Opatření rektora UK č. 12/2007

Název:

Změna Opatření rektora č. 20/2006

K provedení:

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

30. březen 2007Změna Opatření rektora č. 20/2006


 1. Opatření rektora č. 20/2006 se mění takto:

  1. V bodě 17 se ve všech výskytech za slova "ubytovacího stipendia" vkládají slova "podle bodu 18".

  2. V bodě 18 větě druhé se slova před slovy "vypláceno v takové výši" nahrazují slovy "Nejde-li o případ podle bodu 19, bude ubytovací stipendium v dalších obdobích výplat podle bodu 9".

  3. Za bod 18 se doplňuje nový bod 19, který zní:

   19. Ubytovací stipendium hrazené prostředků vyčleněných v rámci rozpočtu Univerzity Karlovy v Praze na rok 2007 (tj. nikoliv z dotace) bude v dalších obdobích výplat podle bodu 9 vypláceno v takové výši, aby ve vztahu k počtu přiznaných těchto ubytovacích stipendií a ubytovacích stipendií ve zvýšené výměře studentům bakalářských nebo magisterských studijních programů a studentům doktorských studijních programů byla příslušná alikvotní část těchto vyčleněných prostředků v daném období vyčerpána.".

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 30. března 2007.


V Praze dne 30. března 2007

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.pdf, .doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám