Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 26. dubna 2005

Zápis ze zasedání předsednictva ze 14. dubna 2005, 16:00


Přítomní členové předsednictva:

Hampl, Jareš, Hála, Royt, Vychytil


Hosté zasedání:

Ing. Josef Kubíček, kvestor

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu.

 2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignaci Petra Breziny (FHS) na funkci náhradníka ve SK RVŠ.

 3. Předsednictvo AS UK se zabývalo přípravou pořadu jednání zasedání AS UK 13. května 2005.

 4. Předsednictvo AS UK projednalo závěry pracovní schůzky předsednictva AS UK, Sociální komise AS UK a vedení UK na téma „dotace na ubytování a jejich změna pro rok 2006“, které se konalo 25. dubna 2005 v Císařském sále Karolina a přijalo následující usnesení:

  „Předsednictvo AS UK v souladu se závěry pracovní schůzky předsednictva AS UK, Sociální komise AS UK a vedení UK z 25. dubna 2005 navrhuje proporcionální rozdělení prostředků na ubytování mezi vysoké školy; jedinými kritérii by měly být: prezenční forma studia a nepřekročení standardní doby studia navýšené o jeden rok. Univerzita Karlova považuje tento klíč pro rozdělování dotací na ubytování za spravedlivější, přehlednější a v mnoha bodech lepší než stávající systém rozdělování dotací. Hlavní problémy stávajícího systému vidíme především v tomto:

  1. Současná kritéria obsahují požadavek trvalého bydliště mimo okres sídla školy nebo mimo hlavní město Prahu. Místo trvalého pobytu je závislé jen na vůli každého občana, který se může přihlásit kdekoliv v celém státě. Je údajem čistě administrativní povahy, které nevypovídá nic o reálném místě jeho bydliště. Zařazovat toto umělé a arbitrární kritérium do vyhlášky je proto zcela pochybené.

  2. Současné kritéria obsahují požadavek, aby studen jemuž bude přiznáno stipendium byl ve svém prvním studijním oboru. Kritérium prvního studijného programu studenty, kteří usilují o lepší vzdělání a potažmo diskriminuje škoy, které mají na své študenty vyšší nároky. S tímto kritérium proto zásadně nesouhlasíme. Problém „věčných studentů“ je možné řešit jiným způsobem, například omezením vyplácení stipendia studentům, kteří nepřekročili standardní dobu studia prodlouženou o jeden rok.

 5. Kvestor informoval o výsledcích žádostí o prostředky z ukazatele M a ukazatele F fondů MŠMT. Dále informoval o přípravě zprávy o hospodaření UK a o opatření rektora, kterým se stanoví výše cen za ubytování na kolejích UK.

 6. Kancléř informoval o průhěbu registrace Vnitřního mzdového předpisu a Řádu vysokoškolské koleje. Dále informoval o dotazech na výklad Studijního a zkušebního řádu UK.

 7. Příští zasedání předsednictva se bude konat 13. května odpoledne.Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UK v Praze


Zapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám