Zápis ze zasedání předsednictva AS UK 9. února 2010

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 9. února 2010

Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Josef Šlerka, Petr Just, Josef Staša, Jan Šatra;


Přítomni hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., J. M. pan rektor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK


 1. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci AS UK:

  • Návrh změny Statutu FSV (čj. 39a/2010)

  • Návrh Edičního řádu FSV (čj. 39b/2010)

  • Návrh na jmenování prorektorů UK (čj. 40/2010)

  • Návrh principů rozdělování prostředků a dotací na UK pro rok 2010 (čj. 41/2010)

  • Věcný záměru opatření rektora podle čl. 5 odst. 15 „Principů“- Podpora vysoce kvalitních monografií na UK (čj. 42/2010)

  • Návrhy smluv

   • Návrh na bezúplatný převod pozemku parc.č. ZE 502 v k. ú. Horní Malá Úpa z Pozemkového fondu ČR na Univerzitu Karlovu v Praze (čj. 43a/2010)

   • Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uložení, provozu, údržby a oprav komunikačního zařízení v části pozemků parc. č.214/16, parc. č. 214/20, parc. č. 214/32 a st. parc. č. 1339/1 v k. ú. Hradec Králové ve prospěch společnosti Magnalink, a. s. (čj. 43b/2010)

   • Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích st. parc. č. 1/1 a parc. č. 3, oba v k. ú. Poděbrady, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (čj. 43c/2010)

  Předseda AS UK pověřil tajemníka senátu, aby materiály pod písmeny d), e) a f) zaslal k projednání Ekonomické komisi.

 2. Předsednictvo AS UK jmenovalo doc. Petra Hacha (1.LF) členem Legislativní komise a bc. Jana Šimka (MFF) členem Sociální komise.

 3. Předsednictvo AS UK jmenovalo mgr. Richarda Chudobu, mgr. Miroslava Jašurka, mgr. Jána Říhu a JUDr. Oldřicha Řecháčka extramurálními členy Sociální komise a PhDr. Ludmilu Trunečkovou extramurální členkou Ediční komise.

 4. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace J. M. pana rektora UK.

  J. M. pan rektor informoval o svém záměru nově jmenovat prorektory UK: prof Milan Tichý – prorektor pro výstavbu; prof. Ivan Jakubec – prorektor pro doktorské studium a akademické kvalifikace a prof. Martin Prudký - prorektor pro studijní záležitosti, a záměru, aby ve svých funkcích nadále fungovali prof. Petr Volf - prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost; doc. Michal Šobr - prorektor pro vnější vztahy; prof. Jan Škrha - prorektor pro zahraniční styky a mobilitu a prof. Stanislav Štech – prorektor pro rozvoj.

  Dále pan rektor informoval o návrhu principů rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2010. V letošním kalendářním roce byl návrh mechanismu rozdělování prostředků uvnitř UK mnohem náročnější.

  Pan kancléř uvedl návrh Principů rozdělování principů a dotací na UK pro rok 2010 podrobněji a informoval o průběhu projednávání návrhu na rozšířeném kolegiu rektora UK dne 8. února 2010.

  Pan kvestor informoval o předkládaných návrzích smluv.

 5. Předsednictvo AS UK navrhlo program zasedání AS UK dne 19. února 2010:

  1. Zahájení, předání osvědčení novým členům, určení skrutátorů

  2. Kontrola zápisů ze zasedání AS UK 5. února 2010

  3. Vystoupení J. M. pana rektora UK

  4. Představení kandidátůna funkce prorektorů UK

  5. Principy rozdělování příspěvků a dotace na rok 2010

  6. Podpora vysoce kvalitních monografií na UK

  7. Smlouvy

  8. Vnitřní předpisy fakult

  9. Informace z pracovních komisí AS UK

  10. Informace z RVŠ

  11. Různé

 6. Předsednictvo AS UK sestavilo časový plán zasedání AS UK v letním semestru akademického roku 2009/2010 a zimním semestru akademického roku 2010/2011 takto:

  26. března, 28. května, 15. října, 3. prosince 2010 a 21. ledna 2011.

 7. Příští zasedání předsednictva AS UK se budou konat 19. února 2010 v 9:00, 16. března 2010 v 17:30, 26. března 2010 v 9:00, 18. května 2010 v 17:30 a 28. května 2010 v 9:00 na sekretariátu senátu.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám