Opatření rektora UK č. 32/2007


Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009

K provedení:

čl. 4 odst. 1 a čl. 8 odst. 3 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

1. listopad 2007


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009


 1. Období pro podání přihlášek ke studiu na Univerzitě Karlově v Praze je limitováno dnem

    a. 

  29. února 2008, pokud jde o bakalářské, navazující magisterské a magisterské studijní programy,

    b. 

  30. dubna 2008, pokud jde o doktorské studijní programy.

 2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na

    a. 

  15. května 2008 až 3. července 2008, pokud jde o bakalářské, navazující magisterské a magisterské studijní programy; v období 15. až 31. května 2008 je možné organizovat přijímací zkoušky pouze o sobotách. V případě, že je termín přijímací zkoušky stanoven na sobotu a maturitní zkouška je konána v období od předchozí do následující středy včetně, je tato skutečnost důvodem pro kladné vyřízení žádosti o přidělení náhradního termínu konání přijímací zkoušky.

    b. 

  1. června 2008 až 3. července 2008, pokud jde o doktorské studijní programy.

  Talentová forma přijímací zkoušky může v odůvodněných případech proběhnout i mimo uvedené termíny. Za talentovou formu lze považovat jen takovou zkoušku, která má za cíl zjistit specifické schopnosti uchazeče, jež nelze studiem nebo tréninkem primárně získat, ale pouze rozvíjet. Předpokládá se, že tyto schopnosti se zaměřují k určitému konkrétně vymezenému studijnímu oboru, obvykle se vztahem k umělecké nebo jinak specificky vymezené činnosti s výrazným tvůrčím potenciálem. Za talentovou formu přijímací zkoušky nelze považovat např. test obecných studijních předpokladů.

 3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 30. září 2008 pro všechny typy studijních programů.

 4. Náležitosti formuláře přihlášky ke studiu podle čl. 8 odst. 3 přílohy č. 5 Statutu UK (Řád přijímacího řízení UK) stanoví děkan fakulty. Vyžadovány však mohou být pouze takové doklady údaje o uchazeči ke studiu, které jsou bezprostředně nutné k řádnému průběhu přijímacího řízení podle Řádu přijímacího řízení UK a způsobu ověřování podmínek pro přijetí ke studiu v uskutečňovaném studijním programu (oboru). Stanoví-li tak děkan, je možné po konzultaci s ÚVT UK použít elektronickou formu přihlášky.


V Praze dne 29. října 2007

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor

Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám