Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 20. září 2001

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 20. 9. 2001


Přítomni:

Dohalská, Geršl, Skyba, Staša, Šobr


Hosté:

Prof. Wilhelm, rektor UK

RNDr. Jelínek, kancléř UK


 1. Předsednictvo diskutovalo návrhy změn vnitřních předpisů – Organizační řád Agentury RVŠ a změnu Studijního a zkušebního řádu HTF.

 2. Předsednictvo se seznámilo s rozpracováním záměru novely Volebního a jednacího řádu AS UK.

 3. Doc. Geršl informoval o materiálu, předloženém kvestorem, ke schválení AS UK, týkajícího se dvou smluv o pronájmu nebytových prostor.

 4. Předsednictvo projednalo návrh programu zasedání pléna AS UK dne 12. října 2001.

 5. Prof. Wilhelm informoval o tom, že MŠMT nedostálo písemnému závazku financovat nárůst počtu studentů o 9 % (první 3 ročníky) resp. o 3% (vyšší ročníky) vůči stavu k 31. 10. 2000 ani záruce navýšit rozpočet na VŠ o dvě miliardy Kč. Rektor požádal jménem ČKR premiéra o schůzku, která proběhne příští týden. V této souvislosti předsednictvo diskutovalo o možnostech dalšího postupu.

 6. Prof. Wilhelm krátce informoval o veřejném slyšení k problematice vysokého školství v Senátu Parlamentu ČR.

 7. Rektor dále informoval o stavu reakreditace studijních programů na KTF.

 8. Dr. Jelínek seznámil předsednictvo s přípravou Informačního systému UK. Studii proveditelnosti posoudila již Oponentní rada, která ji jednomyslně schválila. Materiál byl projednán poradou tajemníků. Na 9. října je plánována prezentace studie v 16 hod. v Karolinu pro členy AS UK i další zájemce z řad UK. Implementace bude probíhat ve dvou etapách s tím, že v první bude řešen vlastní systém, jeho zabezpečení, personalistika a studijní agenda. Dr. Jelínek poděkoval autorům studie a ocenil podíl fakult, které se formou konzultací na tvorbě studie podílely.

 9. Kancléř dále informoval o přípravě materiálu k další strategii v oblasti Kolejí a Menz UK. Je nutné provést marketingový a sociologický průzkum mezi studenty. Předsednictvo diskutovalo o nejvhodnějším způsobu provedení tohoto průzkumu.

 10. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

 11. Příští jednání předsednictva se koná 11. října v 17 hod. v sekretariátu AS UK.
Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám