Opatření rektora UK č. 7/2011

Název:

Změna Opatření rektora č. 35/2007

K provedení:

Čl. 12a odst. 3, Čl. 12b odst. 4, Čl. 13 odst. 1, Čl. 14 odst. 1, Čl. 16 odst. 1, Čl. 16c odst. 1 a Čl. 25 odst. 2 přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – Pravidel hospodaření

Účinnost:

1. června 2011Změna Opatření rektora č. 35/2007


 1. Opatření rektora č. 35/2007, Pravidla pro stanovení podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a pro rozdělování výsledku hospodaření univerzity, se mění takto:

  1. V čl. 1 odst. 3 písm. b) se za slovo „součtu“ vkládá slovo „kladných“.

  2. V čl. 1 odstavce 4 až 6 znějí:

   „4. Po vypočtení výsledné daně z příjmů je tato daň zúčtována do nákladů příslušné fakulty nebo další součásti v běžném roce a stává se předmětem stanovení výsledku hospodaření po zdanění v následujícím roce. Rozúčtování podílu fakulty a další součásti na případné dani z příjmu univerzity provede univerzitní účtárna (dále jen „UÚ“) až po schválení roční účetní závěrky.

   5. V případě nulové výsledné daně z příjmů univerzity se odstavce 2, 3 a 4 nepoužijí.

   6. Dílčí výsledky hospodaření po zdanění, stanovené jako součet účetního výsledku před zdaněním uplynulého roku a daně z příjmů roku, který tomuto roku předcházel, se do schválení roční účetní závěrky univerzity vedou jako dílčí výsledky ve schvalovacím řízení.“.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. června 2011.

 3. Pravidla pro stanovení podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a pro rozdělování výsledku hospodaření univerzity ve znění platném k 1. červnu 2011 jsou uvedena v příloze tohoto opatření.
V Praze dne 31. května 2011


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Příloha opatření rektora č. 7/2011


Pravidla pro stanovení podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a pro rozdělování výsledku hospodaření univerzity

ve znění Opatření rektora č. 35/2007 a 7/2011


Čl. 1


 1. Výsledek hospodaření univerzity je pro účely tohoto opatření dán součtem dílčích výsledků hospodaření fakult a dalších součástí včetně vnitroorganizačních nákladů a výnosů. Další součástí univerzity se pro účely tohoto opatření rozumí součást univerzity, která dle opatření rektora č. 25/2001 tvoří jednu účetní jednotku a vede účetnictví pod samostatným specifickým symbolem.

 2. Upravený základ daně univerzity je součtem dílčích upravených základů daně fakult a dalších součástí. Upravený základ daně fakulty a další součásti vychází z dílčího výsledku hospodaření po započtení položek, které nejsou předmětem daně z příjmů 1, a to v takovém rozsahu, v jakém byly použity v daňovém přiznání univerzity.

 3. Do stanovení podílu fakulty a další součásti na dani z příjmů univerzity vstupují pouze fakulty a další součásti s kladným upraveným základem daně s tím, že

    a. 

  podíl fakulty a další součásti na snížení základu daně 2 se stanoví jako násobek podílu této součásti na součtu kladných upravených základů daně a hodnoty snížení daně v daňovém přiznání univerzity,

    b. 

  podíl fakulty a další součásti na dani před slevou se stanoví jako násobek podílu této součásti na součtu kladných upravených základů daně po snížení a hodnoty daně před slevou v daňovém přiznání univerzity,

    c. 

  hodnota slevy na dani 3 fakulty a další součásti je rovna hodnotě použité za tuto součást v daňovém přiznání univerzity.

 4. Po vypočtení výsledné daně z příjmů je tato daň zúčtována do nákladů příslušné fakulty nebo další součásti v běžném roce a stává se předmětem stanovení výsledku hospodaření po zdanění v následujícím roce. Rozúčtování podílu fakulty a další součásti na případné dani z příjmu univerzity provede univerzitní účtárna (dále jen „UÚ“) až po schválení roční účetní závěrky.

 5. V případě nulové výsledné daně z příjmů univerzity se odstavce 2, 3 a 4 nepoužijí.

 6. Dílčí výsledky hospodaření po zdanění, stanovené jako součet účetního výsledku před zdaněním uplynulého roku a daně z příjmů roku, který tomuto roku předcházel, se do schválení roční účetní závěrky univerzity vedou jako dílčí výsledky ve schvalovacím řízení.Čl. 2


 1. Po schválení roční účetní závěrky jsou podmínkami pro vznik a další nakládání s výsledkem hospodaření k rozdělení (dále jen „VH k rozdělení“) fakulty a další součásti

    a. 

  vznik VH k rozdělení za univerzitu jako celek 4 a

    b. 

  kladný výsledek součtu dílčího výsledku ve schvalovacím řízení a dílčího nerozděleného výsledku fakulty a další součásti.

 2. V případě nesplnění podmínek dle odstavce 1 je dílčí výsledek ve schvalovacím řízení zúčtován do dílčího nerozděleného výsledku fakulty a další součásti.

 3. V případě splnění podmínek dle odstavce 1 lze na fakultě a další součásti vzniklý dílčí VH k rozdělení použít na příděly do dílčích fondů ve smyslu příslušných ustanovení přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze, a to až do výše násobku podílu dílčího VH k rozdělení na součtu dílčích VH k rozdělení a VH k rozdělení univerzity. Zbývající část dílčího VH k rozdělení je zúčtována do dílčího nerozděleného výsledku fakulty a další součásti.

 4. Případnou slevu na dani fakulty a další součásti se záporným upraveným základem daně lze v případě VH k rozdělení UÚ zúčtovat do dílčího nerozděleného výsledku fakulty a další součásti. Pokud je součet slev na dani těchto fakult a dalších součástí vyšší než VH k rozdělení UÚ je postupováno podílovým způsobem.

 5. Případný VH k rozdělení UÚ lze po případném zúčtování dle odstavce 4 použít na snížení ztráty z minulých let fakult a dalších součástí. Podíl fakulty a další součásti na tomto VH k rozdělení je roven podílu součtové hodnoty ztráty z let minulých, hodnoty rezervního fondu a hodnoty zákonných rezerv fakulty a další součásti na sumě součtových hodnot fakult a dalších součástí se ztrátou z minulých let ve stejném členění. Výše podílu na VH k rozdělení UÚ je limitována nulovým výsledkem součtu ztráty z let minulých, hodnoty rezervního fondu, hodnoty zákonných rezerv a podílu na VH k rozdělení UÚ.

 6. Fakulty a další součásti si mohou zúčtovat vzájemně dohodnutou částku v oblasti nerozděleného výsledku a fondy. 5 Tomuto zúčtování musí předcházet vyjádření akademických senátů dotčených fakult a následný souhlas rektora.

 7. Operace uvedené v odstavcích 2 až 6 mohou být zúčtovány nejpozději před uzavřením následující roční účetní závěrky.Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2008. 6

Poznámky

1

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

2

§ 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb.

3

§ 35 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.

4

Čl. 12a odst. 3 přílohy č. 8 Statutu UK – Pravidel hospodaření.

5

Čl. 13, 14, 16 a 16c přílohy č. 8 Statutu UK – Pravidel hospodaření.

6

Změna tohoto opatření nabývá účinnosti dne 1. června 2011.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám