září 2007.Čl. 8

Rozdělení kapacity pro ubytování


 1. Orientační rozdělení kapacity pro ubytování je následující:

  Skupina

  Kapacita

  Studenti studující

  v českém jazyce

  min 85,0 %

  Studenti studující paralelní

  studijní program pro cizince

  v cizím jazyce

  do 5,5 %

  Studenti studující na základě

  mezinárodních smluv a meziuniverzitních

  dohod (čl. 26 odst. 1

  písm. b) a c) statutu univerzity)

  do 3,5 %

  Lektoři a účastníci stáží

  na univerzitě, hosté univerzity

  do 4 %

  Kapacita vyhrazená k jiným účelům,

  určená opatřením rektora

  do 2,5 %


 2. KaM poskytnou nejpozději do 11. května 2007 detailní rozvržení ubytovací kapacity pro studenty studující v českém jazyce, včetně počtu jednotlivých pokojů v rozdělení na typy pokojů na jednotlivých kolejích a včetně rozdělení na kapacitu pro ubytování na školní rok 2007/08 a na akademický rok 2007/08 tak, aby tyto údaje mohly být zveřejněny na webu před zahájením podávání žádostí podle čl. 4.Čl. 9

Kritéria posuzování žádostí v hromadném hodnocení


 1. Kritéria pro rozhodování o přidělení ubytovacích kapacit žadateli v hromadném hodnocení (čl. 5 odst. 1) jsou:

    a. 

  absolutní kritéria,

    b. 

  časová dostupnost,

    c. 

  studijní výsledky,

    d. 

  výsledky přijímacího řízení,

    e. 

  stav závazků vůči KaM.

 2. Pořadí vyřizování žádostí při hodnocení je určeno celkovým kritériem žadatele. Celkové kritérium žadatele se určuje v bodech aritmeticky zaokrouhlených na jednotky a je jím:

    a. 

  druhá odmocnina z dvestěpadesátinásobku součtu kritérií podle odstavců 4 a 6, k níž je přičteno kritérium podle odstavce 3 - pro uchazeče o studium na UK přijaté do prvního ročníku bakalářského či magisterského (nikoliv navazujícího magisterského) studijního programu, kteří budou studovat v akad. r. v2007/2008 na UK poprvé,

    b. 

  součet kritérií podle odstavců 3, 4 a 6 pro uchazeče o studium na UK přijaté do prvního ročníku bakalářského či magisterského (nikoliv navazujícího magisterského) studijního programu, kteří na UK již studovali,

    c. 

  součet kritérií podle odstavců 3 a 4 pro studenty a uchazeče o studium DS,

    d. 

  součet kritérií podle odstavců 3, 4 a 5 pro ostatní žadatele.

  Celkové kritérium je dále dáno podle odstavce 7. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí losování.

 3. Tzv. absolutní kritérium splňuje žadatel, pro kterého platí alespoň jedna z následujících podmínek:

    a. 

  je osobou dlouhodobě zdravotně postiženou nebo osobou dlouhodobě těžce zdravotně postiženou ve smyslu ust. § 9 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění, či držitelem průkazu ZTP či ZTP-P - kritérium je nutné doložit potvrzením do 4. července 2007,

    b. 

  je průvodcem žadatele vlastnícího průkaz ZTP/P v případě že jej držitel průkazu ZTP/P uvede na žádosti a budou spolu ubytováni na stejné koleji - kritérium je nutné doložit potvrzením do 4. července 2007,

    c. 

  je oboustranným sirotkem - kritérium je nutné doložit potvrzením do 4. července 2007,

    d. 

  je studentem DS v prezenční formě studia,

    e. 

  je osobou v hmotné nouzi dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění (tzn. osoba pobírající příspěvek na živobytí) - kritérium je nutné doložit potvrzením do 4. července 2007,

    f. 

  je studentem, kterého vybral děkan fakulty dle čl. 4 odst. 14 (max. 4% kapacity pro ubytování studentů v českém jazyce) - kritérium potvrzuje fakulta formou seznamu; v žádosti je nutné uvést požadavek na zvýhodnění,

    g. 

  je studentem studujícím v ČR na základě mezivládní dohody a pobírajícím vládní stipendium, přičemž tato dohoda obsahuje závazek poskytnutí ubytování - kritérium potvrzuje fakulta elektronicky; v žádosti je nutné uvést požadavek na zvýhodnění,

    h. 

  v minulém akad. r. 2006/2007 bydlel v koleji UK na základě jedné smlouvy nepřerušovaně od 15. října 2006 či dříve s koncem ubytování nejdříve 31. července 2007, přičemž toto zvýhodnění platí pouze v případě, že žadatel v žádosti výslovně uvede požadavek na toto zvýhodnění a v první preferenční skupině v žádosti uvede typy ubytování výhradně z té koleje, na které bydlel v roce 2006/2007,

    i. 

  je studentem DS v kombinované formě studia.

  U podmínek, kde je to vyznačeno, nebo k tomu bude žadatel systémem vyzván, doloží žadatel platnost příslušným potvrzením, které doručí v daném termínu na RUK (čl. 4 odst. 8). Žadatel splňující podmínky podle písmene a), b) či c), obdrží 50 000 bodů, v případě splnění podmínky písmene d) obdrží 20 000 bodů, v případě splnění podmínky podle písmene e), f) či g) obdrží 10 000 bodů, v případě splnění podmínky písmene h) obdrží 5 000 bodů a v případě splnění podmínky písmene i) obdrží 1 000 bodů. Celkový počet bodů za absolutní kritérium je určeno jako maximum z bodů přidělených podle jednotlivých písmen.

 4. Tzv. kritérium časové dostupnosti porovnává čas potřebný k dennímu dojíždění do školy, tj. mezi místem trvalého bydliště a centrem příslušné ubytovací oblasti. Časová dostupnost je stanovena programem dle vlakových a autobusových jízdních řádů a řádů PID platných v červnu 2007. Při výpočtu časové dostupnosti je rozlišováno rozpětí od 0 do 200 minut, přičemž tyto minuty se převádějí na 0 až 100 bodů.

 5. Tzv. kritérium studijních výsledků porovnává studijní výsledky žadatelů - studentů bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programů vždy v rámci ročníků studijních programů jednotlivých fakult. Žadatel za něj obdrží 0 - 150 bodů.

 6. Tzv. kritérium výsledků přijímacího řízení porovnává výsledky žadatelů - uchazečů o studium přijatých do prvního ročníku bakalářských a magisterských (nikoliv navazujících magisterských) studijních programů vždy v rámci oborů studijních programů jednotlivých fakult. Žadatel za něj obdrží 0 - 150 bodů. Data o přijímacích řízeních dodají jednotlivé fakulty dle pokynů prorektora.

 7. Pokud v průběhu některého školního roku od září 2001 až do doby vyhodnocení žádosti došlo ze strany KaM k vypovězení smlouvy o ubytování s žadatelem, nebo žadatel k 29. červnu 2007 dluží KaM více než 4.000,- Kč, body přidělené za kritéria podle odstavců 3 až 6 se anulují s tím, že žadateli nebude vyhověno.Čl. 10

Podmínky pro optimalizaci kapacit


 1. V případě provozní potřeby z důvodu optimalizace kapacit je ubytovaný povinen se na výzvu ubytovací kanceláře přestěhovat ze stávajícího pokoje v rámci jedné koleje. Na základě provozních možností budou ubytovanému, který je přestěhováván, nabídnuty adekvátní varianty pro přestěhování v rámci stejné koleje.

 2. Pokud se ubytovaný přestěhovává na výzvu ubytovací kanceláře, bude mu poskytnuta jednorázová sleva ve výši 150,- Kč. Cena za ubytování bude dále účtována takto:

    a. 

  v případě stejného typu lůžka nebo lůžka s vyšší cenou, na které je přestěhováván, bude ubytovanému ponechána původní cena za ubytování,

    b. 

  v případě přestěhování na lůžko s nižší cenou za ubytování bude ubytovanému účtována tato nižší cena.

 3. Výzvu k přestěhování obdrží ubytovaný elektronickou poštou a bude zveřejněna na vývěsní desce dané koleje. Pokud ubytovaný nebude na danou výzvu reagovat do 7 kalendářních dnů od data zveřejnění na vývěsní desce, obdrží druhou výzvu ve stejné formě (pokud to místní podmínky umožní, bude navíc zanecháno oznámení v kolejní poštovní schránce ubytovaného). Pokud ubytovaný nebude reagovat do 7 kalendářních dnů od vyvěšení druhé výzvy, bude mu stávající cena navýšena o částku ve výši 50% ze standardní ceny platné pro daný pokoj neupravené koeficientem zohledňujícím délku ubytování.

 4. Přestěhování z důvodů optimalizace kapacit je možné provést jen jedenkrát za akademický rok u jednoho ubytovaného. Další přestěhování je možné pouze s výslovným souhlasem přestěhovávaného a po poskytnutí další jednorázové slevy z ubytování ve výši 300,- Kč.

 5. V případě havárie či rozsáhlejší rekonstrukce může být přistoupeno k hromadnému přestěhování ubytovaných i na jinou kolej. Pokud jde o přestěhování z důvodu rekonstrukce, musí být oznámení zveřejněno na vývěsní desce koleje minimálně 1 měsíc předem a ubytovanému bude poskytnuta jednorázová sleva na ubytování ve výši 500,- Kč.Čl. 11

Harmonogram podávání a vyřizování žádostí o ubytování v akad. r. 2007/2008


Termíny uvedené v harmonogramu platí pro všechny žadatele uvedené v čl.  2 písm. a) stejně:

Úkon

Žadatel

RUK/KaM

Zahájení podávání elektronických žádostí

1. 6.


Ukončení podávání žádostí pro žadatele se zvláštními potřebami dle čl. 3

4. 7.


Kontrola potvrzení pro skupinu žadatelů se zvláštními potřebami dle čl. 3


29. 6 - 10. 7.

Ukončení podávání žádostí pro ostatní žadatele

4. 7.


Oznámení výsledků hodnocení


19. 7.

Zahájení rozesílání ubytovacích smluv


23. 7.

Příjímání plateb záloh pro žadatele z hromadného hodnocení

23. 7 - 10. 8.


Elektronické podávání námitek

20. 7. - 27. 7.


Výsledky řízení o námitkách


10. 8.

Příjímání plateb záloh pro žadatele z námitek

13. 8. - 24. 8.


Nabídnutí volných kapacit všem skupinám žadatelů


17. 8.

Začátek možnosti žádat o ubytování na ubytovacích kancelářích

17. 8.


Zahájení ubytování (termíny nástupů na jednotlivé koleje od 3. 9. na webu)

17. 9.


Ukončení nástupů na kolej

27. 9.Čl. 12

Závěrečná ustanovení


 1. Ubytování studenta ve dvou kolejích v jedné ubytovací oblasti současně nebo uvedení údajů v žádosti o ubytování, které se ukázaly jako zásadně nesprávné, se považuje za hrubé porušení podmínek pro poskytnutí ubytování.

 2. Výsledky hodnocení žádostí budou uvedeny v systému "Mašinka". Dne 23. července 2007 budou na webu zveřejněny základní statistické údaje o podávání a hodnocení žádostí.

 3. Během roku budou probíhat kontroly splnění podmínek ubytování u ubytovaných a též kontroly správnosti vyplněných údajů v žádostech (studijní výsledky aj.).

 4. O kolej Houšťka nelze žádat.

 5. O kolej Vokovice při Fakultě tělesné výchovy a sportu (dále "FTVS") není možné žádat prostřednictvím systému "Mašinka" ani prostřednictvím KaM. Podrobnosti k podávání žádostí a jejich vyřizování stanoví a zveřejní FTVS.

 6. Pro účely čl. 10 těchto zásad se považují koleje Otava a Vltava za jednu kolej.

 7. KaM a ubytovaný mohou v případě volné kapacity uzavřít dodatek k ubytovací smlouvě, na základě kterého bude ubytovanému poskytnut k ubytování celý vícelůžkový pokoj, a to za cenu ve výši standardní ceny násobené počtem lůžek na daném pokoji, nestanoví-li ředitel KaM cenu nižší.

 8. Tyto zásady nabývají účinnosti dne 1. května 2007.


V Praze dne 4. dubna 2007

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK


.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám