Opatření rektora UK č. 19/2008

Název:

Změna opatření rektora č. 19/2006

K provedení:

Čl. 19 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. srpen 2008Změna opatření rektora č. 19/2006


Čl. 1


Část II./G. opatření rektora Univerzity Karlovy v Praze č. 19/2006, kterým se prozatímně stanovila pravidla pro organizaci studia na FSV, 1. LF, FTVS, HTF, LF Hradec Králové, FF, MFF a LF Plzeň, se mění takto:

 1. Čl. 3/MFF zní:

  „Čl. 3/MFF

  Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia

  (K čl. 4 odst. 10 studijního a zkušebního řádu univerzity)


  1. Podíl počtu kreditů získaných studentem za absolvování volitelných předmětů v bakalářských studijních programech vůči normálnímu počtu kreditů příslušnému dané průběžné kontrole studia, nad jehož rámec o započítání volitelných předmětů pro účely této průběžné kontroly rozhoduje děkan, tvoří:

     a. 

   15 % po prvním úseku studia,

     b. 

   22 % po druhém úseku studia,

     c. 

   48 % po třetím úseku studia,

     d. 

   61 % po čtvrtém úseku studia,

     e. 

   68 % po pátém úseku studia.

  2. Podíl počtu kreditů získaných studentem za absolvování volitelných předmětů v navazujících magisterských studijních programech vůči normálnímu počtu kreditů příslušnému dané průběžné kontrole studia, nad jehož rámec o započítání volitelných předmětů pro účely této průběžné kontroly rozhoduje děkan, tvoří:

     a. 

   50 % po prvním úseku studia,

     b. 

   50 % po druhém úseku studia,

     c. 

   100 % po třetím úseku studia,

     d. 

   100 % po čtvrtém úseku studia.“.

 2. Čl. 4/MFF zní:

  "Čl. 4/MFF

  Minimální počty kreditů

  (K čl. 4 odst. 11 studijního a zkušebního řádu univerzity)

  1. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia v bakalářských studijních programech jsou:

     a. 

   45 kreditů pro zápis do druhého úseku studia,

     b. 

   90 kreditů pro zápis do třetího úseku studia,

     c. 

   135 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia,

     d. 

   180 kreditů pro zápis do pátého úseku studia,

     e. 

   225 kreditů pro zápis do šestého úseku studia.

  2. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia v navazujících magisterských studijních programech jsou:

     a. 

   45 kreditů pro zápis do druhého úseku studia,

     b. 

   90 kreditů pro zápis do třetího úseku studia,

     c. 

   135 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia,

     d. 

   180 kreditů pro zápis do pátého úseku studia.".

 3. V čl. 8/MFF písmena b) až d) znějí:


  "b) kapacitními důvody podle čl. 6 odst. 6 studijního a zkušebního řádu univerzity; při zápisu předmětu mají v těchto případech přednost studenti, kteří si ho zapisují v souladu s doporučeným studijním plánem; výčet těchto předmětů je uveden ve Studijním informačním systému (SIS),

  c) pokud tak stanoví obecně závazné předpisy, může být zápis předmětu podmíněn předložením lékařského potvrzení o způsobilosti účastnit se výuky daného předmětu; výčet těchto předmětů je uveden ve fakultní publikaci "Studijní plány",

  d) pokud tak stanoví obecně závazné předpisy, může být zápis předmětu podmíněn předložením těmito předpisy vyžadovaného potvrzení o absolvování kurzu bezpečnosti práce; výčet těchto předmětů je uveden ve fakultní publikaci "Studijní plány"."

 4. Čl. 9/MFF zní:


  "Čl. 9/MFF

  Opakovaný zápis předmětu

  (K čl. 6 odst. 7 studijního a zkušebního řádu univerzity)

  1. Pokud studijní plán výslovně nestanoví jinak, student si nemůže zapsat předmět, pokud již v předchozích úsecích studia tento předmět nebo předmět, který je s ním neslučitelný, absolvoval.

  2. Pokud studijní plán výslovně nestanoví jinak, student si v jednom úseku studia nemůže zapsat jeden předmět vícekrát, ani si nemůže předmět zapsat současně s předmětem, který je s ním neslučitelný.

  3. Nesloží-li student úspěšně zkoušku nebo nezíská-li zápočet, může si předmět znovu zapsat. V těchto případech lze týž předmět nebo předmět s ním záměnný zapsat v průběhu studia nejvýše dvakrát.".

 5. V čl. 10/MFF odstavec 2 zní:


  "2. O udělení nebo neudělení zápočtu rozhoduje učitel, který vede výuku. V případě, že výuku vede student, který není na fakultě v pracovním poměru, uděluje zápočet přednášející, k jehož předmětu se zápočet uděluje, případně jiný učitel pověřený vedoucím pracoviště zodpovídajícího za tuto výuku. Je-li pro absolvování předmětu předepsán zápočet i zkouška, je získání zápočtu podmínkou připuštění ke zkoušce, pokud to u daného předmětu neupravují studijní plány odlišně."

 6. Čl. 11/MFF zní:


  "Čl. 11/MFF

  Skládání částí státních závěrečných zkoušek

  (K čl. 7 odst. 7 studijního a zkušebního řádu univerzity)

    a. 

  S výjimkou bakalářských nebo magisterských studijních programů (oborů), ve kterých je pořadí částí státní závěrečné zkoušky stanoveno v odstavci 2 nebo 3, předchází obhajoba bakalářské nebo diplomové práce dalším částem státní závěrečné zkoušky a student se přihlašuje současně na všechny části státní závěrečné zkoušky, které dosud nesložil. Počet kreditů nutný pro konání jakékoli části státní závěrečné zkoušky je v bakalářském studijním programu 180, v navazujícím magisterském studijním programu 120.

    b. 

  Ve studijních plánech bakalářského studia oborů zaměřených na vzdělávání je první částí státní závěrečné zkoušky tématický okruh, z něhož student nebude obhajovat bakalářskou práci (druhý aprobační předmět), přičemž počet kreditů nutný pro konání této části zkoušky je 140. Další částí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce. Poslední částí státní závěrečné zkoušky je tématický okruh, z něhož student obhajoval bakalářskou práci (první aprobační předmět). Počet kreditů nutný pro konání obhajoby bakalářské práce a poslední části státní závěrečné zkoušky je 180.

    c. 

  Ve studijních plánech navazujícího magisterského studia učitelství jsou prvními dvěma částmi státní závěrečné zkoušky Pedagogika a psychologie a tématický okruh, z něhož student nebude obhajovat diplomovou práci (nediplomní předmět). Tyto dvě části státní závěrečné zkoušky lze konat v libovolném pořadí. Počet kreditů nutných pro konání státní závěrečné zkoušky z Pedagogiky a psychologie je 40, počet kreditů nutných pro konání státní závěrečné zkoušky z "nediplomního předmětu" je 90. Další částí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce. Poslední částí státní závěrečné zkoušky je tématický okruh, z něhož student obhajoval diplomovou práci (diplomní předmět). Počet kreditů nutný pro konání obhajoby diplomové práce a poslední části státní závěrečné zkoušky je 120.

    d. 

  V případě, že student neuspěje v některé z částí státní závěrečné zkoušky, opakuje pouze tu část (části), ve které (kterých) neuspěl (čl. 7 Studijního a zkušebního řádu univerzity).".Čl. 2

Přechodná ustanovení

 1. Pro průběžnou kontrolu studia a zápis do dalšího úseku studia, které proběhnou v akademickém roce 2008/2009, se použije dosavadní ustanovení čl. 3 a čl. 4/MFF části II./G. Opatření rektora Univerzity Karlovy v Praze č. 19/2006; ustanovení čl. 4/MFF odst. 3 části II./G. téhož opatření se však na tuto kontrolu a tento zápis nevztahuje.

 2. Na kontrolu podmínek pro skládání částí státních závěrečných zkoušek, k jejichž řádnému termínu se student přihlásil nejpozději do 30. září 2008 se použije dosavadní ustanovení čl. 11/MFF části II./G. Opatření rektora Univerzity Karlovy v Praze č. 19/2006.Čl. 3

Závěrečné ustanovení


Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2008.V Praze dne 3. července 2008


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

    rektor
.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám