Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 1. září 2000

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 1. 9. 2000


Přítomni:

Dohalská, Geršl, Mokrejš, Staša, Šobr


Hosté:

prof. Wilhelm, rektor UK

Mgr. Jelínek, kancléř UK

prof. Sokol, pověřený děkan FHS

Mgr. Hanika 1. Předsednictvo se seznámilo s korespondencí senátu.

 2. Rektor informoval o stavu areálu v Jinonicích (dne 5. října ve 14.30 bude slavnostní otevření areálu).

 3. Informace rektora o situaci na KTF - Kongregace pro katolickou výchovu v Římě se vyjádří k situaci na KTF po návštěvě představitelů Kongregace, která se uskuteční v říjnu. Pověření prof. Polce funkcí děkana platí prozatím do 30. září.

 4. Rektor UK konstatoval, že přijímací řízení proběhlo celkově úspěšně, se snahou o maximální transparentnost. Došlo pouze k menším problémům, které se napravují. Řízení ještě pokračuje na FF a PF. Rektor mj. ocenil nové vedení PF za přístup a komplexní změnu přijímacího řízení.

 5. Prof. Sokol zdůraznil, že pozornost by se měla dále věnovat statistickému vyhodnocení úspěšnosti v jednotlivých termínech přijímací zkoušky. Dále upozornil na možnost určitých komplikací, které aplikace nového řádu přijímacího řízení může přinést z hlediska čerpání řádných dovolených zaměstnanců.

 6. Prof. Dohalská doporučuje lepší mediální reakce na některé neadekvátní údaje týkající se UK. Doc. Šobr vyzval ke zlepšení práce v oblasti "public relation" a zeptal se na politiku UK v tomto směru. Rektor sdělil, že UK se tím koncepčně zabývá, zásadní diskuse proběhne v souvislosti s prosincovým výjezdním zasedáním. Personální obsazení odboru vnějších vztahů není dosud vyřešeno.

 7. Ubytování v kolejích je stále komplikovanější. Bylo podáno 899 žádostí k přezkumnému řízení studentů 2. a vyšších ročníků. Z toho 515 studentů je ubytováno, zbývá 390 neubytovaných v Praze, 101 studentů v Hradci Králové a více než 50 studentů v Plzni (čísla se stále mění v průběhu doplňovacího řízení). Počet žádostí studentů budoucích prvních ročníků byl 2494, z toho v 1. kole bylo ubytováno 1666. Přezkumné řízení bude koncem září. Vedení UK počítá s pronájmem asi 150 lůžek. Poplatek studenta by měl však být jen o něco vyšší než kolejné, zbytek uhradí UK. S těmito náklady se předem nepočítalo, jedná se o dočasné ubytování, smlouvy by měly být ukončeny do 15. prosince, celkem budou náklady činit cca nejvýše 1 mil. Kč. Doc. Šobr a M. Mokrejš v této souvislosti apelovali na dobrou práci administrativy, aby sledovala uvolněná místa a minimalizovala tak náklady. Rektor jednal s ministrem o kritické situaci v ubytovacích kapacitách. Proběhne jednání s primátorem na stejné téma. Systémové řešení však bude nevyhnutelné. Stát by měl již v rozpočtu počítat s prostředky na obnovu a rozvoj kolejí. Další požadavky na ubytovací kapacity vzniknou jak v souvislosti s programy mezinárodní výměny tak s dalším žádoucím nárůstem počtu studentů UK.

 8. Dále rektor vyzval k zahájení diskuse o obsahu a formě vysokoškolského studia. Má-li být naše vysoké školství v rámci Evropy aktivním účastníkem Evropské univerzitní sítě, pak musí neprodleně zahájit přímé kroky ke své restrukturalizaci. Pro UK je nezbytné definovat v nové soustavě svoji pozici a také tento proces restrukturalizace ovlivňovat. Zahájení těchto prací nelze dále odkládat, v rámci UK již byla zahájena přípravná činnost, která bude rychle rozvíjena a postupně konkretizována pro jednotlivé oblasti univerzitních aktivit. Celková koordinace těchto prací by měla směřovat celý proces k obsáhlé zásadní diskusi na společném zasedání orgánů UK ještě v letošním roce. Koncepci činnosti UK pro jednotlivé oblasti se budou věnovat pracovní skupiny, složené ze zástupců AS UK, VR UK, děkanů fakult a ředitelů součástí, garantů studijních programů, avšak rovněž i dalších členů akademické obce, kteří projeví o tuto práci zájem. Ve dnech 26. a 27. září bude výjezdní zasedání kolegia rektora a děkanů UK, kterého se zúčastní též předseda AS UK, a na kterém bude hlavním tématem diskuse nad těmito možnostmi. Doc. Geršl konstatoval, že považuje tuto aktivitu za velmi důležitou a - z hlediska další existence UK - za zásadní záležitost, kde podíl senátu je esenciální.

 9. Kancléř UK informoval o pokračování práce na informačním systému UK a jeho naplňování. Je jasný harmonogram prací, který se plní.

 10. Prof. Sokol oznámil, že - vzhledem k pověření výkonem funkce děkana FHS - rezignuje na členství v AS UK. Na návrh předsedy legislativní komise jmenovalo předsednictvo AS UK prof. Sokola členem této komise na dobu jednoho roku.

 11. Prof. Sokol seznámil předsednictvo se stavem procesu ustavení samosprávných akademických institucí FHS.

 12. Prof. Sokol dále oznámil, že volby AS FHS budou v polovině listopadu. Aktuálním problémem je složení komisí pro státní zkoušky, které je třeba doplnit a FHS dosud nemá vědeckou radu, která by je mohla schválit. Vyřeší se za účasti stávající vědecké rady IZV.

 13. Předsednictvo žádá rektora, aby podal AS UK návrh na zařazení FHS do 1. sboru pro účely voleb do AS UK (změna Statutu UK).

 14. Dále prof. Sokol informoval o způsobu plánovaného zániku IZV a o svém záměru zapsat do statutu FHS možnost spojit hlasování akademického senátu o jistých otázkách s vyslovením důvěry děkanovi.

 15. JUDr. Staša informoval o přesunu zasedání legislativní komise na 13. září.

 16. Předsednictvo doporučilo, aby se (vzhledem k osobnímu pozvání, které dostali na konferenci v Římě) zúčastnili J. Petráček a E. Horáková konference v Belgii - setkání zástupců studentů skupiny MOSAIC - jako zástupci studentské komory AS UK.

 17. Předsednictvo diskutovalo členství pracovníků dalších součástí UK v akademické obci. Předsednictvo žádá rektorát o vypracování seznamu akademických pracovníků dalších součástí UK, dle možnosti včetně charakteristiky jejich pedagogické a vědecké činnosti.

 18. Martin Mokrejš informoval o stavu tvorby el. konferencí senátu, zpráva bude podána na AS UK dne 20. října.

 19. Příští zasedání předsednictva se koná 2. října v 16.00 h.Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám