Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 3. května 2002

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 3. 5. 2002


Přítomni:

Geršl, Hála, Hampl, Kočvarová, Staša, Šobr


Hosté :

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


 1. Doc. Hampl přivítal členy předsednictva a přítomné hosty.

 2. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

 3. Předsednictvo vyhlásilo doplňovací volby do AS UK na 3. LF UK. Konkrétní termín a místo nebo místa konání voleb stanoví akademický senát fakulty.

 4. Předsednictvo postoupilo dopis studentů ubytovaných v Hradci Králové Sociální komisi AS UK.

 5. Předsednictvo vzalo na vědomí dopis studentů oboru Pedagogika neslyšících na FF UK.

 6. Předsednictvo se zabývalo problematikou udělování doktorátů honoris causa.

 7. Předsednictvo stanovilo termín příštího zasedání předsednictva na 16. 5. 2002.

 8. Rektor informoval o přípravách rozpočtu UK na rok 2003. Prioritou bude zvýšení počtu financovatelných studentů doktorských programů.

 9. Rektor informoval o aktuální situaci na KTF UK, rektor jmenoval některé nové členy vědecké rady fakulty. Intenzivně se pracuje na přípravě nových podkladů pro novou akreditaci magisterských studijních programů. V případě odnětí akreditace v programů doktorského studia bude studentům nabídnuta možnost pokračovat na Univerzitě Palackého v Olomouci. Tato záležitost se týká cca 15 studentů. Studijní program Náboženské nauky se připravuje akreditovat jako program bakalářský. Akreditace navazujícího magisterského programu se plánuje příští rok.

 10. Začátkem června se plánuje svolání kolegia rektora rozšířeného o děkany fakult a předsedu AS UK.

 11. Kancléř informoval o přípravě výročních zpráv UK za rok 2001.

 12. Kvestor informoval o Výroční zprávě o hospodaření UK za rok 2001.

 13. Kancléř informoval o návrzích změn vnitřních předpisů UK.

 14. Kancléř informoval o připravované aktualizaci dlouhodobého záměru UK.

 15. Předsednictvo diskutovalo harmonogram volby rektora UK pro období 2003/2006.

 16. Předsednictvo navrhlo program zasedání AS UK dne 17. 5. 2002.


Doc. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal: J. PokornýPoslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám