Opatření rektora UK č. 3/2007

Název:

Ubytovací řád vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

K provedení:

čl. 13 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

23. leden 2007

Ubytovací řád vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze


Čl. 1

Úvodní ustanovení


 1. Tento ubytovací řád upravuje zejména pravidla chování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze.

 2. Práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele jsou zejména stanoveny ve Smlouvě o ubytování.

 3. Při užívání prostor vysokoškolské koleje (dále jen "kolej") Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "univerzita" nebo "UK") je každý povinen chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení života, zdraví nebo majetku, nebyl narušován pořádek nebo klid v koleji, aby žádná z osob ubytovaných v koleji univerzity (dále jen "ubytovaný") nebyla omezována ve svých právech nebo svobodách a aby nebylo poškozováno dobré jméno univerzity.

Znění práv a povinností ubytovaného a ubytovatele obsažených ve Smlouvě o ubytování zde již není opakováno.


Čl. 2

Předávání prostor k ubytování, vstup do koleje, noční klid


 1. Při předávání prostoru vyhrazeného k ubytování musí být vždy sepsán "Záznam o převzetí pokoje", jehož součástí je popis stavu, ve kterém je pokoj ubytovaným přebírán a při skončení ubytování odevzdáván; tento záznam musí být v souladu s dodatkem ke Smlouvě o ubytování. Tento záznam potvrzují svým podpisem jak ubytovaný tak ubytovatel, a to při přebírání i odevzdávání pokoje.

 2. Vstup do koleje a odchod z koleje je ubytovaným umožněn nepřetržitě s tím, že od 24.00 hod do 6.00 hod je kolej zpravidla uzamčena a možnost vstupu nebo odchodu z koleje zajišťuje služba ve vrátnici. Při vstupu do koleje je ubytovaný povinen prokázat se na vyzvání služby ve vrátnici kolejním průkazem nebo dokladem o ubytování hosta; v případě pochybností je na vyzvání služby ve vrátnici povinen prokázat svou totožnost, např. průkazem studenta. Při odchodu z pokoje, nenachází-li se v něm jiná osoba, je ubytovaný povinen pokoj uzamknout.

 3. V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. jsou všechny osoby přebývající na koleji povinny dodržovat noční klid.Čl. 3

Dodržování předpisů, povinnosti ubytovaného


 1. Ubytovaný v koleji je povinen dodržovat předpisy, o kterých tak stanoví Smlouva o ubytování; tyto musí být zveřejněny na vývěsní desce koleje. Ubytovaný je dále povinen dodržovat platné hygienické, bezpečnostní, protipožární a další relevantní předpisy.

 2. Ubytovaný je povinen bezodkladně oznámit službě ve vrátnici závady, nedostatky nebo potřebné opravy zjištěné jak v prostorách vyhrazených k jeho ubytování, tak společných prostorách koleje, které brání plnohodnotnému užívání těchto prostor nebo ohrožují bezpečnost, zdraví nebo majetek ubytovaných. Ubytovatel je povinen provést záznam do knihy závad a dbá na odstranění oznámených skutečností bez zbytečných průtahů.

 3. Ubytovaný je povinen na pokoji, kde je ubytován, provádět běžný úklid. Před vystěhováním z koleje je povinen řádně vyklidit a vytřít plochy nábytku, celý pokoj včetně příslušenství uvést do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, odevzdat nepoškozený zapůjčený inventář, klíče a odhlásit se z evidence ubytovaných v koleji.

 4. Ubytovaný nesmí bez souhlasu vedoucího koleje přemisťovat nábytek mezi jednotlivými místnostmi nebo provádět demontáž nábytku anebo zatarasovat svými osobními věcmi prostory určené k dennímu úklidu prováděnému zaměstnancem koleje nebo ukládat předměty či potraviny na vnější okenní parapety.

 5. Ubytovaný nesmí

    a. 

  poškozovat, odstraňovat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů, hydrantů nebo požárně bezpečnostních zařízení,

    b. 

  provádět opravy nebo jakékoliv zásahy do elektrické sítě či jiných instalací,

    c. 

  poškozovat, odstraňovat nebo ničit pokyny, směrnice nebo tabulky sloužící požární ochraně nebo

    d. 

  manipulovat s otevřeným ohněm, hořlavinami nebo výbušninami v prostorách koleje.

 6. Ubytovaný nesmí bez souhlasu vedoucího koleje nebo jím pověřené osoby vstoupit do provozních prostor koleje.


Čl. 4

Kouření v prostorách koleje


V koleji je možné kouřit pouze na místech k tomu vyhrazených. Není-li na koleji místo ke kouření vyhrazeno, je ve všech prostorách koleje kouření zakázáno.Čl. 5

Používání elektrických spotřebičů, šetření energiemi


 1. Ubytovaný může bez předchozího oznámení ubytovateli používat vlastní elektrické spotřebiče sloužící k osobní hygieně. Používání dalších spotřebičů je upraveno ve Smlouvě o ubytování; v seznamu spotřebičů předpokládaném Smlouvou o ubytování se uvedou i spotřebiče, za jejichž používání se úhrada nákladů nehradí. Ubytovaný je povinen zajistit řádný technický stav a řádný způsob bezpečného provozování všech jím používaných elektrických spotřebičů v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami. Ubytovaný uživatel elektrického spotřebiče je povinen ubytovateli nahradit případnou škodu způsobenou jeho užitím.

 2. Ubytovaný je povinen šetřit elektrickou a tepelnou energií, teplou a studenou vodou a před odchodem z pokoje, odchází-li jako poslední, vypnout všechny elektrické spotřebiče, s výjimkou ledničky, světelné zdroje a vodovodní baterie.Čl. 6

Chov zvířat


V koleji není povoleno chovat zvířata. Výjimku může udělit vedoucí koleje na základě písemné žádosti ubytovaného doložené souhlasným vyjádřením kolejní rady a spolubydlících; vedoucí koleje si může též vyžádat potvrzení veterinárního lékaře o zdravotním stavu zvířete a zdravotní nezávadnosti jeho chovu.Čl. 7

Vstup do obývaných prostor


 1. Není-li dále stanoveno jinak, lze do prostor obývaných ubytovaným vstoupit jen s jeho souhlasem nebo v případě stanoví-li tak právní předpis anebo, stanoví-li tak Smlouva o ubytování, za účelem provádění úklidu.

 2. Zaměstnanec Kolejí a menz nebo jiná k tomu pověřená osoba je oprávněn vstoupit do prostor obývaných ubytovaným v případě havárie, bezprostředně hrozící újmy na zdraví, újmy na majetku nebo odvracení jiného vážného nebezpečí hrozícímu zájmu chráněnému právními předpisy.

 3. Pověřený zaměstnanec Kolejí a menz UK spolu s vedoucím koleje nebo jeho zástupcem je oprávněn vstoupit do prostor obývaných ubytovaným z důvodu

    a. 

  kontroly nebo obdobného úkolu stanoveného nebo vynuceného právními předpisy,

    b. 

  kontroly plnění povinnosti stanovené ve Smlouvě o ubytování nebo v tomto řádu ubytovaným, lze-li důvodně předpokládat její neplnění,

    c. 

  hygienického nebo obdobného opatření vyplývajícího z právních předpisů,

  a to na základě sdělení zveřejněného na vývěsní desce koleje nejméně tři dny předem; ve sdělení se též uvedou podrobnosti o časovém vymezení vstupu do prostor. Od povinnosti učinit toto sdělení lze upustit pouze v případě hodného zvláštního zřetele.

 4. Ubytovatel je povinen oznámit s alespoň třídenním předstihem na vývěsní desce koleje úklid nebo údržbu na pokojích, je-li většího rozsahu.

 5. Pověřený zaměstnanec Kolejí a menz UK může do prostor obývaných ubytovaným dále vstoupit za účelem

    a. 

  úklidových prací, které nelze provádět formou samoúklidu,

    b. 

  provedení oprav vyžádaných ubytovaným,

    c. 

  odstranění vzniklých škod nahlášených ubytovaným nebo jinak zjištěných.

 6. Sdělí-li ubytovaný písemně svůj nesouhlas spolu s jeho odůvodněním se vstupem podle bodu 3 nebo 4 vedoucímu koleje, zaměstnanec Kolejí a menz UK do prostor obývaných ubytovaným nevstoupí, je-li však toto odůvodnění nedůvodné, považuje se to za hrubé porušení dobrých mravů ubytovaným a též za škodu způsobenou ubytovaným, pokud tímto jednáním ubytovateli vznikly náklady.

 7. V případě, kdy ubytovaný nebo jím zmocněná osoba není přítomen při vstupu podle bodu 3 nebo 4 zanechá osoba, která do prostor obývaných ubytovaným vstoupila, podepsané oznámení o důvodech a době vstupu spolu s uvedením svého jména, nestanoví-li právní předpis jiný postup.Čl. 8

Návštěvy


 1. Ubytovaný může přijímat návštěvy bez omezení, není-li dále stanoveno jinak. Ustanovení první věty se nepoužije, jestliže návštěva porušila povinnosti stanovené v tomto článku, neposkytla součinnost podle tohoto článku, uvedla nepravdivé údaje nebo je-li návštěva zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

 2. Uskutečnění návštěvy se nezpoplatňuje, není-li dále stanoveno jinak.

 3. Návštěva je povinna se při vstupu do koleje prokázat průkazem studenta nebo zaměstnance univerzity anebo jiné vysoké školy nebo jinak prokázat svou totožnost.

 4. Návštěva musí být na vrátnici zapsána při příchodu i odchodu do knihy návštěv; vždy se zapíše datum návštěvy, jméno a příjmení návštěvy, číslo průkazu podle odstavce 1, jméno a příjmení navštíveného, číslo navštíveného pokoje, hodina příchodu a odchodu. Návštěva může v objektu koleje setrvávat pouze za přítomnosti navštíveného ubytovaného.

 5. Návštěva může volně vstoupit do koleje od 6.00 hod. do 22.00 hod.; v době od 22.00 hod.do 6.00 hod. může návštěva vstoupit do prostoru koleje pouze v doprovodu navštíveného ubytovaného. Pokud návštěva hodlá setrvat nebo setrvá v prostoru koleje mezi 24.00 hod. a 6.00 hod., je povinna požádat službu ve vrátnici o možnost přenocování na lůžku přechodně uvolněném spolubydlícím navštíveného ubytovaného a o vydání ložního prádla; spolubydlící musí mít úhradu za ubytování řádně uhrazenu a musí s přenocováním návštěvy dát předchozí písemný souhlas. Žádosti návštěvy o přenocování se vyhoví vždy, jsou-li splněny zde uvedené podmínky a nebrání-li tomu závažné provozní důvody; v takovém případě je návštěva povinna uhradit ve vrátnici koleje částku 50,- Kč/noc v hotovosti proti vydání ložního prádla; ložní prádlo je návštěva povinna před odchodem z koleje vrátit do vrátnice. Povinnost uhradit částku podle předchozí věty se netýká jednoho přenocování u navštíveného ubytovaného v kalendářním měsíci, jde-li o návštěvu, která má aktuálně řádně uhrazenu úhradu za ubytování na jiné koleji UK.

 6. Nevyplývá-li z právních předpisů něco jiného, vztahují se na návštěvu povinnosti ubytovaného týkající se pořádku a chování v prostorách koleje, a to včetně odpovědnosti za způsobenou škodu. Při porušení této povinnosti je návštěva povinna, na výzvu zaměstnance koleje, kolej opustit; takovéto osobě může být další vstup do prostor dané koleje odepřen.

 7. Návštěvu na pokoji nelze uskutečnit, pokud s návštěvou nesouhlasí některá z osob ubytovaných ve společném pokoji nebo buňce.

 8. Ustanovení odstavce 5 věty druhé a třetí a odstavce 7 se nepoužije, hradí-li ubytovaný úhradu za ubytování za celý vícelůžkový pokoj a jde-li o přenocování na volném lůžku v takovém pokoji.

 9. Ustanovením tohoto článku není dotčena možnost poskytnout návštěvě ubytování ve volné kapacitě koleje (tj. na neobsazeném lůžku) za podmínek stanovených vnitřními předpisy a dalšími normami UK a Kolejí a menz UK.Čl. 9

Závěrečná ustanovení


 1. Domovní řád vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze vydaný opatřením rektora č. 18/2000 (dále jen "domovní řád") se zrušuje.

 2. Opatření ředitele Kolejí a menz UK (dále jen "ředitel"), kterým se stanoví nezbytné podrobnosti k ubytovacímu řádu platné pro konkrétní kolej, vydá ředitel bez zbytečného odkladu.

 3. Místní úpravy a další podrobnosti k předpisu vydané ředitelem Kolejí a menz UK podle posledního bodu domovního řádu se zrušují ke dni 28. února 2007, není-li v opatření ředitele podle odstavce 2 stanoven dřívější termín.

 4. Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dne 23. ledna 2007.V Praze dne 18. ledna 2007


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám