Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 25. dubna 2008

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 25. dubna 2008

Přítomní členové předsednictva:

Jan Hála, Jakub Jeřábek, Jan Royt, Richard Chudoba, Petr Hach;


Přítomní hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., J. M. pan rektor UK;

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK;

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK;  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s korespondencí senátu.

  2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace vedení UK.

    J. M. pan rektor informoval o průběhu semináře k univerzitním nemocnicím, který se konal 23. dubna 2008. Dále informoval o usnesení Vědecké rady UK proti modelu univerzitních nemocnic ve formě akciových společnosti s minoritním vlastnictvím univerzit. Rektor UK a předseda AS UK zveřejnili dne 9. dubna 2008 společné odmítavé stanovisko ke schválené verzi věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích a následně se k tomuto stanovisku připojili i děkani lékařských fakult a farmaceutické fakulty. Schválení věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích vládou ČR bylo překvapivé, a neuvěřitelně rychlé. Ministr školství ubezpečil, že nebude hlasovat pro paragrafované znění zákona o univerzitních nemocnicích, pokud bude obsahovat ustanovení, která nebudou v rozporu s názorem MŠMT a příslušných vysokých škol. Ministryně Stehlíková byla Stranou Zelených pověřena přípravou alternativního věcného záměru zákona o neziskových univerzitních nemocnicích, založeného na jiné formě než akciových společnostech. Dále pan rektor stručně informoval o setkání se zástupci studentské iniciativě proti transformaci fakultních nemocnic; o přípravě reformy financování vědy, výzkumu a inovací a o přípravě Bílé knihy terciárního vzdělávání Pan rektor na závěr stručně informoval o smlouvě mezi Univerzitou Karlovou a Národní knihovnou o využívání prostor budovy Klementina, která byla dokončena.

    Kancléř informoval o přípravě návrhů změn vnitřních předpisů univerzity. Návrh změny Řádu imatrikulací a promocí byl projednán s děkany fakult. Dále informoval o přípravě transformace Kolejí a menz.

    Kvestor UK informoval o přípravě návrhu na odkoupení podílu vlastnického práva objektu Krystal od Vysoké školy ekonomické. Dále informoval o práci na vyhotovení studie prostorových možností humanitních fakult a studie možného realizování kampusu Albertov. Stručně pan kvestor informoval o přípravě návrhu regulace cen ubytování a o probíhajících kontrolách (finanční úřady, NKÚ apod.).

  3. Příští zasedání předsednictva AS UK se uskuteční 13. května 2008 v 17.30 na sekretariátu AS UK.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám