Zápis ze zasedání předsednitva AS UK ze dne 7. ledna 2008

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 7. ledna 2008

Přítomní členové předsednictva:

Marie Dohalská, Jan Hála, Marek Hilšer, Jakub Jeřábek, Lenka Philippová;


Přítomní hosté:

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., J. M. pan rektor UK;

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK;

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK; 1. Předsednictvo AS UK projednalo došlou korespondenci senátu:

 2. Předsednictvo AS UK projednalo návrh programu zasedání AS UK 18. ledna 2008:

  1. Zahájení, určení skrutátorů, předání osvědčení novým členům AS UK

  2. Kontrola zápisu ze zasedání AS UK 30. listopadu 2007

  3. Zpráva o činnosti AS UK za rok 2007

  4. Vystoupení J.M. pana rektora UK a členů kolegia rektora UK

  5. Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK - rok 2008

  6. Návrh změny opatření rektora č. 5/2006

  7. Návrhy smluv

  8. Vnitřní předpisy fakult a součástí

  9. Informace z komisí AS UK

  10. Informace z RVŠ

  11. Různé

 3. J. M. pan rektor informoval o zahájení připomínkového řízení k věcnému záměru zákona o univerzitních nemocnicích, pan rektor se k otázce univerzitních nemocnic sešel s děkany lékařských fakult, aby univerzita vystupovala jednotně k záměru ministerstva zdravotnictví reformovat fakultní nemocnice na nemocnice univerzitní. Vedení univerzity jednalo i se zástupci dalších univerzit, kterých se reforma fakultních nemocnic týká a univerzity připravili společné stanovisko. Ministerstvo školství toto společné stanovisko univerzit podpořilo. Pan rektor dále informoval o podpisu smlouvy o založení sdružení právnických osob BIOCEV, kterého se účastnil i předseda Vlády České republiky Mirek Topolánek. Dále informoval, že vedení univerzity obdrželo oficiální nabídku od Vysoké školy ekonomické na koupi vlastnického podílu v areálu budov Krystal. Dále pan rektor informoval o personálních změnách na ministerstvu školství a o vývoji na přípravě bílé knihy terciárního vzdělávání.

 4. Pan kvestor informoval o přípravě principu rozdělování dotací a příspěvku na vzdělávání na UK v roce 2008 a stručně uvedl návrh. Dále pan kvestor informoval o návrhu změny opatření rektora č. 5/2006, kterým byl objekt menzy větrník svěřen do správy Právnické fakulty, vzhledem k oddálení rekonstrukce, která je závislá na otevření financování nových rozvojových projektů z programu reprodukce majetku, žádá vedení fakulty, aby byly umožněny krátkodobé pronájmy, čímž by fakulta získala prostředky na financování provoz objektu do zahájení rekonstrukce.

 5. Předsednictvo AS UK projednalo a schválilo návrh Zprávy o činnosti AS UK za rok 2007.

 6. Příští zasedání předsednictva AS UK se uskuteční 18. ledna 2008, v 9:00 na sekretariátu AS UK.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám