Profesor Kvasz dnes obdrží Cenu Fernanda Gila za filozofii a vědu

Profesor Kvasz dnes obdrží Cenu Fernanda Gila za filozofii a vědu
Univerzita Karlova v Praze


Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36


www.cuni.cz


Tisková zpráva


17. března 2011


17. března v 18:30h v sídle Nadace Calouste Gulbenkiana v Lisabonu bude prof. Ladislavu Kvaszovi z Pedagogické fakulty UK slavnostně předána prestižní Mezinárodní cena Fernando Gila za filozofii a vědu za rok 2010.

Cena mu byla udělena již loni na podzim za knihu Patterns of Change: Linguistic Innovations in the Development of Classical Matematics, pohybující se na rozhraní matematiky a filozofie.

Kniha Patterns of Change se zabývá tím, jak se mění jazyk matematiky. „První myšlenky, které jsem rozvedl ve své knížce, jsem měl sepsané už v roce 1982“, říká prof. Kvasz. „Vše vycházelo ze snahy porozumět tomu, jak je možné, že lidé něčemu tak jasnému a přirozenému, jako je matematika, nerozumí. Člověk myslí v jistém jazyce a pak čte nebo se učí něco, co je formulováno v jiném jazyce. Neporozumění je podle mě konflikt „gramatik“ dvou jazyků. V matematice jsou vzorce často formulovány v jiném jazyce, než který je pro vás běžný a který máte osvojený. Já se snažím porozumět tomu, v jakých parametrech se mohou dva jazyky navzájem lišit a jak se s časem mění.“

Při příležitosti převzetí ceny přednese prof. Kvasz dvě přednášky – jednu pro veřejnost a druhou určenou odborníkům a studentům.

Mezinárodní cena Fernando Gila bývá označována Nobelovou cenou za filozofii. Fernando Gil yl významný portugalský filozof, který zavedl v Portugalsku analytický přístup k filozofii. Zemřel v roce 2006. Na podnět Nadace Calouste Gulbenkiana, kterou založil ropný magnát téhož jména, byla vytvořena Mezinárodní cena Fernando Gila za filozofii vědy.

Cena je udělována portugalským ministerstvem školství na návrh dvanáctičlenné odborné komise.

Za rok 2010 bylo nominováno 33 knížek, na každou byly vyžádány 2 odborné posudky. S cenou je spojena i finanční odměna ve výši 125.000 Eur.


Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr., působí od roku 2007 na Katedře matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kde vyučuje matematické předměty, jako jsou analýza teorie množin či logika a historii matematiky.

Prof. Kvasz vystudoval na MFF Univerzity Komenského v Bratislavě obor Teorie systémů a vybrané části teoretické fyziky. Studium ukončil v r. 1986 s cenou ministra školství. V roce 1992 zahájil externí postgraduální studium na FF Univerzity Komenského, obor filozofie, které ukončil roku 1995 obhájením dizertační práce Klasifikace vědeckých revolucí. Roku 1998 habilitoval na Univerzitě Komenského prací O revolucích ve vědě  a rupturách v jazyce vědy a získal jmenování docent v oboru filozofie. V roce 2006 se habilitoval prací Analýza změn jazyka při rekonstrukci historického vývoje matematiky  a byl jmenován docentem v oboru matematika. V rámci řady stipendií pobýval např. na Vídeňské univerzitě, na Královské koleji Londýnské univerzity, na Univerzitě v Berkley v Kalifornii či na Technické univerzitě v Berlíně.


Celý rozhovor s prof. Ladislavem Kvaszem při příležitosti oznámení udělení Ceny Fernando Gila si můžete přečíst zde.

Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel:    +420 224 491 248


e-mail: Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 53 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech se 625 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských téměř 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 186 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.

 * * *


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK
Odbor vnějších vztahů


Univerzita Karlova v Praze


tel:                    +420 224 491 248


e-mail:                        pr@cuni.cz

Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 53 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech se 625 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských téměř 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 186 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám