Opatření rektora UK č. 26/2008

Název:

Zvýšení limitů pro stipendia na Univerzitě Karlově

K provedení:

Čl. 16 odst. 1 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

13. říjen 2008


Zvýšení limitů pro stipendia na Univerzitě Karlově


Čl. 1

Stipendia za vynikající studijní výsledky


Rozmezí celkové částky stipendia za vynikající studijní výsledky (čl. 3 odst. 1 písm. a) a čl. 4 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "stipendijní řád")], kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce, je 9 450 až 18 900 Kč.
Čl. 2

Účelové stipendium


Celkový limit částky účelového stipendia (čl. 3 odst. 1 písm. b) a čl. 5 stipendijního řádu), kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce, je

  a. 

31 500 Kč, jde-li o mimořádné stipendium za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, sportovní, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí (čl. 5 odst. 1 písm. a) stipendijního řádu),

  b. 

21 000 Kč, jde-li o stipendium v případě mimořádné situace studenta (čl. 5 odst. 1 písm. b) stipendijního řádu),

  c. 

52 500 Kč, jde-li o stipendium na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí (čl. 5 odst. 1 písm. c) stipendijního řádu),

  d. 

42 000 Kč, jde-li o stipendium v případech hodných zvláštního zřetele, jako je účast na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, působení v laboratořích, podíl při rozvoji informačních technologií nebo na mezinárodní spolupráci a dalších (čl. 5 odst. 1 písm. d) stipendijního řádu).Čl. 3

Doktorandské stipendium


  1. V prvním roce prezenční formy studia výše doktorandského stipendia (čl. 3 odst. 1 písm. c) a čl. 6 odst. 2 stipendijního řádu) činí 6 050 Kč měsíčně.

  2. Ve druhém a třetím, popřípadě čtvrtém, roce prezenční formy studia rozmezí výše doktorandského stipendia (čl. 3 odst. 1 písm. c) a čl. 6 odst. 3 stipendijního řádu) činí 7 300 až 11 000 Kč měsíčně.Čl. 4

Přechodná, společná a závěrečná ustanovení


  1. Toto opatření se vydává na základě čl. 16 odst. 1 stipendijního řádu.

  2. Věcný záměr tohoto opatření byl projednán na jednání rozšířeného kolegia rektora dne 29. září 2008.

  3. Akademický senát UK vyjádřil souhlasné stanovisko k věcnému záměru tohoto opatření dne 10. října 2008.

  4. Limity podle čl. 1 a 2 se poprvé použijí pro akademický rok 2008/09.

  5. Toto opatření nabývá účinnosti dne 13. října 2008, s výjimkou čl. 3, který nabývá účinnosti dne 1. ledna 2009.V Praze dne 13. října 2008

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám