Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 17. března 2009

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 17. března 2009


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Richard Chudoba, Josef Staša, Josef Šlerka, Petr Hach;


Přítomni hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, J. M. pan rektor

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu.

 2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace z vedení UK.

  J. M. pan rektor informoval o přípravě pátého kongresu Evropské univerzitní asociace, který Univerzita Karlova ve dnech 19. až 21. března 2009 hostí. Dále pan rektor informoval o průběhu projednávání novely zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře financování vědy a o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Vzhledem ke schválenému přílepku, který s novelou nesouvisí, se očekává, že v Senátu Parlamentu ČR tato novela schválena nebude. Hlavním důsledkem této novely by mělo být omezení veřejného financování institucí, které výsledky výzkumu neprodukují. Problematickou zůstává metodika posuzování výsledků výzkumu v oblasti humanitních a společenskovědních oborů, proto pan rektor jednal s humanitními fakultami UK o metodice hodnocení výsledku výzkumu na Univerzitě Karlově. Dále pan rektor informoval o jednání s vedením Národní knihovny o realizování smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a Národní knihovnou z května 2008. Nakonec pan rektor informoval a stručně zdůvodnil návrh na jmenování členů Vědecké rady UK.

  Pan kvestor a pan kancléř stručně uvedli další materiály předkládané k projednání akademickému senátu: návrh rozpočtu UK na rok 2009, návrh rozpisu státní neinvestiční dotace a příspěvku na UK v roce 2009, Návrh na založení obecně prospěšné společnosti Centrum primární prevence, opatření rektora.

  Předsednictvo AS UK pověřilo tajemníka AS UK postoupit materiály pro zasedání senátu ekonomické a sociální komisi.

 3. Předsednictvo AS UK projednalo návrh programu zasedání Akademického senátu dne 27. března 2009:

  1. Zahájení, určení skrutátorů, předání osvědčení novým členům, kontrola zápisů ze zasedání AS UK

  2. Vystoupení J.M. pana rektora UK a členů kolegia rektora UK

  3. Návrh na jmenování členů Vědecké rady UK

  4. Návrh rozpočtu UK na rok 2009

  5. Návrh rozpisu státní neinvestiční dotace a příspěvku na UK v roce 2009

  6. Návrh opatření rektora, kterým se mění zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů

  7. Návrh opatření rektor o dislokaci

  8. Návrh na založení obecně prospěšné společnosti Pražské centrum primární prevence

  9. Vnitřní předpisy fakult

  10. Informace z pracovních komisí AS UK

  11. Informace z RVŠ

  12. Informace o zamýšlené reformě terciárního vzdělávání

  13. Různé

 4. Předsednictvo projednalo přihlášení se a jmenovalo Jakuba Jeřábka za člena ekonomické, legislativní a sociální komise.

 5. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 27. března 2009 v 9:00 na sekretariátu senátu.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám