Opatření rektora UK č. 6/2007

Název:

Provádění sběru údajů o výzkumu a vývoji

K provedení:

nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje a čl. 17 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

15. února 2007

Provádění sběru údajů o výzkumu a vývoji


  1. V souvislosti s nařízením vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje (dále jen "nařízení vlády"), kterým se provádí zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném znění, určuji Ústřední knihovnu Univerzity Karlovy v Praze jako pracoviště zodpovědné za sběr údajů podle nařízení vlády.

  2. Údaji podle bodu 1 se rozumí údaje stanovené v § 4 nařízení vlády týkající se

    rejstříku informací o výsledcích, a to včetně osobních údajů (jméno, příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt).

  3. Fakulty a jednotliví odpovědní pracovníci (koncoví příjemci dotace) jsou údaje podle bodů 1 a 2 povinni poskytovat s náležitostmi stanovenými nařízením vlády a ve struktuře umožňující přenos těchto údajů z Univerzity Karlovy v Praze do Registru informací o státem podporovaném výzkumu a vývoji (RIV).

  4. Sběr údajů probíhá na UK způsobem a v termínech stanovených prorektorem pro vědeckou a tvůrčí činnost.

  5. Údaje podle bodu 2 slouží též pro potřeby vnitřní evidence UK.

  6. Při sběru údajů podle bodu 4 a vedení evidence podle bodu 5, zejména při uchování, zpřístupňování, předávání a jiném zpracování osobních údajů, se postupuje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  7. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 17 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy v Praze.

  8. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. února 2007.


V Praze dne 13. února 2007


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám