Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 11. května 2000

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 11. 5. 2000.


Přítomni: Dohalská, Geršl, Hanika, Mokrejš, Šobr


Omluveni: Staša


Hosté:

Ing. Kubíček, kvestor UK

Mgr. Jelínek, kancléř UK 1. Doc. Geršl seznámil předsednictvo s korespondencí senátu.

 2. Doc. Geršl informoval o stanovisku AS PřF k jednání o statutu fakulty, statut byl předložen v elektronické i tištěné podobě AS UK ke schválení a bude projednán legislativní komisí AS UK.

 3. Mgr. Pressl předložil návrh usnesení AS UK ve věci dopadu nového zákona o pobytu cizinců na UK. K návrhu proběhla podrobná diskuse. Přijaté usnesení bude odesláno ministerstvu školství ČR.

 4. Doc. Geršl informoval o stížnosti studentů ubytovaných na koleji Kajetánka II na průběh stavebních prací, v jejichž důsledku došlo ke snížení kvality ubytování. KaM žádosti o snížení kolejného z tohoto důvodu vyhovělo.

 5. Doc. Geršl informoval o vývoji kauzy doc. Bílého.

 6. Doc. Geršl informoval, že za členy dozorčí rady GA UK za AS UK byli navrženi prof. Hušek a prof. Bunc.

 7. Doc. Geršl informoval o stanovisku ekonomické komise k předkládaným materiálům Výroční zpráva o činnosti UK 1999, Výroční zpráva o hospodaření UK 1999 a Návrhu rozpočtu UK pro rok 2000.

 8. Prof. Dohalská seznámila předsednictvo se stanoviskem ediční komise, která žádné připomínky k předkládaným dokumentům nemá.

 9. Doc. Šobr sdělil, že studijní komise nemá žádné připomínky k předkládaným materiálům.

 10. Doc. Geršl poděkoval Mgr. Hanikovi, Bc. Mokrejšovi a J. Petráčkovi za pokračování jednání v uplatnění usnesení senátu o využití elektronických médií členy senátu. Bude připravena nová forma www stránek AS UK. Technické zabezpečení bude nadále realizovat ÚVT.

 11. Kvestor seznámil předsednictvo se stavem připomínek k Návrhu rozpočtu UK pro rok 2000.

 12. Prof. Dohalská diskutovala s kvestorem otázku zahraničních cest na základě meziuniverzitních dohod. Kvestor poukázal na existenci mechanismu mezifakultního vyrovnání.

 13. Otázka zasíťování kolejí je perspektivně řešena podanými granty případně v rámci činnosti PASNETu. Další alternativou je možnost zahrnutí části nákladů do výše kolejného při příležitosti jiných stavebních činností na kolejích. Je reálné začít již letos i s použitím stávajících prostředků v rozpočtu pro rok 2000.

 14. K výroční zprávě o hospodaření UK za rok 1999 nebyly členy senátu vzneseny připomínky. Pan kvestor informoval, že Správní rada UK požaduje audity na veškeré hospodaření.

 15. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 1999 - informoval Mgr. Jelínek - došlo k doplnění údajů za ETF, dále pouze technické opravy. Připomínky senátorů byly komentovány kancléřem a některé byly zapracovány.

 16. Aktualizaci dlouhodobého záměru UK Správní rada UK ocenila, vědecká rada UK vznesla několik návrhů, které byly zapracovány (zvýšit úspěšnost doktorského studia, zdůraznit význam studentských vědeckých konferencí apod.). Dále byly zapracovány některé připomínky členů AS UK a provedeny technické opravy včetně věcných doplnění.

 17. Předsednictvo diskutovalo návrh na zapracování přímých podpor studentům na bydlení a stravu do Dlouhodobého záměru UK. Vzhledem ke komplexnosti problému bude tento námět dále projednáván v Sociální komisi AS UK a dalších příslušných orgánech.

 18. Kvestor seznámil předsednictvo se souhlasem Správní rady se smlouvami, které již byly v AS UK projednány.

 19. Mgr. Jelínek informoval o současném stavu projednávání návrhu novely vysokoškolského zákona.

 20. Předsednictvo bylo informováno o jmenování Mgr. Jelínka tajemníkem Správní rady UK.

 21. Předsednictvo schválilo Pracovní verzi usnesení AS UK dne 12. 5. 2000.

 22. Předsednictvo na návrh předsedy studijní komise Doc. Šobra jmenovalo členem studijní komise doc. Mareše.

 23. Příští zasedání předsednictva se koná 19. 5. 2000 v 10.00 h. na sekretariátu AS UK.Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám