Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 17. července 2000

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 17. 7. 2000


Přítomni:

Dohalská, Geršl, Šobr


Omluveni:

Mokrejš, Staša


Hosté:

Prof. Wilhelm, rektor

Mgr. Jelínek, kancléř  1. Předsednictvo projednalo Zápis ze zasedání AS UK z 9. 6. 2000.

  2. Rektor UK informoval o přípravě rozpočtu pro rok 2001. Podle dosavadních informací se celkový předpokládaný nárůst kapitoly MŠMT pro příští rok pohybuje na úrovni 5 miliard, z nichž by pro vysoké školy mělo být určeno 700 milionů. Tato situace by znamenala rozpočtový deficit, který by ohrozil základní provoz vysokých škol.

  3. Doc. Sokol bude rektorem UK pověřen převzetím práv a povinností děkana nově zřízené FHS. V této souvislosti předsednictvo AS UK pokládá za účelné, aby zástupci této fakulty do AS UK byli zvoleni v rámci voleb do 1. sboru.

  4. Zástupci Kongregace pro katolickou výchovu v Římě prověří na začátku října t.r. současnou situaci na KTF, a na základě získaných poznatků Kongregace zaujme stanovisko ke jmenování děkana této fakulty.

  5. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí Zápis z jednání AS 2. LF.

  6. Vzhledem k tomu že doc. Vágnerová převzala funkci proděkanky HTF, nastupuje na její místo do AS UK náhradník JUDr. M. Kučera.

  7. Děkan PedF doc. Vašák informoval AS UK o tom, že pracovní poměr doc. J. Bílého na fakultě končí k 31. 8. 2000.

  8. Předsednictvo se seznámilo s korespondencí senátu.Doc. MUDr. Vladimír Geršl,CSc.

předseda AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám