Opatření rektora UK č. 37/2007

Název:

Statut Ceny za prezentaci Univerzity Karlovy v Praze

K provedení:

-

Účinnost:

1. leden 2008Statut Ceny za prezentaci Univerzity Karlovy v Praze


Čl. 1

Úvodní ustanovení


Na Univerzitě Karlově v Praze se zřizuje Cena za prezentaci Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "cena"). Cena se uděluje za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření obrazu vnímání Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "univerzita") v široké veřejnosti.Čl. 2


Cena může být udělena jednotlivci, případně skupině, bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity.Čl. 3


Zdůvodněné návrhy na udělení ceny mohou podávat rektorovi děkani fakult, ředitelé dalších součástí, členové vědecké rady univerzity, členové správní rady univerzity a členové akademického senátu univerzity v termínu od 1. ledna do konce února běžného kalendářního roku.


Čl. 4


  1. O udělení ceny rozhoduje rektor na návrh komise pro udělení ceny (dále jen "komise").

  2. Členy komise jmenuje rektor z řad zaměstnanců a studentů univerzity a z mimouniverzitní sféry. V případě sponzoringu ceny podle čl. 7 je zpravidla též jmenován členem komise zástupce sponzora.

  3. Komise je pětičlenná a jejím předsedou je vždy zástupce univerzity. Členy komise včetně jejího předsedy jmenuje rektor.

  4. Komise předkládá rektorovi v termínu daném harmonogramem (čl. 8) návrh kandidáta na udělení ceny.


Čl. 5


Hlavním kritériem hodnocení je míra naplnění podmínek pro udělení ceny podle čl. 1.


Čl. 6


  1. Cenu jednotlivci, případně skupině, předává rektor nebo jím pověřený prorektor na slavnostním shromáždění konaném u příležitosti dubnového výročí založení univerzity.

  2. Udělení ceny se osvědčuje diplomem, který je opatřen znakem univerzity a podpisem rektora.

  3. S udílením ceny je spojena peněžitá odměna ve výši minimálně 50 000,- Kč.


Čl. 7


Finančně cenu zajišťuje univerzita ze svých prostředků, případně z prostředků sponzorských.


Čl. 8


Přípravu a organizační zabezpečení vyhlášení ceny zajišťuje odbor vnějších vztahů rektorátu univerzity v souladu s harmonogramem stanoveným prorektorem pro vnější vztahy.


Čl. 9


  1. Cena nemusí být v daném roce udělena.

  2. Na udělení ceny není právní nárok.


Čl. 10


Tento Statut nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.
V Praze dne 14. prosince 2007


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

 rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám