Zápis ze zasedání předsednictva AS UK 18. května 2010

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 18. května 2010


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Josef Šlerka, Petr Just, Ondřej Suchánek, Josef Staša, Jan Šatra;


Přítomni hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., J. M. pan rektor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK


 1.   a. 

  Předsednictvo ASUK zkontrolovalo doručenou korespondenci AS UK

  • návrh dílčích změn předpisů Univerzity Karlovy v Praze: Studijního a zkušebního řádu UK, Přílohy č. 5 Statutu UK (Řádu přijímacího řízení), Stipendijního řádu UK a Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem,

  • stanoviska fakult a součástí k návrhům dílčích změn předpisů UK (COŽP, KaM, MFF, Ústřední knihovny, ETF, FTVS, 1.LF, KTF, FHS, LF P, 3.LF, ÚVT, CERGE, HTF, FaF, PedF, FF 2.LF a LF HK),

  • pozměňovací návrh dr. Martina Havrdy k návrhům dílčích změn předpisů UK,

  • návrh Pravidel pro přiznávání stipendií na 1. LF,

  • návrh Disciplinárního řádu HTF,

  • návrh Volebního a jednacího řádu LF P,

  • návrh Změnu Statutu FF,

  • návrh Pravidel pro organizaci studia na FF,

  • návrh AS MFF delegáta do Rady vysokých škol za Matematicko-fyzikální fakultu,

  • žádost dr. Bojara předsedy ediční komise na jmenování dr. Kračmara extramurálním členem ediční komise,

  • žádost prof. Aleny Stoklasové, předsedkyně studijní komise, aby předsednictvo AS UK jmenovalo dr. Slabého extramurálním členem komise,

  • informace o zvolení prof. MUDr. RNDr. Miroslava Červinku, CSc. kandidátem na funkci děkana LF HK

  • rezignace doc. Bronislava Kračmara na členství v AS UK (FTVS),

  • rezignace dr. Štěpána Bojara na členství v AS UK (ÚVT) a

  • informace o zvolení Živného předsedou Ediční komise AS UK.

    b. 

  Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignace členů AS UK doc. Kračmara a dr. Bojara a informaci o povolání náhradníka ing. Františka Zahálku (FTVS).

    c. 

  Předsednictvo AS UK vyhlásilo doplňovací volby na dalších součástech, jmenovalo dilčí volební komisi ve složení: Antonie Křížová (RUK), mgr. Jakub Jeřábek (CERGE), mgr. Jan Ráfl (ÚJOP), ing. Martin Frajer, PhD (KaM) a doc. ing. Miloslav Špunda, CSc. (ÚVT); stanovilo termín konání doplňovacích voleb do akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze na dalších součástech ve dnech 10. a 11. června 2010 a termín podávání návrhů kandidátů do 7. června 2010.

    d. 

  Předsednictvo AS UK schválilo volbu dr. Živného předsedou ediční komise. Předsednictvo AS UK jmenovalo prof. Horynu, doc. Kračmar extramurálními členy ediční komise; dr. Slabého extramurálním členem studijní komise a bc. Chudobu extramurálním členem legislativní komise AS UK. Předsednictvo AS UK jmenovalo Fontanu členem studijní komise AS UK.

    e. 

  Návrhy vnitřních předpisů postoupilo předsednictvo legislativní komisi.

 2. Předsednictvo AS UK vyhlásilo volby na členství v Akademickém senátu Univerzity Karlovy v Praze pro volební období 2011-2014 na fakultách zařazených podle přílohy č. 3 Statutu Univerzity Karlovy v Praze pro účely voleb do AS UK do 2. části: Lékařské fakultě v Hradci Králové, Husitské teologické fakultě, Právnické fakultě, Filozofické fakultě, 2. lékařské fakultě a Matematicko-fyzikální fakultě.

 3. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace vedení UK.

  J. M. pan rektor informoval o ustanovení nové Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Členem rady se stal i pan rektor. Dále pan rektor informoval o jednání se ministerstvem zdravotnictví ve věci předatestatční přípravy a podoby atestační zkoušky. Na jednáních o atestacích se nejvíce angažují asociace děkanů lékařských fakult. Poté pan rektor informoval o připravovaném jednání reprezentační komise ministerstva školství ve věci rozdělování prostředků na veřejné vysoké školy ze státního rozpočtu. Poté pan rektor informoval o rozhodnutí, kterým akreditační komise schválila akreditaci studia medicíny a tím i založení lékařské fakulty na Ostravské univerzitě. Toto rozhodnutí učinila akreditační komise navzdory negativnímu stanovisku pracovní skupiny akreditační komise pro lékařské obory. Po ministryni školství je požadováno vysvětlení tohoto nestandardního kroku. Na závěr pan rektor informoval o průběhu rektorského sportovního dne 12. května 2010.

 4. Předsednictvo svolalo zasedání AS UK na 28. května 2010 v 10.00 do Malé auly Karolina

 5. Předsednictvo AS UK navrhlo program zasedání:

  1. Zahájení, určení skrutátorů, předání osvědčení novým členům

  2. Kontrola zápisu ze zasedání AS UK 19. února 2010

  3. Vystoupení J.M. pana rektora UK a členů kolegia rektora UK

  4. Vyjádření k návrhu na jmenování prorektorky pro celoživotní vzdělávání a rovné šance

  5. Schválení návrhu na odvolání členů stávající Vědecké rady UK a na jmenování nových členů Vědecké rady UK

  6. Vyjádření k návrhu opatření rektora k oprávnění ředitele Agentury Rady vysokých škol k jednání jménem UK

  7. Schválení rozpočtu UK na rok 2010

  8. Schválení rozpisu dotace a příspěvků na UK na rok 2010

  9. Smlouvy

  10. Vnitřní předpisy

  11. Informace z pracovních komisí AS UK

  12. Informace z RVŠ

  13. Různé

 6. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 28. května 2010 v 9:00 na sekretariátu senátu

.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám