Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 1. července 2008

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 1. července 2008

Přítomní členové předsednictva:

Petr Hach, Jan Hála, Richard Chudoba, Jakub Jeřábek, Jan Royt, Josef Staša;


Přítomní hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrCs., J. M. rektor UK;

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., prorektor pro rozvoj;

Prof. PhDr. Jan Bednář, CSc., prorektor pro studijní záležitosti;

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK; 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu:

  • Návrh nájemní smlouvy na pronájem pozemků v k.ú. Nové Město, obec Praha, parc.č.1412,parc.č. 1416,parc.č.1413/2 a části pozemku parc.č. 1413/1 Revmatologickému ústavu

  • Oznámení dr. Jiřího Kordy o ukončení studia na KTF a zániku mandátu člena AS UK

  Předseda AS UK vyzval Hlavní volební komisi, aby povolala náhradníka.

  Předsednictvo AS UK postoupilo návrh nájemní smlouvy k projednání Ekonomické komisi.

 2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí vystoupení vedení univerzity.

  J. M. pan rektor informoval o vypořádávání se Rady vlády pro výzkum a vývoj s připomínkami České konference rektorů. Dále pan rektor informoval o stavu přípravy transformace fakultních nemocnic na univerzitní nemocnice, Uvnitř univerzity se připravuje alternativní návrh řešení situace fakultních nemocnic. Pan rektor dále informoval o jednáních k přípravě státního rozpočtu na příští rok. Střednědobý vývoj financování vysokých škol lze považovat za zoufalý, předsednictvo České konference rektorů marně usiluje o jednání s předsednictvem vlády.

  Kancléř stručně informoval o přípravě pozitivního alternativního návrhu transformace fakultních nemocnic. Informoval o pracovním harmonogramu přípravy příslušných materiálů, které by měly být dopracovány na podzim.

  Předseda AS UK se dotázal na přípravu novely vysokoškolského zákona v souvislosti s reformou financování vědy, výzkumu a inovací.

  Předsednictvo AS UK a vedení UK podrobně diskutovalo Bílou knihu terciárního vzdělávání (verze určená k diskuzi z května 2008).

 3. Příští zasedání předsednictva se uskuteční 8. září 2008 v 17.30 na sekretariátu AS UK.

 4. Dne 9. září 2008 v 14.00 se uskuteční schůzka předsednictva AS UK a vedení univerzity.

 5. Dne 7. října 2008 v 15.00 se v Modré posluchárně uskuteční shromáždění akademické obce k Bílé knize terciárního vzdělávání.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

Předseda AS UKZapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám