Opatření rektora UK č. 10/2007

Název:

Změna Opatření rektora č. 22/2006

K provedení:

čl. 2 odst. 4 Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. březen 2007


Změna Opatření rektora č. 22/2006


 1. Opatření rektora č. 22/2006, kterým se stanoví Zásady vnitřního grantového systému Univerzity Karlovy v Praze, se mění takto:

  Čl. 2 včetně nadpisu zní:

  "Čl. 2

  Rozdělení grantových prostředků

  (k čl. 3 odst. 4 písm. d) a e) Grantového řádu)

   


  1. Pro každou sekci se z grantových prostředků vyčleněných pro GA UK v rámci rozpočtu univerzity v kalendářním roce přidělují pro grantové projekty prostředky ve výši součtu potřebných prostředků pro pokračování grantových projektů v rámci sekce a prostředků pro nové grantové projekty v rámci sekce podle odstavce 2; rozdělení prostředků na potřebné prostředky pro pokračování grantových projektů a prostředky pro nové grantové projekty má pro oborovou radu pouze orientační charakter.

  2. Výše prostředků pro nové projekty v rámci i-té sekce se v kalendářním roce stanoví tak, aby úspěšnost usp při udělování nových projektů byla ve všech sekcí shodná za předpokladu, že by průměrná výše finančních prostředků přidělených projektům v i-té sekci v daném roce byla stejná jako v předchozím kalendářním roce, tj.:

   Ri jsou přidělené prostředky na nové projekty v daném roce i-té sekci

   ni je počet přihlášek nových projektů v daném roce v i-té sekci

   Ci je průměrná výše fin. prostředků přijatého projektu v předch. roce v i-té sekci

   Pcelk jsou celkové prostředky vyčleněné na GA UK v daném roce

   Prez jsou celkové prostředky pro zabezpečení činnosti GA UK v daném roce

   Ppokr jsou celkové potřebné prostředky na pokračující projekty v daném roce.

  3. Prostředky pro zabezpečení činnosti GA UK se stanoví ve výši 4% z grantových prostředků vyčleněných pro GA UK v rámci rozpočtu univerzity v daném kalendářním roce.

  4. Posouzení přihlášky nového grantového projektu (dále jen "projekt") se děje na základě smlouvy mezi univerzitou a posuzovatelem; odměna za včas a řádně dodaný posudek činí 500 Kč.".

 2. Toto opatření bylo projednáno ve Vědecké radě Univerzity Karlovy v Praze dne 22. ledna 2007.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. března 2007.


V Praze dne 27. února 2007

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.pdf, .doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám