Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 7. dubna 2000

Zápis z jednání předsednictva AS UK dne 7. 4. 2000


Přítomni: Dohalská, Geršl, Mokrejš, Staša, Šobr


Omluveni: Hanika


Hosté:

prof. Wilhelm, rektor UK

Mgr. Jelínek, kancléř UK 1. Rektor informoval o své návštěvě v areálu Jinonice. Pokud nedojde k nepředvídaným komplikacím, mohla by budova být převzata do konce dubna.

 2. Rektor seznámil předsednictvo se stavem přípravy materiálů (Výroční zpráva o činnosti UK, Výroční zpráva o hospodaření UK, aktualizace Dlouhodobého záměru UK, rozpočet UK na rok 2000) pro zasedání AS UK 12. května. Dne 25. dubna budou materiály projednány na rozšířeném kolegiu rektora a v předsednictvu AS UK, 27. dubna ve Vědecké radě UK a 10. května ve Správní radě UK.

 3. Byla diskutována problematika "zasíťování kolejí" a Internetu v souvislosti s minulým zasedáním AS UK.

 4. Doc. Geršl seznámil rektora se situací týkající se statutu Přírodovědecké fakulty UK.

 5. Předsednictvo přijalo usnesení k situaci na Přírodovědecké fakultě. Usnesení je přílohou tohoto zápisu.

 6. Doc. Geršl informoval o domluvě s předsedou ekonomické komise prof. Rokytou, že by v týdnu před květnovým zasedáním AS UK byla nabídnuta zájemcům z členů senátu schůzka, na které by se zevrubně probraly otázky týkající se sestavování návrhu rozpočtu (za účasti kvestora, příp. rektora).

 7. Doc. Geršl seznámil členy předsednictva s korespondencí senátu.

 8. Mgr. Jelínek informoval o výjezdním zasedání kolegia rektora.

 9. Mgr. Jelínek sdělil, že vedení UK zavádí jednotné číslování opatření rektora, na adrese www (bude upřesněna) budou všechna opatření rektora, provázaně budou zařazena i k dalším předpisům.

 10. Doc. Geršl seznámil předsednictvo s dopisem MUDr. Suchardy, kterým oznámil AS UK výsledek voleb na HTF, upozornil na nedostatečné informace od volební komise na HTF a požádal předsednictvo o doplnění hlavní volební komise o nového člena (členství zaniklo Tomáši Světlíkovi v důsledku jeho kandidatury do AS UK).
Stanovisko předsednictva AS UK ze dne 7. 4. 2000 k otázce Statutu Přírodovědecké fakulty UK 1. Předsednictvo AS UK se seznámilo se stanoviskem MŠMT ČR ze dne 18. února 2000 k výkladu příslušných ustanovení zákona o vysokých školách a s dopisem předsedy AS PřF ze dne 31. března 2000.

 2. S ohledem na názor AS PřF, který se k návrhu na ustanovení nezávislého experta pro výklad sporných ustanovení vyjádřil pouze v tom smyslu, že jde o vnitřní záležitost AS UK, dospělo předsednictvo AS UK k závěru, že další postup v této věci odporuje smyslu usnesení AS UK ze dne 10. 12. 1999, neboť to předpokládalo dohodu o osobě experta. Od ustanovení experta proto upouští.

 3. Předsednictvo AS UK se znepokojením konstatuje, že návrh statutu PřF UK nebyl po dvojím neschválení znovu předložen. Za neúnosné považuje prodlužování stavu, kdy fakulta nemá v rozporu se zákonem o vysokých školách nový statut. Tato skutečnost navíc velice problematizuje existenci Řádu přijímacího řízení a Rigorózního řádu PřF.

 4. K řešení této situace předsednictvo AS UK doporučuje:

    a. 

  řešit sporné ustanovení o omezení možnosti výkonu funkcí proděkanů a vedoucích kateder slovem "zpravidla" s tím, že očekává předložení příslušného návrhu (s náležitostmi podle čl. 23 Volebního a jednacího řádu AS UK) tak, aby jej bylo možné projednat na zasedání AS UK dne 12. května 2000,

    b. 

  v opačném případě zvážit zrušení usnesení AS UK ze dne 10. 12. 1999, pokud jím byl schválen Řád přijímacího řízení a Rigorózní řád PřF UK.

 5. Toto stanovisko se předkládá rektorovi, akademickému senátu a děkanovi PřF a legislativní komisi AS UK.
Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám