Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 30. září 2003

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 30. září 2003

Přítomní členové předsednictva:

Hála, Hampl, Royt, Staša, Trnka


Hosté zasedání:

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK  1. Prof. Hampl přivítal členy předsednictva a přítomné hosty.

  2. Mgr. Kudláček seznámil členy předsednictva se svou kritikou průběhu letošních přijímacích zkoušek na Právnické fakultě UK a navrhl k tomu svolat mimořádné zasedání AS UK. PF UK uznala některé námitky uchazečů o studium na vyhodnocení testu za oprávněné a přijala je ke studiu, další uchazeči byli přijati rektorem. Předsednictvo se rozhodlo zařadit problematiku, přijímacího řízení na UK do diskuse na výjezdním zasedání AS UK především s ohledem na problémy, které se letos na některých fakultách UK vyskytly.

  3. Rektor UK seznámil členy předsednictva s plánem zřízení Univerzity evropského sjednocení se sídlem v Praze, která by byl zaměřena na společensko-vědní obory. Jedná se o iniciativu politické reprezentace, která o pomoc požádala rektora UK. Nad univerzitou by garanci převzalo několik významných evropských univerzit, včetně UK.

  4. Kancléř UK informoval členy předsednictva o přípravách výjezdního zasedání AS UK. Jedním ze zásadních bodů programu bude diskuse o Dlouhodobém záměru UK pro léta 2004-2006. Připraveny budou i materiály k otázkám studia, vědy, vnějších vztahů, zahraničních otázek, sociální problematiky, mzdového předpisu a pravidel hospodaření.

  5. Předsednictvo diskutovalo o organizaci výjezdního zasedání AS UK.

  6. Kancléř UK informoval o předložení dvou dílčích změn vnitřních předpisů UK – Grantového řádu Uk a Řádu pro udělování doktorátu honoris causa UK. Předsednictvo rozhodlo o zkrácení lhůty pro připomínkovací řízení změny Grantového řádu UK. Stanoviska budou dle čl. 22 Volebního a jednacího řádu AS UK předložena do 22. října 2003 a pozměňovací návrhy členů AS UK do 29. října 2003.

  7. Další zasedání předsednictva se koná 23. října 2003 ve 14.00.
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Předseda AS UK


Zapsal:

M. Pelíšek, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám