Opatření rektora UK č. 2/2007

Název:

Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro přiznávání stipendií na FF

K provedení:

Čl. 16 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

19. leden 2007

Část I.Čl. 1


 1. Tímto opatřením se na základě čl. 16 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "řád") stanoví náležitosti a podrobnosti o přiznávání stipendií podle čl. 4 odst. 1 a 2 a popřípadě též podle čl. 5 odst. 1 písm. d), čl. 6 odst. 3 a čl. 9a řádu na Filozofické fakultě (část II.).

 2. Část II. je uvedena v příloze tohoto opatření.Čl. 2


 1. Toto opatření nabývá účinnosti 19. ledna 2007.

 2. Toto opatření pozbývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti vnitřní předpis Filozofické fakulty podle čl. 4 odst. 5 řádu.V Praze dne 18. ledna 2007


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK


Část II. - přílohaPRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ

NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ


Čl. 1

Úvodní ustanovení


Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě (dále jen "předpis") stanoví podle čl. 4 odst. 5 a souvisejících ustanovení Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "stipendijní řád" a "univerzita") pravidla pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě (dále jen "fakulta").


Stipendium za vynikající studijní výsledky

(K čl. 4 stipendijního řádu)


Čl. 2


 1. Stipendium za vynikající studijní výsledky (dále jen "prospěchové stipendium") se přiznává studentům zpětně za vynikající studijní výsledky v předcházejícím úseku studia.

 2. Pro účely přiznávání prospěchových stipendií se studenti,

    a. 

  u nichž nenastala překážka pro poskytnutí stipendia podle čl. 8 Stipendijního řádu UK,

    b. 

  kteří nejsou zapsáni v prvním úseku studia,

    c. 

  kteří nepřekračují standardní dobu studia,

  dělí do skupin podle studijních programů a dále do podskupin podle studijních programů a úseků, tedy:

  Skupina A - bakalářský studijní program (standardní doba studia tři roky)

     Podskupina A2 - druhý úsek

     Podskupina A3 - třetí úsek

  Skupina Ba - magisterský studijní program navazující (standardní doba studia dva roky)

     Podskupina Ba2 - druhý úsek

  Skupina Bb - magisterský studijní program navazující (standardní doba studia tři roky)

     Podskupina Bb2 - druhý úsek

     Podskupina Bb3 - třetí úsek

  Skupina C - magisterský studijní program (standardní doba studia pět let)

     Podskupina C2 - druhý úsek

     Podskupina C3 - třetí úsek

     Podskupina C4 - čtvrtý úsek

     Podskupina C5 - pátý úsek

 3. Pro každého studenta se stanoví numerická úspěšnost studia jako N=C/13+Ka/15-P, pokud se jedná o studenta studujícího podle kreditního systému, nebo N=B/9+Ka/10-P, pokud se jedná o studenta studujícího dle dobíhajícího bodového systému studia, kde C je počet získaných kreditů, B počet získaných bodů, Ka počet konaných zkoušek a P nevážený prospěchový průměr. Hodnoty se vždy počítají za předcházející úsek studia.

 4. Pro stanovení hodnot proměnných C, B, Ka, P je rozhodný výsledek zkoušek a dalších forem kontroly studia zapsaných ve studijním systému k 31. 10. běžného roku; toto datum je rozhodné i pro další údaje potřebné pro přiznání prospěchových stipendií. Do prospěchového průměru za předcházející úsek studia se započítávají známky ze všech konaných zkoušek a všech opravných termínů včetně známek za jednotlivé předměty postupové zkoušky.

 5. Pro každou podskupinu se stanovuje číslo Sp jako Sp=0.1*Ss*Sc/S, kde Ss je počet studentů dané podskupiny, S celkový počet studentů ve všech podskupinách a Sc celkový počet studentů splňujících podmínku podle odstavce 2 písm. a), jsoucích alespoň ve druhém úseku studia a nepřekračujících standardní dobu studia nebo ji překračujících o méně než rok. Prospěchové stipendium se v každé podskupině přiznává těm studentům, kteří mají numerickou úspěšnost studia větší nebo rovnou Nc, přičemž Nc je pro každou podskupinu stanoveno jako nejvyšší číslo takové, že alespoň Sp studentů (se zaokrouhlením nahoru) této podskupiny má numerickou úspěšnost studia větší nebo rovnou Nc.

 6. Je-li student na fakultě zapsán ke studiu ve více studijních programech, nebo ve více studijních oborech studijního programu, může mu být prospěchové stipendium přiznáno pouze jednou.

 7. O přiznání prospěchového stipendia studentovi, který v předcházejícím úseku studia studoval podle individuálního studijního plánu, rozhodne děkan na základě žádosti.

 8. Stipendium se přiznává na žádost studenta podanou ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění seznamu studentů na úřední desce. Na později podané žádosti nebude brán zřetel. Stipendium podle čl. 3 odst. 1 písm a) se vyplácí jednorázově bezhotovostní formou převodem na bankovní účet vedený u peněžního ústavu v České republice. Číslo bankovního účtu a kód banky, na něž bude stipendium zasláno, uvede student v žádosti.

 9. Seznam studentů, kterým je přiznáno prospěchové stipendium za akademický rok 2005/2006, se stanovuje k 15. 3. 2007. Do průměru za ak. rok 2005/2006 ze započítávají i známky z klasifikovaných písemných prací.


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám