Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 19. října 2000

Zápis ze zasedání předsednictva dne 19. 10. 2000

Přítomni:

Dohalská, Geršl, Staša, Šobr


Hosté:

prof. Wilhelm, rektor

Mgr. Jelínek, kancléř

Mgr. Hanika 1. Předsednictvo projednalo návrhy změn vnitřních předpisů fakult.

 2. Předsednictvo projednalo návrh vzoru formuláře pro změny vnitřních předpisů fakult.

 3. Kancléř informoval o výjezdním zasedání vedení UK, AS UK a Vědecké rady UK v Seči ve dnech 30. 11. až 2. 12. 2000.

 4. Kancléř informoval o vydávání Věstníku Univerzity Karlovy, který bude vycházet dle potřeby. Obsahem by měly být důležité aktuální informace týkající se praktického fungování univerzity.

 5. Mgr. Václav Hájek byl pověřen vedením odboru vnějších vztahů UK.

 6. Kancléř informoval, že závěrečná zpráva o přijímacím řízení by měla být hotova v polovině listopadu a o projektu databáze předmětů vyučovaných na UK, který předpokládá vytvoření souhrnu údajů ze studijní problematiky k podpoře rozvoje nových přístupů (ECTS, strategické směřování UK). Dále informoval o skutečnosti, že se podařilo sehnat ubytovací kapacitu pro studenty UK v další ubytovně.

 7. Doc. Geršl se dotázal na stav vypracování seznamu akademických pracovníků dalších součástí UK (včetně charakteristiky jejich pedagogické a vědecké činnosti). Kancléř odpověděl, že seznam bude k dispozici příští týden.

 8. Doc. Geršl informoval o problematice voleb do AS UK na součástech UK - kontaktními osobami za předsednictvo a sekretariát AS UK při realizaci voleb budou dr. Staša, dr. Petráček a pí. Křížová.

 9. Rektor informoval o situaci v Jinonicích, o přijímacím řízení a o stavu příprav rozpočtu na příští rok.

 10. Rektor dále informoval o průběhu vizitace na KTF. Byly předloženy návrhy na proces posílení pedagogického sboru, počtu studentů a zlepšení ekonomické situace za předpokladu předložení perspektivy rozvoje fakulty. Prof. Polc je pověřen výkonem funkce děkana nejpozději do 31. 12. 2000. KTF dosud nepředložila AS UK ke schválení nové vnitřní předpisy.

 11. Na dotaz doc. Geršla, který se týkal přípravy výjezdního zasedání, představil rektor rámcový program tohoto zasedání:

 12. Ve čtvrtek zařazení do sekcí a úvodní jednání v sekcích, v pátek dopoledne zasedání sekcí, po poledni případně krátké plenární zasedání. Zasedání AS UK a VR UK se předběžně plánuje na páteční odpoledne. Večer další jednání v pracovních skupinách. V sobotu přijetí závěrů na plenárním zasedání.

 13. Předsednictvo diskutovalo návrh Unie svobody týkajícího se zavedení školného na vysokých školách. Dr. Staša upozornil na potřebu diskuse k celé novele vysokoškolského zákona.

 14. Mgr. Hanika se zeptal na rozvoj informačního systému UK, kancléř vysvětlil postup a vyjasnil některé termíny.

 15. Předsednictvo diskutovalo problematiku doporučujících kritérií pro habilitační a jmenovací řízení na UK.

 16. Předsednictvo se seznámilo s korespondencí senátu.

 17. Příští jednání předsednictva se koná dne 10. 11. 2000 od 12 hodin na sekretariátu AS UK.Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám