Opatření rektora UK č. 4/2007

Název:

Postup při posuzování některých žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem

K provedení:

Čl. 4 přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. únor 2007

Postup při posuzování některých žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem

 1. Žádosti studenta o poskytnutí úlevy podle tohoto opatření na poplatku spojeného se studiem uvedeného v § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách (tj. poplatku podle čl. 1 odst. 2 písm. a) přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze), podané v rámci žádosti o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku, bude při splnění podmínek podle bodu 2 alespoň zčásti vyhověno.

 2. Podmínky pro poskytnutí úlevy podle tohoto opatření jsou následující:

    a. 

  student studuje v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program (dále jen "aktuální studijní program"),

    b. 

  součet délky studia v aktuálním studijním programu a délky studia v bakalářském studijním programu, ve kterém studium řádně ukončil, nepřesahuje ke dni vzniku povinnosti hradit poplatek podle odstavce 1 součet standardních dob studia aktuálního studijního programu a absolvovaného bakalářského studijního programu navýšený o jeden rok; navýšení o jeden rok se nepoužije, byl-li student přede dnem absolvování bakalářského studijního programu již absolventem jiného studijního programu,

    c. 

  v případě, že by se pro účely zjištění celkové odstudované doby (čl. 6, 7 a 8 přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze)

  1. nezapočetly dny, ve kterých student studoval v bakalářských nebo magisterských studijních programech, jejichž studium ukončil podle § 56 odst. 1 písm. a), b) nebo e) zákona o vysokých školách (dále jen "neúspěšná studia") a zároveň studoval v absolvovaném bakalářském studijním programu; toto nezapočtení se však provede nejvýše v rozsahu standardní doby studia absolvovaného bakalářského studijního programu navýšené o jeden rok a

  2. nezapočetly dny, ve kterých student studoval v neúspěšných studiích přede dnem zápisu do absolvovaného studijního programu; toto nezapočtení se však provede nejvýše v rozsahu standardní doby studia absolvovaného bakalářského studijního programu,

  by studentovi povinnost hradit poplatek podle odstavce 1 na základě dosavadních skutečností

  iii.

  ke dni vzniku povinnosti hradit tento poplatek ani v období šesti měsíců počínajícím tímto dnem nevznikla, nebo

  iv.

  ke dni vzniku povinnosti hradit tento poplatek nevznikla,

    d. 

  všechny poplatky spojené se studiem, které byly studentovi v aktuálním studijním programu nebo v libovolném jiném studijním programu, ve kterém na Univerzitě Karlově studoval anebo studuje, pravomocným rozhodnutím vyměřeny a u kterých již nastal termín jejich splatnosti, byly řádně uhrazeny; splnění této podmínky je třeba v žádosti doložit.

 3. Podmínky uvedené v bodu 2 písm. a) až c) lze použít pouze pro jeden vztah mezi jedním studiem v absolvovaném bakalářském studijním programu a jedním studiem v magisterském studijním programu, který na něj navazuje. V případě, že student absolvoval více bakalářských studijních programů, je určení bakalářského programu pro účely postupu podle tohoto opatření náležitostí žádosti; tento bakalářský program musí věcně odpovídat podmínkám přijetí do aktuálního studijního programu.

 4. Jsou-li splněny všechny podmínky podle bodů 1 a 2, bude studentovi vyměřený poplatek prominut.

 5. Jsou-li splněny všechny podmínky podle bodů 1 a 2, s výjimkou bodu 2 písm. c) bodu iii), bude studentovi vyměřený poplatek snížen, a to o jednu šestinu za každý měsíc po dni vzniku povinnosti hradit poplatek podle bodu 1, ve kterém by postupem podle bodu 2 písmena c) povinnost hradit tento poplatek nevznikla. Tímto není dotčena možnost z relevantního a řádně doloženého důvodu vyměřený poplatek úplně prominout, dále snížit nebo odložit termín jeho splatnosti.

 6. Toto opatření se vydává na základě ustanovení § 58 odst. 8 zákona o vysokých školách s cílem zmírnit tvrdost zákona, která nastává při opakovaném započítávání předchozího neúspěšného studia absolventovi bakalářského studijního programu studujícímu v magisterském studijním programu, který na něj navazuje.

 7. Studenti, kteří nejpozději do 15. února 2007 doručí nebo doručili v rámci žádosti o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku, o které nebylo před nabytím účinnosti tohoto opatření rozhodnuto, žádost o úlevu na poplatku a u kterých lze důvodně předpokládat, že splňují podmínky pro poskytnutí úlevy na poplatku podle tohoto opatření, budou bez zbytečného odkladu vyzváni, aby ve lhůtě alespoň deseti pracovních dnů tuto žádost doplnili o náležitosti podle tohoto opatření.


V Praze dne 31. ledna 2007


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám