Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 14. dubna 2005

Zápis ze zasedání předsednictva ze 14. dubna 2005, 16:00


Přítomní členové předsednictva:

Hampl, Jareš, Hála, Royt, Vychytil


Hosté zasedání:

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. rektor

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Oldřich Řeháček, předseda sociální komise AS UK


  1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu.

  2. Rektor informoval o odhodlání MŠMT financovat některé výzkumné záměru, které byly v hodnocení zařazeny do skupiny C, financovány by tak byly mzdové náklady mladých akademických pracovníků PřF, PedF a MFF. Ministerstvo by uvolnilo přibližně 26 mil. Korun. Ve věci dotace na ubytování a stravování a na ubytovací stipendia a rok 2005 rektor obeznámil předsednictvo o přípravě jednání grémia MŠMT, ČKR, RVŠ a SK RVŠ o změně Zásad pro stanovení výše dotace pro období od roku 2006. Grémium těchto subjektů by mělo do konce června dojednat změnu v těchto pravidlech. Rektor dále upřesnil informace o snaze SK RVŠ, která se snaží na úrovni ministerstva (přesnou formulací dotační smlouvy) zamezit tomu, aby některá vysoká škola nepoužila prostředky určené na ubytovací stipendia na jiné účely.

  3. Předseda sociální komise informoval předsednictvo AS UK o jednání sociální komise, která se podílí s vedením UK na přípravě systému rozdělování dotace na ubytovací stipendia. Vzhledem ke sporným otázkám se sociální komise rozhodla podpořil obecnější návrh, který by mohl být v legislativním procesu doplněný případnými pozměňovacími návrhy, o kterých rozhodne plénum AS UK. Prioritu sociální komise je podpořit sociálně slabé studenty.

  4. Předsednictvo AS UK projednalo další postup AS UK, který by umožnil schválit změnu Stipendijního řádu UK. Rozhodlo posunout termín červnového zasedání AS UK z 10. června 2005 na 3. června 2005. Tato skutečnost nebude mít vliv na předkládaní materiálů, kterých lhůta předložení je delší než dva týdny. Předsednictvo současně navrhlo AS UK zkrácení lhůty pro projednání návrhu změny Stipendijního řádu UK na šest týdnů.

  5. Předsednictvo AS UK podle čl. 2 odst. 2 Volebního a jednacího řádu AS UK po vyslechnutí vyjádření předsedy sociální komise hlasováním (pro 1, proti 1, zdrželi 3) rozhodo nejmenovat Ondřeje Černého (PřF) členem sociální komise, který byl navržený třemi členy komise.

  6. Příští zasedání předsednictva se bude konat 7. dubna 2005 v 17:00.Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UK v Praze


Zapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám