Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 13. ledna 2009

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 13. ledna 2009


Přítomní členové předsednictva:

Jan Hála, Jan Royt, Richard Chudoba, Petr Hach, Josef Staša;


Přítomní hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., J. M. pan rektor UK;

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK;

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK;


 1. Předsednictvo AS UK projednalo došlou korespondenci senátu.

 2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace vedení UK.

  J.M.pan rektor informoval o personálních změnách na Univerzitě:

  - Pan prorektor prof. Bohumil Gaš se rozhodl kandidovat na funkci děkana Přírodovědecké fakulty. Z tohoto důvodu ke dni 5. lednu 2009 rezignoval na funkci prorektora pro vědeckou činnost. Pan rektor zváží případný návrh nového prorektora, který pravděpodobně předloží na únorové zasedání senátu.

  - Pan prof. Pavel Beneš, děkan Pedagogické fakulty se rozhodl k 31. prosinci 2008 rezignovat na svou funkci. Pan rektor pověřil po dohodě s Akademickým senátem Pedagogické fakulty výkonem děkanských funkcí paní proděkanku doc. Radku Wildovou.

  Pan rektor dále informoval o vývoji v problematice Bílé knihy terciárního vzdělávání. Náměstek ministra školství pro vysoké školy prof. Vlastimil Růžička se obrátil na Českou konferenci rektorů, aby vytvořila skupinu ve složení tří rektorů, kteří by monitorovali a spolupracovali na přípravě věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání. Předsednictvo ČKR se rozhodlo do této skupiny vyšle celé předsednictvo ČKR, které má šest členů.

  Na závěr svého vystoupení pan rektor informoval o jednáních, které inicioval s děkanem, akademickým senátem Filozofické fakulty a se členy AS UK zvolenými na Filozofické fakultě o otázce problematiky financování humanitních fakult. Pan rektor vyzval k větší koordinaci kroků se všemi univerzitními orgány, také s akademickým senátem univerzity.

  Pan kancléř informoval o přípravě poslanecké novely vysokoškolského zákona týkající se postihu za plagiátorství při získávání titulů a o projednávání návrhu novely zákona č. 130/2002 sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků.

 3. Předsednictvo AS UK projednalo přípravu zasedání senátu a schválilo návrh programu:

  1. Zahájení, určení skrutátorů, předání osvědčení novým členům

  2. Kontrola zápisu ze zasedání AS UK 28. listopadu 2008

  3. Zpráva o činnosti AS UK za rok 2008

  4. Vystoupení J.M. pana rektora UK a členů kolegia rektora UK

  5. Vnitřní předpisy univerzity

  6. Transformace Kolejí a menz

  7. Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2009

  8. Vnitřní předpisy fakult

  9. Smlouvy

  10. Návrh na vyjádření podpory usnesení AS FF UK

  11. Informace z pracovních komisí AS UK

  12. Informace z RVŠ

  13. Různé

 4. Příští zasedání předsednictva AS UK se uskuteční 23. ledna 2009, v 9:00 na sekretariátu AS UK.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám