Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 28. května 2008

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 28. května 2008

Přítomní členové předsednictva:

Jan Hála, Jakub Jeřábek, Jan Royt, Richard Chudoba, Petr Hach;


Přítomní hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., J. M. pan rektor UK;

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK;

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK;  1. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informaci vedení univerzity.

    J. M. pan rektor se obrátil na předsednictvo AS UK se žádostí o konzultaci situace, která vznikla výsledkem hlasování o návrhu na zřízení Kolejí a menz z.s.p.o. Jakkoliv totiž návrh získal formálně potřebný počet hlasů, není 31 hlasů dostatečně přesvědčivou většinou pro tak závažné rozhodnutí.

    Po diskuzi předsednictvo AS UK dospělo k názoru, že tuto otázku považuje za značně citlivou, i protože lze očekávat komplikace při projednávání potřebných navazujících novel vnitřních předpisů univerzity. Doporučuje proto, aby vedení univerzity reagovalo na připomínky vzešlé z diskuze při projednávání návrhu na zasedání senátu, a připravilo případně upravené materiály tak, aby mohly být senátu předložené k dalšímu jednání. Předsednictvo AS UK si je vědomo skutečnosti, že tento postup povede k určitému oddálení realizace záměru, nicméně předpokládá, že by senát tento bod mohl projednat na svém druhém podzimním zasedání.

    Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.

  2. Příští zasedání předsednictva AS UK se uskuteční dne 1. července 2008 v 14:00 na sekretariátu AS UK, v 15:00 se uskuteční pracovní schůzka předsednictva AS UK s vedením UK k problematice Bílé knihy terciárního vzdělávání.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám