Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 15. prosince 2000

Zápis ze zasedání předsednictva 15. 12. 2000

Přítomni:

Dohalská, Geršl, Hanika, Mokrejš, Staša


Hosté:

prof. Wilhelm, rektor UK

ing. Kubíček, kvestor UK

Mgr. Jelínek, kancléř UK


 1. Předsednictvo projednalo termíny zasedání AS UK na začátku příątího semestru - 23. únor 2001 a 23. březen 2001.

 2. Předsednictvo vzalo na vědomí usnesení hlavní volební komise ze dne 11. 12. 2000, ve kterém hlavní volební komise posoudila (dle čl. 7 odst. 5 Volebního a jednacího řádu AS UK) volby do AS UK na Fakultě humanitních studií (konané ve dnech 13.-16.11.2000) jako neplatné. Předsednictvo vyslechlo stíľnost dr. Havelkové (FHS) na výąe uvedené usnesení hlavní volební komise a informace dr. Petráčka (hlavní volební komise). Předsednictvo vzalo na vědomí informaci dr. Petráčka o tom, že se hlavní volební komise bude touto stížností zabývat.

 3. Rektor informoval o jednání v poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v souvislostí s novelizacemi zákonů, které se týkají vysokých škol.

 4. Kancléř informoval o návrhu rektora na změnu Studijního a zkuąebního řádu Univerzity Karlovy v Praze.

 5. Na základě diskuse komise pro záležitosti studentů na výjezdním zasedání v Seči předal rektor k vyjádření AS UK návrh opatření rektora pro přiznání účelového stipendia v případě tíľivé sociální situace.

 6. Kvestor informoval o auditorských a finančních kontrolách hospodaření na fakultách a o tom, že bude probíhat proąkolování pracovníků a funkcionářů UK v oblastech správy a vnitřních předpisů UK.

 7. Dále kvestor informoval, že se projednávají konkretizovaná pravidla rozdělování dotace na rok 2001 v souladu se schváleným Dlouhodobým záměrem rozdělování příjmů UK.

 8. Předsednictvo diskutovalo s kvestorem stanovisko sociální komise AS UK, o kterém byl AS UK informován na výjezdním zasedání v Seči.

 9. Předsednictvo projednalo časové lhůty pro zpřístupnění informací, týkajících se činnosti AS UK, na www.

 10. Předsednictvo projednalo připravovanou volbu zástupce studentů UK v Radě vysokých škol. Mgr. Hanika bude informovat členy senátu.

 11. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

 12. Příští jednání předsednictva se koná dne 5. ledna 2001 ve 12.00 hodin na sekretariátu AS UK.


Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám