Opatření rektora UK č. 11/2007

Název:

Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro přiznávání stipendií na HTF

K provedení:

Čl. 16 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

30. březen 2007Část I.


Čl. 1


 1. Tímto opatřením se na základě čl. 16 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "řád") stanoví náležitosti a podrobnosti o přiznávání stipendií podle čl. 4 odst. 1 a 2 a popřípadě též podle čl. 5 odst. 1 písm. d), čl. 6 odst. 3 a čl. 9a řádu na Husitské teologické fakultě (část II.).

 2. Část II. je uvedena v příloze tohoto opatření.


Čl. 2


 1. Toto opatření nabývá účinnosti 30. března 2007.

 2. Toto opatření pozbývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti vnitřní předpis Husitské teologické fakulty podle čl. 4 odst. 5 řádu.


V Praze dne 27. března 2007

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


Část II. - příloha


PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ

NA HUSITSKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTĚ


Čl. 1

Úvodní ustanovení Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na Husitské teologické fakultě (dále jen "předpis") stanoví podle čl. 4 odst. 5 a souvisejících ustanovení Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "stipendijní řád" a "univerzita") pravidla pro přiznávání stipendií na Husitské teologické fakultě (dále jen "fakulta"). Stipendium za vynikající studijní výsledky

(K čl. 4 stipendijního řádu)

 

Čl. 2


 1. Prospěchové stipendium se přiznává alespoň 10% studentů z minimálního rozhodného počtu studentů za vynikající studijní výsledky na základě prospěchového průměru ze zkoušek a klasifikovaných zápočtů zpětně za předcházející ročník studia, přičemž se započítávají známky ze všech konaných zkoušek a všech opravných termínů.

 2. Minimálním rozhodným počtem studentů je fyzický počet studentů fakulty, kteří splňují k 31. říjnu běžného roku podmínky v čl. 8 odst. 1 a 2 stipendijního řádu a zároveň nejsou zapsáni v prvním ročníku studia.

 3. Prospěchová stipendia se přiznávají studentům

    a. 

  u nichž nenastala překážka pro poskytnutí stipendia podle čl. 8 stipendijního řádu,

    b. 

  kteří nejsou zapsáni v prvním úseku studia,

    c. 

  kteří mají prospěchový průměr do 1,5

    d. 

  kteří získali alespoň minimální počet kreditů.

 4. V případě, že by počet studentů splňujících tyto podmínky byl nižší, než je uvedeno v odstavci 1, bude prospěchové stipendium přiznáno i studentům s průměrem vyšším, než je stanoveno v odstavci 3 v písm. c) tak, aby podmínka v odstavci 1 byla splněna.

 5. Je-li student na fakultě zapsán ke studiu ve více studijních programech, nebo ve více studijních oborech studijního programu, může mu být prospěchové stipendium přiznáno pouze jednou.

 6. O přiznání prospěchového stipendia studentovi, který v předcházejícím úseku studia studoval podle individuálního studijního plánu nebo studoval v jiném studijním programu nebo v jiném studijním oboru rozhodne na základě žádosti individuálně děkan.

 7. Určení studentů, kterým bude přiznáno prospěchové stipendium, proběhne a bude zveřejněno nejpozději do 15. listopadu běžného roku, určeným studentům bude prospěchové stipendium přiznáno nejpozději do 1. prosince běžného roku.


Čl. 3

Přechodné ustanovení


Určení studentů, kterým bude přiznáno prospěchové stipendium, v akademickém roce 2006/2007 proběhne a bude zveřejněno nejpozději do 30. dubna 2007, určeným studentům bude prospěchové stipendium přiznáno nejpozději do 18. května 2007.


.pdf, .doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám