Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 30. září 2008

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 30. září 2008


Přítomní členové předsednictva:

Hála, Jeřábek, Royt, Staša;


Přítomní hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., J. M. rektor UK;

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK;

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK; 1. Předsednictvo AS UK schválilo zápis ze svého zasedání, které se konalo dne 8. září 2008.

 2. Předsednictvo AS UK uvítalo informaci o zvolení bc. Jána Říhy, delegáta Univerzity Karlovy, předsedou Studentské komory rady vysokých škol a novému předsedovi komory srdečně blahopřeje.

 3. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Doručeno bylo:

  • Pozvánka na slavnostní otevření části rekonstrukce budovy děkanátu 1. LF UK.

  • Akademický bulletin č. 9.

  • Faktura za čištění vodojemu umístěného na sekretariátu AS UK.

  • Zápis ze zasedání vědecké rady UK ze dne 26. června 2008.

  • Objednávka triček UK pro Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích.

  • Oprava výtisků Výroční zprávy o činnosti Univerzity Karlovy, strany 101 a 160.

  • Sborník za obratové středisko za měsíc srpen.

  • Oprava výroční zprávy bude distribuována členům AS UK před zasedáním AS UK dne 10. října 2008

  • Podkladové materiály pro zasedání AS UK 10. října 2008: návrh na jmenování prof. MUDr. Vladislava Třešky, DrSc., členem Vědecké rady UK; návrh na úpravu limitů pro stipendia na UK; návrh na odpis části nesplacené pohledávky vůči škole Taneční centrum Praha-konzervatoř; návrhy smluv (celkem 8 návrhů smluv).

 4. Předsednictvo AS UK vyslechlo informaci vedení univerzity.

  J.M. pan rektor předsednictvo informoval, že mgr. Ondřej Liška, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, zrušil svou účast na předem připravované schůzce s akademickou obcí Univerzity Karlovy. Setkání se mělo konat 7. října 2008. Dále pan rektor informoval o odeslání stanoviska Univerzity Karlovy k Bílé knize terciárního vzdělávání. Pan rektor pak stručně informoval o přípravě univerzitního návrhu řešení transformace fakultních nemocnic. Dále informoval o tom, že došlo ke změně ve složení Rady vlády pro vědu a výzkum. K tomuto kroku, který se stal bez předešlé konzultace a bez jakéhokoliv upozornění reprezentace vysokých škol, došlo pravděpodobně z iniciativy předsedy vlády.

  J. M. rektor pak informoval o přípravě státního rozpočtu na příští rok. Podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy by důsledkem navrhovaného rozpočtu pro vysoké školy mělo v této kapitole chybět 2 mld. korun. Podle České konference rektorů by mělo chybět až 3 mld. korun. Jednáním se podařilo rozpočet navýšit o 1 mld. korun.

  Pan rektor poté stručně informoval o obsahu předkládaných materiálů pro zasedání senátu.

  Pan rektor na závěr informoval o výsledku šanghajského hodnocení vysokých škol, kde Univerzita Karlova postoupila.

 5. Předsednictvo AS UK a vedení univerzity jednaly o přípravě výjezdního zasedání AS UK. Termín zasedání byl stanoven na dny 27. – 29. listopadu 2008. Místo konání zasedání by mělo být nedaleko Prahy, uvažuje se o místě v blízkosti Říčan, Roztok u Prahy nebo Berouna. Předsednictvo AS UK a vedení univerzity dále diskutovalo o programu výjezdního zasedání. Mimo standardní body programu, by senát měl jednat o otázce transformace Kolejí a menz a o budoucím rozvoji akademické obce Univerzity Karlovy (tzv. teze).

 6. Předsednictvo schválilo návrh programu zasedání senátu, které se bude konat dne 10. října 2008:

 7. Předsednictvo AS UK schválilo úpravu časového plánu zasedání v zimním semestru a sestavilo časový plán zasedání AS UK na letní semestr akademického roku 2008/2009 takto: 23. ledna, 13. února, 27. března a 22. května 2009.

 8. Pan kvestor informoval předsednictvo o záměru vedení univerzity více motivovat zaměstnance univerzity k zvýšenému vytváření doplňkové činnosti.

 9. Příští zasedání předsednictva se uskuteční 10. října 2008 v 9.00 na sekretariátu AS UK.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

Předseda AS UKZapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám