Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 9. března 2011

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 9. března 2011, 18:00

Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Martin Havrda, Josef Staša, Jan Šatra, Samuel Zajíček


Přítomni hosté:

prof. RNDr. Václav Hampl, J. M. pan rektor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK


 1. Předsednictvo AS UK schválilo zápis ze zasedání dne 11. února 2011.

 2. Předsednictvo AS UK zkontrolovalo doručenou korespondenci AS UK.

 3. Předsednictvo AS UK jmenovalo členy senátu dr. Josefa Straceného (PedF), doc. Tomáše Cahlíka (FSV) a dr. Jana Kranáta (ETF) za členy ekonomické komise. Předsednictvo jmenovalo na návrh mgr. Jana Šatry, předsedy studijní komise, Jana Švarce (PF) a Kryštofa Starého (2.LF) za členy studijní komise. Předsednictvo jmenovalo na návrh Marka Nečady (MFF), předsedy ediční komise, dr. Štěpána Bojara a Jakuba Michálka (PF) členy ediční komise.

 4. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace z vedení univerzity.

  J. M. pan rektor informoval o jednání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace o návrhu rozpočtu na vědu na rok 2012. Sekretariát rady spolu se zpravodajem nesmyslným způsobem zapracovaly novelu zákona 130/2002 o podpoře vědy. Navrženým rozpočtem by měly být penalizované výzkumné instituce, které v minulosti získaly výzkumné záměry a produkují výsledky výzkumu. Je možné, že došlo také k porušení zákona. Česká konference rektorů zaujala jednomyslně odmítavé stanovisko. Předsednictvo ČKR bylo pozváno na jednání předsednictva RVVi.

  Pan rektor dále informoval o tom, že příprava projektu Biomedicinského centra v Plzni postoupila do fáze negociace.

  Dále pan rektor informoval o vývoji v přípravě projektu kampusu Albertov.

  Pan kvestor informoval o možnosti otevření územního plánu v souvislosti s výstavbou tunelu Blanka, v jehož blízkosti se nachází vila Milada.

  Pan kancléř informoval o problému s čerpáním sociálního fondu a o dopadu na fakulty.

  Dále pan kancléř informoval o připravovaném jednání Reprezentativní komise ministerstva školství k zásadám rozdělování prostředků na vzdělávací činnost.

 5. Předsednictvo AS UK diskutovalo s vedením UK o způsobu připomínkování pracovní verze věcného návrhu zákona o vysokých školách. Podle předběžného harmonogramu, který poskytlo ministerstvo školství, mají být nejdříve do konce března zaslány koncepční připomínky, poté bude možné v různých etapách zasílat podrobné připomínky k jednotlivým částem. Připomínkování věcného záměru zákona před tím, než bude předložen vládě, by mělo skončit do konce června. Od září by se mělo jednat o paragrafovaném znění návrhu zákona.

  Předsednictvo AS UK navrhlo vedení UK, aby v pracovní skupině pro editaci připomínek UK pracovali členové předsednictva dr. Josef Staša a mgr. Samuel Zajíček.

 6. Předsednictvo AS UK schválilo program řádného zasedání AS UK 25. března 2011:

  1. Zahájení, předání osvědčení novým členům, určení skrutátorů

  2. Zápis ze zasedání AS UK dne 11. února 2011

  3. Vystoupení J. M. pana rektora a členů kolegia rektora UK

  4. Vnitřní předpisy UK

  5. Schválení rozpočtu UK na rok 2011

  6. Schválení rozpisu dotace a příspěvků na UK na rok 2011

  7. Návrh opatření rektora ke správě majetku (objekt Opletalova ul.)

  8. Smlouvy

  9. Vnitřní předpisy fakult

  10. Informace o přípravě věcného záměru zákona o vysokých školách

  11. Petiční komise

  12. Informace z pracovních komisí

  13. Informace z Rady vysokých škol

  14. Různé

 7. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 25. března 2011 v 9:00 na sekretariátu senátu.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám