Opatření rektora UK č. 31/2008


Název:

Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu a o dodatku k diplomu

K provedení:

Čl. 11 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. leden 2009

[zrušeno OR č. 55/2017] s účinností od 1.9.2017


Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu a o dodatku k diplomu


Čl. 1


Tímto opatřením se na základě čl. 11 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze upřesňují podoba a údaje obsažené ve vysokoškolském diplomu a v dodatku k diplomu spolu s některými s těmito dokumenty spojenými úkony.Čl. 2

Diplom

 1. Název studijního programu a studijního oboru musí být v souladu s rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o akreditaci platným ke dni, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia, nebo její poslední část.

 2. Text diplomu je v latinském jazyce. Za překlad názvu akreditovaných studijních programů a studijních oborů všech forem studia do latinského jazyka odpovídá osoba pověřená prorektorem pro studijní záležitosti. Latinské znění textu diplomu spolu s překladem do českého jazyka je zveřejněno na webových stránkách UK.

 3. K výrobě diplomu je určen ruční papír s průsvitkou pečetě UK, opatřený pečetí UK a v souladu s § 57 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění (dále jen ZVŠ), státním znakem.

 4. Z předchozího studia absolventa lze v diplomu uvádět pouze tituly udělené podle ZVŠ.

 5. V případě akreditace udělené podle § 81 ZVŠ se název další právnické osoby (např. ÚEM AV ČR, v.v.i., VOŠIS) uvede v dodatku k diplomu. V textu diplomu se uvede věta: "Název další instituce zajišťující studium je uveden v dodatku k diplomu.".

 6. Na diplomu se uvádějí údaje platné ke dni vykonání státní zkoušky předepsané na závěr studia, nebo její poslední části:

    a. 

  jméno a příjmení (na základě písemné žádosti absolventa lze uvést také rodné příjmení; termín podání žádosti stanoví příslušná fakulta),

    b. 

  datum narození,

    c. 

  místo narození (u cizinců též stát s názvem v mezinárodním transkriptu),

    d. 

  datum vykonání státní zkoušky předepsané na závěr studia, nebo její poslední části,

    e. 

  celkový výsledek studia:

  v bakalářských a magisterských studijních programech: "prospěl", nebo "prospěl s vyznamenáním" ("summa cum laude"),

  v doktorských studijních programech: "prospěl" a

  ostatní údaje:

    a. 

  název univerzity a fakulty,

    b. 

  udělený titul a užívaná zkratka,

    c. 

  číslo diplomu a

    d. 

  podpisy: rektor UK (prorektor), děkan (proděkan) a promotor fakulty.

 7. Způsob předání diplomu mimo promoci:

  Absolvent, který se odmítl promoce zúčastnit, nebo se nemohl (ani v nejbližším dalším termínu) promoce zúčastnit, požádá písemně (s uvedením důvodu neúčasti) na fakultě o vyřazení z promoce. S vyplněným příslušným formulářem se absolvent dostaví na rektorát UK (Odbor pro studium a záležitosti studentů) k podpisu do matriční knihy absolventů (platí i v případě mimořádné promoce na fakultě). Na základě zde vystaveného potvrzení si absolvent převezme na fakultě diplom. Při předání diplomu podepíše promoční slib, který se zakládá do jeho spisového materiálu. Zastoupit absolventa může pouze osoba, která se prokáže úředně ověřenou plnou mocí. Absolventu je současně s vydáním diplomu vydán dodatek k diplomu.

 8. Nevyzvednuté diplomy fakulta po třech letech předává do Archivu UK.


Čl. 3

Dodatek k diplomu (Diploma supplement - DS)

 1. K výrobě DS je určen dvoulist formátu A3 s jedním vloženým listem (bod 8 - Informace o národním vysokoškolském systému). Papír je opatřen vodoznakem a vlákny, hlubotiskovým znakem UK, rastrovým podtiskem s irisem.

 2. Text DS je dvojjazyčný (čeština / angličtina). Text v českém jazyce je samostatně uveden pouze v názvu kvalifikace a uděleného titulu a v celkové klasifikaci kvalifikace. Návrh anglického názvu studijních programů a studijních oborů všech forem studia uvede fakulta v žádosti o udělení, resp. prodloužení akreditace.

 3. Struktura DS odpovídá modelu vytvořenému Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO/CEPES.

 4. Obsah je rozdělen do osmi částí:

    a. 

  informace o držiteli kvalifikace,

    b. 

  informace o druhu kvalifikace,

    c. 

  informace o úrovni kvalifikace,

    d. 

  informace o obsahu a dosažených výsledcích,

    e. 

  informace o funkci kvalifikace,

    f. 

  doplňkové informace,

    g. 

  potvrzení dodatku a

    h. 

  informace o národním vysokoškolském systému.

 5. V DS je uvedeno číslo diplomu, ke kterému byl vydán. DS se opatřuje kulatým razítkem UK a podpisem rektora (prorektora).
Čl. 4

Způsob vydání opisu - duplikátu dokladů o studiu


 1. Diplom


  Archiv Univerzity Karlovy vystaví na základě zápisu v matrice opis diplomu s textem:


  "Archiv Univerzity Karlovy v Praze potvrzuje na základě zápisu v matrice .......1, svazek ...., pag. ....., že pan/paní ........................ ukončil/a vykonáním ...........2 zkoušky dne ...... na ............. fakultě Univerzity Karlovy v Praze ......... studium ve studijním programu ........................, studijní obor ........................................ a podle zákona ...................... mu/jí byl udělen titul ........................ (ve zkratce ........).

  Toto potvrzení se vydává místo opisu .......3 diplomu číslo ......., vydaného dne ........ a má jeho platnost.".


  Opis je opatřen podpisy oprávněných osob, jimiž jsou archivář UK a kvestor UK, a kulatým razítkem. Opis je vydáván po zaplacení příslušného správního poplatku.


 2. Dodatek k diplomu


  Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK vystaví nový dodatek s označením "duplikát / duplicate" opatřený razítkem s textem: "Univerzita Karlova v Praze potvrzuje, že tento duplikát souhlasí s originálem a má jeho platnost", datumem, podpisem oprávněné osoby, kterou je kvestor s tím, že u předtištěného jména rektora v dodatku se uvede dovětek "v.r.". Duplikát je opatřen otiskem kulatého razítka.

  Duplikát je vydáván za úhradu ve výši ve výši 250,- Kč, jež je stanovena na základě cenové kalkulace.

1- např. bakalářů

2- např. státní závěrečné

3- např. bakalářského


Čl. 5


Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2009.


V Praze dne 3. prosince 2008


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK

.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám